Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja (Valtioneuvoston asetus 1129/2014 § 2 ja 3). Opettajankoulutuksen opintojaksot jäsentyvät näihin asetuksessa mainittuihin opintoihin seuraavalla tavalla:

opintojaksot

Kasvatustieteelliset perusopinnot koostuvat kahdesta opintojaksosta:

Ammattipedagogisiin opintoihin kuuluu:

Opetusharjoittelun opintojakson nimi on:

Muihin opintoihin kuuluu:

 

Opintojen ajoittuminen

Opintojen ajoitus perustuu opiskelijoiden henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin. Opiskelun kesto riippuu näin ollen opiskelijan omista tavoitteista ja opiskelutahdista. Opintoja voi tehdä joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työn ohessa. Keskimäärin opiskelijat valmistuvat 1–2 vuodessa, mutta opinto-oikeus on kolme vuotta. 

Oheisessa kuviossa on esitetty ajoituksen suunnittelutyötä helpottamaan ne ajankohdat, jolloin eri opintojaksojen opintojen suorittaminen on mahdollista. Opintojaksojen suorittamiseen varatut ajat vaihtelevat kolmesta kuukaudesta vuoteen. Ammatillisen opettajuuden kehittäminen -opintojakso kestää koko koulutuksen ajan.  

Kuvioon on erikseen merkitty ajankohdat kokopäiväisten ja osa-aikaisten opiskelijoiden osalta.

Opintojen ajoittuminen