Aikataulu: 1.11.2017–12.1.2018
Ohjaaja: Seija Eskola
Toteutus: monimuoto
Ohjauspäivät: 8.11.2017 ja 14.12.2017 Jyväskylässä

Tällä opintojaksolla kehität valmiuksiasi kohdata ja ohjata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Saat myös kokonaiskuvan erityisestä tuesta ammatillisessa koulutuksessa, osana koulutuksen järjestäjän toimintaa ja opettajan osaamista.

Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää ja ohjattua etätyöskentelyä. Osallistuminen lähipäiviin on välttämätöntä. Lähipäivien työskentely perustuu osallistujien kysymyksiin ja työssä kohtaamiin haasteellisiin tilanteisiin sekä oppimistehtäviin.

Opintojakso toteutetaan 1.11.2017 – 12.1.2018 välisenä aikana. Yhteistoiminnalliset lähipäivät ovat Jyväskylässä 8.11.2017 klo 9-16 ja 14.12.2017 klo 9-16. Opintojakso päättyy 12.1.2018, jolloin Optima-alusta sulkeutuu.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa, kohdata, opettaa ja ohjata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja tukea heidän ammatillista kasvuaan. Opiskelija ymmärtää, mitä oppijoiden moninaisuus merkitsee henkilökohtaistamisen eri vaiheissa sekä opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija on perehtynyt valitsemiinsa oppimisen erityisvaikeuksiin tai muihin oppimista haittaaviin vaikeuksiin.

Opiskelija ymmärtää erityisen tuen osana ammatillista koulutusta ja koulutuksen järjestäjän toimintaa sekä tietää oppilaitoksen keinoja toteuttaa erityistä tukea/inklusiivista opetusta. Opiskelija ymmärtää yhteistyön merkityksen erityisen tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa.   

Osaamisen hankkiminen

Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla molempiin lähipäiviin ja tekemällä annetut oppimistehtävät. Opintojaksoon orientoidut lyhyellä ennakkotehtävällä, joka käsitellään ensimmäisenä lähipäivänä. Seuraavaksi perehdytyt johonkin oppimisen erityisvaikeuteen tai muuhun oppimista haittaavaa tekijään ja selvität ohjauksen ja opetuksen keinoja. Erityisen tuen järjestämiseen ja tukikeinoihin perehdyt haastattelemalla oman oppilaitoksesi erityisestä tuesta vastaavia ja tutustut erityisen tuen suunnitelmiin. Tai jos et tällä hetkellä toimi opettajana, tee tutustumiskäynti ammatilliseen oppilaitokseen. Lopuksi kokoa omasta työstäsi onnistuneita ja haastavia tilanteita liittyen erityisen tuen toteuttamiseen. Näitä käsittelemme yhteisesti toisena lähipäivänä. Optimassa on tehtäviin liittyvää lisämateriaalia.              

Optimassa on monipuolista aineistoa opintojakson sisältöjen syventämiseksi ja oppimistehtävien tekemisen tueksi.

Osaamisen osoittaminen

Tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osoitat tekemällä opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät

Oppimisprosessin ja osaamisen arviointi 

Tällä opintojaksolla arvioidaan oppimisen ohjaamisen osaamista ja reflektio-osaamista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi ja vertaisarviointi.

Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointipäätös tehdään asteikolla: hyväksytty / hylätty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät.