pupu


Tällä verkko-opintojaksolla perehdyt opettajan toimintaympäristöön ja sitä määrittäviin erilaisiin säädöksiin. Lisäksi tarkastelet myös ammatillisen oppimisen kehittämisen mahdollisuuksia. Opettajan kehittyvä toimintaympäristö -opintojakso kuuluu Ammattipedagogisiin opintoihin.

Opettaja on työnsä kautta tulevaisuuden tekijä. Tulevaisuuden tekeminen edellyttää vahvaa tulevaisuusorientaatiota sekä ihmisten ja työyhteisöjen omaa halua kehittyä ja kehittää ammatillista koulutusta. Sen kehittäminen perustuu riittävään tietämykseen ja ymmärrykseen toimintaympäristöstä. Opintojaksolla perehdyt kansalliseen koulutusjärjestelmään, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmään sekä oppilaitosten toimintaa säätelevään lainsäädäntöön ja oppilaitosten strategioihin ja linjauksiin sekä aluekehittämiseen.

Opintojakson oppimistehtävät haastavat sinut kriittisesti, ennakoiden ja yhteistyössä tarkastelemaan toimintaympäristöäsi, sen muutoksia ja kehittämistarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Oppimistehtävien avulla edistät ensisijaisesti tulevaisuusosaamiseen ja kehittämisosaamiseen liittyvää tietämystä ja ymmärrystä. Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan myös reflektio-osaamista.

Opintojakson oppimistehtävät ovat syksyllä aukeavassa Optima-työtilassa.

Osaamistavoite 

  • Opiskelija tuntee kansallisen koulutusjärjestelmän ja on perehtynyt ammatillisen toisen asteen ja ammatillisen korkea-asteen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiin.
  • Hän on tietoinen ammatillisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista ja tulevaisuuden suunnista ja haluaa kehittää ammatillista koulutusta, työelämää ja yrittäjyyttä osana omaa työtään ja työyhteisöään verkostoissa aktiivisesti toimien.
  • Opiskelija tunnistaa koulutuksellisen tasa-arvon eri ulottuvuuksia ja niiden haasteita ammatillisessa koulutuksessa ja opetuksessa.
  • Hän on myös tietoinen kansainvälisestä toiminnan merkityksestä oppilaitosten arjessa ja siitä, millaisten toimintamuotojen avulla sitä toteutetaan.

Osaamisen hankkiminen  

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen kuuluvat oppimistehtävät.

Olet voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista omassa työssäsi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen parissa.

Osaamisen osoittaminen 

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat opintojaksoon sisältyvien oppimis- ja arviointitehtävien hyväksyttyjen suoritusten avulla.

Voit myös osoittaa tämän opintojakson osaamisen myös osaamisen tunnistamisen avulla. Sinulla jo olemassa olevan osaamisen tunnistamista varten perehdy opintojakson osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin. Arvioi omaa osaamistasi suhteessa niihin. Laadi aineisto, joka osoittaa, että sinulla jo on tässä opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Tee aineiston arviointia varten selvitys, jossa perustelet, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisesi. Lähetä hyväksilukuhakemus, aineistosi ja selvityksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten tämän opintojakson kouluttajalle. Opettajankoulutuksen hyväksilukuhakemus julkaistaan syyskuussa 2017. 

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät. 

Arviointikriteerit

Tulevaisuusosaaminen:

  • Opiskelija tuntee suomalaisen koulutusjärjestelmän, kansallisen ja oppilaitoskohtaisen ohjaus-, suunnittelu- ja hallinnointijärjestelmän sekä toimintaa ohjaavat periaatteet ja kehittämisen suunnat eri toiminnan tasoilla.
  • Opiskelija tuntee ammatillisen- ja korkea-asteen koulutuksen lainsäädännön ja sen soveltamisen merkityksen opiskelijan, opettajan työn, työelämän kehittämisen ja koulutuksen järjestäjän kannalta.

Kehittämisosaaminen:

  • Opiskelija ennakoi yhteistyössä koulutuksen kehittämisen haasteita ja etsii niihin aktiivisesti ratkaisuja.

Reflektio-osaaminen:

  • Opiskelija tarkastelee kriittisesti toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia koulutusjärjestelmän eri tasoilla hyödyntäen omia kokemuksiaan.