We offer the same course also in English, please contact Eila Burns

Aikataulu: 15.3.-31.8.2018
Ohjaaja: Eila Burns
Toteutus: monimuoto

Pedagogical Lab -toiminnassa pääset osallistumaan ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamaan ohjattuun pedagogiseen kehittämistoimintaan. Tarjottava ohjattu kehittämistyö vaihtelee esille nousseiden ja ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti. Se voi liittyä useisiin pedagogisen kehittämisen alueisiin, muun muassa koulutustarjonnan kehittämiseen ja tutkimus- kehittämis- ja innovointitoimintaan. PEDA LAB -kokonaisuudessa tarjottavat työt noudattelevat ketterän kehityksen ja Design-Based Research ajatusten periaatteita.

Opiskeluprosessi PEDA LAB toiminnassa on tiivis kokonaisuus, jonka aikana pureudutaan ratkomaan autenttisia kehittämisideoita. Se tarjoaa sinulle mahdollisuuden kokemuksellisen oppimisen kautta päästä tutustumaan Design-Based Research -pohjaiseen kehittämismenetelmään. Toiminnasta vastaavat ohjaajat tapaat ennen kehittämistoiminnan alkua ja säännöllisesti toiminnan edetessä. Tämän oppimiskokemuksen rakennamme yhdessä!

PEDA LAB toimintaan osallistuminen edellyttää myös kehittämistoiminnasta julkaisemista. Tavoitteena on jakaa toiminnasta saatuja kokemuksia ja tuloksia mahdollisimman laajasti. Julkaiseminen voi tapahtua monin eri tavoin AOKK:n tarjoamissa julkaisukanavissa. 

Osaamistavoite

Opiskelija ymmärtää Design-Based Research -kehittämistoiminnan periaatteet osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja sen merkityksen innovaatiotoiminnassa ja osaamisen kehittymisessä. Opiskelija osaa soveltaa käyttäjäkeskeisiä ja innovatiivisia menetelmiä kehittämistoiminnan suunnittelussa ja sen toteuttamisessa. Opiskelija pystyy toimimaan rakentavasti monialaisissa kehittämisryhmissä ja pystyy jakamaan kehittämistoiminnan tuloksia.

Osaamisen hankkiminen

Pedagogical Lab -toiminnassa pääset kehittämään tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista, toimijuusosaamista ja vuorovaikutusosaamista osallistumalla toimintaan, reflektoimalla sitä ja julkaisemalla toiminnan prosessia ja saatuja tuloksia.

Osaamisen osoittaminen

Osaaminen osoitetaan osallistumalla aktiivisesti Pedagogical Lab -toimintaan ja tekemällä siinä annetut työtehtävät.

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi

Pedagogical Lab -toiminnassa arvioidaan tulevaisuusosaamista, kehittämisosaamista, toimijuusosaamista ja vuorovaikutusosaamista.

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.

 Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty.