pupu

Ammatillisen opettajuuden kehittäminen -opintojakso alkaa heti opintojesi alussa ja kestää koko opiskelusi ajan.  Tällä opintojaksolla asetat itsellesi opettajankoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseesi liittyviä tavoitteita, seuraat opintojesi etenemistä, osallistut oppimispiirisi keskusteluihin ja lopulta arvioit opintojesi tuloksia. Tämä opintojakso kuuluu opettajankoulutuksen Muihin opintoihin.

Oppimistehtävien avulla edistät reflektio-osaamistasi, toimijuusosaamistasi ja vuorovaikutusosaamistasi. 

Opintojakson oppimistehtävät ovat syksyllä aukeavassa Optima-työtilassa.
Tavoite

Opiskelija asettaa itselleen opettajankoulutukseen liittyviä tavoitteita ja kehittää omaa ammatillista toimijuuttaan opettajana omiin lähtökohtiinsa perustuen. Hän kykenee arvioimaan ja dokumentoimaan omaa oppimisprosessiaan muille sekä kykenee antamaan palautetta toisille opiskelijoille heidän oppimisensa tueksi.  Opiskelija osaa arvioida osaamistaan suhteessa omiin ja opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Hän kykenee asettamaan uusia tavoitteita ammatillista kehittymistään varten.

Oppimistehtävät

Opettajankoulutuksen aluksi arvioit henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi omia lähtökohtiasi opettajaopintoihin. HOPSin avulla myös suunnittelet ja arvioit opintojesi etenemistä niiden alussa ja opiskelusi eri vaiheissa. Opintojesi aikana pidät yllä myös portfoliota. Kokoat siihen tärkeimpinä pitämiäsi kokemuksia ja oppimistuloksia opintojesi ajalta. HOPSin ja portfolion ohella kolmas ylläpidettävä asia on oppimispäiväkirja. Se on henkilökohtainen päiväkirja, mutta voit liittää siitä haluamiasi oivalluksia ja muita tärkeinä pitämiäsi asioita portfolioosi. 

Näiden kolmen koko opintojen ajan ylläpidettävien aineistojen lisäksi tähän opintojaksoon kuuluu yhtenä oppimistehtävänä osallistuminen oppimispiiritoimintaan. Siinä esittelet toisille opiskelijoille opintojesi tavoitteita ja niiden etenemistä. Oppimispiirissäsi saat vertaisohjausta ja –palautetta opintoihisi liittyen ja toimit myös itse vertaisohjaajana ja palautteen antajana.

Opintojesi päättövaiheessa teet kokoavan itsearvioinnin ja käyt kouluttajasi kanssa koulutuksen päättävän arviointikeskustelun, jota varten kokoat arviointiaineiston koulutuksen aikana ylläpitämästäsi portfoliosta ja oppimispäiväkirjastasi. 

Oppimisprosessin arviointi

Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan reflektio-osaamista, toimijuusosaamista ja vuorovaikutusosaamista.  Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat erilaiset itsearviointitehtävät sekä vertaisarvioinnin ja opettajakorkeakoulun kouluttajan palautteet. 

Arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineisto koostuu HOPSista, portfoliosta ja oppimispiirityöskentelystä sekä koulutuksen päättävästä arviointikeskustelusta ja siihen liittyvästä aineistosta.