Oppimisympäristösi koostuu vertaisopiskelijoista, ammatillisen korkea-asteen ja/tai toisen asteen koulutuksesta ja niitä ympäröivästä työelämästä sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamista ohjauspalveluista ja verkkoympäristöstä.

Opiskelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa on monimuotoista. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät oppimispiirityöskentely, ohjauspäiviin osallistuminen, käytännön opetus- ja ohjaustaitojen kehittäminen Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla, verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu.

Oppimispiirit ovat yleensä 4-6 opiskelijan muodostamia yhteistoiminnallisia ryhmiä. Oppimispiirisi kokoontuu ja pitää yhteyttä koko opintojen ajan. Oppimispiirien keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnallisesti työstää eri opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä.

Oppimispiirityöskentelyn aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Oppimispiirin toimivuuden kannalta on tärkeää keskustella avoimesti tehtävien toteuttamisesta, jotta realistisuus ja tasapuolisuus toteutuvat myös isomman porukan työskennellessä yhteisen päämäärän hyväksi. 

Ohjauspäivät ovat alueellisissa ryhmissä ja oppimispiireissä tapahtuvaa ohjausta varten. Ryhmääsi ohjaa ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttaja. Ohjauspäivissä keskitytään Ammatillisen opettajuuden kehittäminen -opintojakson ja Oppimisen ohjaaminen -opintojakson oppimistehtävien työstämiseen ja ohjaamiseen.

Ohjauspäiviä järjestetään myös webinaareina tai muunlaisina verkkokokoontumisina kouluttajan ja ryhmän sopimuksen mukaisesti. Osallistuminen ohjauspäiviin on merkittävä osa opiskelua. Niissä sinulla on mahdollisuus jakaa vertaisryhmäsi kesken oppimistehtävien tuottamia kokemuksia ja niiden tuloksia. Osallistuminen ohjauspäivien työskentelyyn on myös osa opiskelijan osaamisen arviointia, koska ne tuottavat arviointiaineistoa opiskelijan vuorovaikutusosaamisen arviointiin. Opiskelijan tulee siis osallistua ohjauspäiviin kouluttajan ja opiskelijan kesken sovitulla tavalla.

Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla kehität opetus- ja ohjaustaitojasi paitsi opiskelemalla oppimisen ohjaamiseen liittyviä teoreettisia lähtökohtia myös käytännön toiminnassa joko omaa opetus- ja ohjaustyötäsi tehden tai valitsemassasi oppilaitoksessa tai muussa sopivassa ammatillisen oppimisen oppimisympäristössä. Käytännön opetus- ja ohjaustilanteiden toteuttamisesta sovit oppilaitosten ja muiden toimipaikkojen kanssa itse, mutta tarvittaessa opettajakorkeakoulu avustaa yhteistyöoppilaitoksen hankinnassa.

Yhteistyöoppilaitoksen tai muun toimipaikan ja ammatillisen opettajakorkeakoulun välistä yhteistoimintaa säätelee kirjallinen sopimus. Kun yhteistyöstä on keskustelu ohjaavan opettajan, opiskelijan, ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajan kesken, opiskelija tallentaa harjoitteluun liittyvät tiedot ASIO-järjestelmän sopimuspohjaan (Harjoittelu-toiminnot).

Opiskelijana olet velvollinen toimimaan yhteistyöorganisaation sääntöjen ja normaalien käytäntöjen mukaisesti ja olet myös organisaation työsuojelusäädösten alainen. Vahingon korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (1423/91) mukaan. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (851/48) on voimassa opetussuunnitelman mukaisen käytännön opetuksen ja ohjauksen aikana. Jos saat palkkaa opintoihisi kuuluvan käytännön opetus- ja ohjaustyön ajalta, on kyseessä työsuhde ja kuulut siten yhteistyöoppilaitoksen tai muun toimipaikan lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen piiriin. Lisätietoa harjoittelukäytänteistä ja ohjaavan opettajan palkkiokäytänteistä opinto-oppaan Ohjeista ja lomakkeista.

Verkko-opiskelua varten tarvitset toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Tietokoneen käyttöjärjestelmällä ei ole merkittävästi väliä, kunhan hallitset itse oman laitteesi käytön. Internet-yhteydeksi suosittelemme kiinteää laajakaistayhteyttä. Mobiilipohjaisissa verkkoyhteyksissä yhteyden luotettavuus ja nopeus ovat kokemustemme mukaan ajoittain aiheuttaneet ongelmia esimerkiksi reaaliaikaisissa verkkotapaamisissa.

Tietokoneen lisävarusteena sinulla tulee olla kuulokemikrofoni (suosittelemme USB-kuulokemikrofoneja). Tämän avulla varmistat, että voit osallistua sujuvasti verkkotapaamisiin. Älykäs mobiililaite, älypuhelin tai tablet-laite, on hyödyllinen apuväline monimuoto-opiskelijalle mutta ainoaksi laitteeksi se ei riitä.

Oman työn suunnittelun merkityksestä

Monimuoto-opiskelu rakentuu suurimmalta osin opiskelijan itsenäisestä työskentelystä ja oppimispiirityöskentelystä. Monimuoto-opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta – jokainen oppija on aktiivinen toimija. Verkkopainotteinen monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta myös tietotekniikan perustaitoja.

Yksi monimuoto-opiskelun pidetyimmistä ominaisuuksista on sen tarjoama joustavuus aikataulujen suhteen. Monimuoto-opetus ei ole kuitenkaan täydellisen riippumatonta ajasta ja paikasta, vaan ohjauspäiviä ja oppimispiirityöskentelyä varten täytyy olla tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. 

Kun suunnittelet opintojasi ja arvioit niihin tarvittavaa aikaa, muista huomioida itsenäisen työskentelyn vaatima aika. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu muun muassa erilaisten oppimistehtävien tekemistä. Oppimistehtäviä kuuluu jokaiseen opintojaksoon ja tehtävät voivat olla työläitä. 

Ajankäytön hallinnan avainsanoja ovat omien opiskeluresurssien määrittäminen ja ennakoiva suunnittelu. Niiden avulla on mahdollista laatia joustava ja ennen kaikkea realistinen aikataulu, johon on helppo sitoutua.

Elämää on kuitenkin mahdotonta käsikirjoittaa etukäteen ja siksi joskus eteen voi tulla odottamattomia tapahtumia tai elämäntilanteita, joille ei itse voi mitään. Mikäli niillä on vaikutusta opintoihin laajemmin tai yksittäisen tehtävän palautukseen, on opiskelijan hyvä olla heti yhteydessä omaan kouluttajaansa. 

Oppimisen kannalta oma roolisi opiskelijana on keskeinen – oppiminen vaatii työn tekemistä ja suurin vastuu omasta oppimisestasi on sinulla. Oppiminen on parhaimmillaan myös hauskaa, kouluttajat tukevat ja auttavat niin, että sinun olisi mahdollisimman hyvä opiskella.

Lähde: Blek, T., Haapakoski, M., Häkkinen, S., Nukari, E. & Seriola, L. Monimuoto-opiskelijan käsikirja. Avoimet oppimateriaalit. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. CC BY NC SA