pupu


Tällä opintojaksolla perehdyt kasvatussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Koulutuksen tulevaisuus -opintojakso kuuluu Kasvatustieteellisiin perusopintoihin.

Oppimistehtävien avulla edistät ensisijaisesti tulevaisuusosaamiseen liittyvää tietämystä ja ymmärrystä ammatillisen oppimisen, työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuudesta sekä näiden välisistä suhteista. Oppimistehtävät haastavat sinut myös yhteiseen tekemiseen muiden opiskelijoiden kanssa ja myös arvioimaan omaa osaamistasi ja omia käsityksiäsi opintojakson teemaan liittyvistä asioista. Siten tällä opintojaksolla edistetään myös vuorovaikutusosaamista ja reflektio-osaamista. 

Opintojakson oppimistehtävät ovat syksyllä aukeavassa Optima-työtilassa.

Osaamistavoite

  • Opiskelija ymmärtää kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteet ja osaa tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä kasvatussosiologisen näkökulman avulla.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen kuuluvat kaksitoista oppimis- ja arviointitehtävää.

Olet voinut jo hankkia tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen suorittamalla kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai ammattikasvatuksen perusopinnot tai approbatur-arvosanan tai suorittamalla vastaavat opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ennen opettajaopintoja. Voit myös opettajaopintojesi aikana suorittaa em. perusopinnot ja siten hankkia tavoitteena olevan osaamisen. 

Osaamisen osoittaminen

Tässä opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat opintojaksoon sisältyvien oppimis- ja arviointitehtävien hyväksyttyjen suoritusten avulla.

Voit myös korvata tämän opintojakson esittämällä todistuksen joko kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai ammattikasvatuksen perusopinnoista tai approbatur-arvosanasta taikka Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetuista vastaavista opinnoista.

Kun haluat korvata opintojakson, lähetä Opettajankoulutuksen hyväksilukuhakemus (julkaistaan syyskuussa 2017) ja todistus korvaavasta suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Tällä opintojaksolla arvioidaan tulevaisuusosaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat erilaiset itsearviointitehtävät, tiedollista osaamistasi arvioivat tentit ja vertaisarvioinnin palautteet.

Arviointi perustuu oppimisanalytiikan ideaan. Arvioit siis itse aktiivisesti, miten työskentelet verkko-oppimisympäristössä, miten osaamisesi kehittyy oppimistehtävien avulla ja mikä on suorituksesi laatu. Myös opettajakorkeakoulun kouluttaja saa oppimisalustalta arviointitietoja siitä, miten käytät oppimisresursseja ja teet oppimistehtäviä.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.

Arviointikriteerit

Tulevaisuusosaaminen:

  • Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen nykytilaa/nykyisyyttä/asioiden laitaa ja osaa hahmottaa tulevaisuussuuntia koulutuksen ja oman opetustyönsä kehittämiseksi.