Opettajankoulutuksen laajimman opintojakson oppimistehtäviin kuuluu ammatillisen oppimisen ympäristöihin perehtyminen sekä sellaisen opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus, joka parhaiten edistää pedagogista osaamistasi. Tämä opintojakso sisältää opettajankoulutukseen kuuluvan opetusharjoittelun.

Ammatillisen oppimisen ympäristöihin perehtyminen tapahtuu yhteistoiminnallisesti jo opettajan työssä olevien ja muusta työelämästä tulevien opiskelijoiden kesken. Opetuskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen voit tehdä yksilöllisesti tai yhdessä opiskelijakollegasi tai oppimispiirisi kanssa. Oppimispiirin jäsenet toimivat vertaisohjaajina joko yhteistä suunnittelu- ja toteutustehtävää tehden tai toinen toistensa tehtävää tukien. Tärkeää on, että oppimispiirin jäsenillä on mahdollisuus oppia paitsi omasta oppimistehtävästään, myös toistensa kokemuksista.

Opetuskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen lisäksi seuraat opiskelijakollegoidesi opetusta sekä osallistut palautekeskusteluihin. Keräät portfolioosi arviointiaineistoa itsearvioinnin tueksi koko Oppimisen ohjaaminen -opintojakson ajan.

Jos olet opettajana vasta-alkaja voi tavoitteenasi olla oppimisen ohjaamisen suunnittelun ja toteuttamisen perusosaamisen kehittäminen. Jos puolestaan jo hallitset oppimisen ohjaamisen suunnittelun ja toteuttamisen peruskysymyksiä, tavoitteenasi voi olla jonkin oppimisen ohjaamiseen liittyvän osa-alueen kehittäminen. Jos arvioit jo olevasi tiedollisesti ja taidollisesti osaava opettaja ja hallitset tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen, voit suorittaa tämän opintojakson näyttöjen avulla.

Jos toimit opettajan työssä, voit kehittää opetus- ja ohjausosaamistasi omassa työyhteisössäsi. Jos et toimi opettajan tehtävissä opintojen aikana, teet opetuskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät oppimistehtävät jossakin oppilaitoksessa tai muussa sopivassa oppimisympäristössä.

Tämän opintojakson avulla edistetään ja arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, oppimisympäristöosaamista, vuorovaikutusosaamista, toimijuusosaamista ja reflektio-osaamista.

Opintojakson työskentely alkaa syksyllä 2018 ja työskentelyä ohjaa oma kouluttajasi. Opintojakson oppimistehtävät ovat syksyllä aukeavassa Optima-työtilassa.

Osaamistavoite

 • Opiskelija on tietoinen oppimisen ilmiöistä ja oppimisesta vuorovaikutustilanteissa.
 • Hän tuntee erilaiset ammatillisen oppimisen oppimisympäristöt ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielekkäitä, teoreettisesti ja eettisesti perusteltuja oppimistilanteita ja -kokonaisuuksia kulloinkin tarkoituksenmukaisissa ympäristöissä.
 • Hän ymmärtää oppimisen ja osaamisen arvioinnin merkityksen oppimisprosessissa ja osaa reflektoida omaa toimintaansa oppimisen ohjaajana.

Osaamisen hankkiminen

Jos olet juuri aloittanut tai vasta tulossa opettajan työhön, voit hankkia opintojakson tavoitteena olevan osaamisen opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien avulla. Aloitat tämän opintojakson tutustumalla erilaisiin ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöihin, opettajan työhön ja opiskelijaryhmiin yhdessä opiskelijakollegojesi kanssa. Perehdyt kirjallisuuden, erilaisten verkkomateriaalien ja ohjauspäiviin osallistumisen avulla oppimista ja oppimisen ohjaamista koskeviin tiedollisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Oppimisen ohjaamisen osaamisen kehittämistä varten suunnittelet, toteutat ja arvioit riittävän laajan opetuskokonaisuuden.

Jos olet jo toiminut opettajana, voit tämän opintojakson oppimistehtävien avulla kehittää oppimisen ohjaamiseen liittyvää osaamistasi henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi perustuen. Suunnittelet, toteutat ja arvioit riittävän laajan opetuskokonaisuuden, jonka puitteissa voit keskittyä johonkin sinulle merkityksellisen asian kehittämiseen. Sitä varten hankit tarpeellista tiedollista ja taidollista osaamista perehtymällä kirjallisuuteen ja erilaisiin verkkomateriaaleihin sekä osallistumalla ohjauspäiviin, joilla käsitellään oppimisen ohjaamisen peruskysymyksiä.

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen olet jo voinut hankkia omaa opettajantyötäsi tehden ja pedagogisia asioita opiskellen.

Osaamisen osoittaminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen voit osoittaa erilaisilla tavoilla lähtökohdistasi ja tavoitteistasi riippuen.

Jos sinulla on jo pitkä kokemus opettajan työstä, kehittämisosaamista ja vahvaa pedagogista teoriatietoa, voit osoittaa oppimisen ohjaamisen osaamisesi näytöillä. Ne koostuvat näyttöportfoliosta ja konkreettisesta oppimisen ohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta. Näyttöportfolion ja oppimisen ohjaamisen näytön perusteella opettajankouluttaja tekee päätöksen siitä, voidaanko opintojakso kokonaisuudessaan näiden näyttöjen perusteella hyväksilukea vai onko opiskelijan vielä täydennettävä osaamistaan joltain osin.

Jos olet jo toiminut opettajana sovit yhdessä kouluttajasi kanssa, minkälaisilla oppimistehtävillä ja muulla arviointiaineistolla osoitat hallitsevasi opintojakson tavoitteena olevan osaamisen. Arviointiaineistoon kuuluu aina konkreettisen oppimisen ohjaamisen tilanteen suunnittelu ja toteutus.

Jos olet juuri aloittanut tai vasta tulossa opettajan työhön osoitat opintojakson tavoitteena olevan osaamisesi opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien avulla. Keskeisen arviointiaineiston muodostavat konkreettisen oppimisen ohjaamisen tilanteen suunnittelu ja toteutus.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista, oppimisympäristöosaamista, vuorovaikutusosaamista, reflektio-osaamista ja toimijuusosaamista. Oppimisprosessin arviointiaineisto koostuu opintojakson oppimistehtävistä, havainnoinneista, itsearviointitehtävistä ja vertaisarvioinnin palautteista.

Saat ohjausta ja palautetta opetusharjoitteluoppilaitoksen ohjaavalta opettajalta, kollegaohjaajalta, vertaisohjaajilta ja opettajakorkeakoulun kouluttajalta.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointikriteerit

Oppimisen ohjaamisen osaaminen:

 • opiskelija on tietoinen oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista sekä analysoi ja perustelee omaa oppimisen ohjaamisen käyttöteoriaansa
 • opiskelija suunnittelee mielekkäitä, kulloinkin tavoitteena olevaan osaamiseen perustuvia oppimisprosesseja
 • opiskelija ottaa huomioon moninaiset oppijat ja heidän henkilökohtaiset tavoitteensa opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa, oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa 
 • opiskelija ohjaa opiskelijoidensa oppimista ja arvioi heidän oppimistaan ja osaamistaan oppimista tukevalla tavalla

Oppimisympäristöosaaminen:

 • opiskelija tuntee erilaisia ammatillisen oppimisen ympäristöjä ja osaa toimia erilaisissa oppimisympäristöissä mielekkäällä, oppimista edistävällä tavalla
 • opiskelija kehittää ja uudistaa opetusta ja oppimista tukevia, turvallisia oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa

Vuorovaikutusosaaminen:

 • opiskelija toimii rakentavasti, innostavasti ja eettisesti perustellulla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa oppijoiden ja eri sidosryhmien kanssa

Reflektio-osaaminen:

 • opiskelija tunnistaa ja arvioi oman toimintansa ja ajattelunsa eettisiä lähtökohtia
 • opiskelija arvioi oppimisen ohjaamisen taitojaan relevantilla tavalla ja asettaa uusia tavoitteita oppimisen ohjaamiseen liittyvän osaamisen kehittämistä varten

Toimijuusosaaminen:

 • opiskelija tekee erilaisia oppimisen ohjaamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ammattipedagogiseen ja muuhun relevanttiin tietoon perustuen
 • opiskelijalla on tutkiva, utelias ja myönteisen kriittinen asenne opetussuunnitelmiin, oppimisen ohjaamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä uusia asioita kohtaan