Portfoliotyöskentelyn tukemiseen

Portfolioajatteluun johdattavat ja sen laatimisessa opastavat esim. seuraavat lähteet:

 • Annala, J. 2007. Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta. Toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuksessa.
 • Barrett, H. C. 2007. Researching electronic portfolios and learner engagement: The REFLECT Initiative. Journal of Adolescent & Adult Literacy 50:6.
 • Laine, T. & Malinen, A. 2009. Elävä peilisali: aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Partanen, A. 2011. Kyllä minä tästä selviän. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina.

Yrittäjyyskasvatukseen johdattavia lähteitä:

Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen

 • Alasoini, T. 2011. Hyvinvointia työstä. Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla? Raportteja 76. Helsinki: TYKES.
 • Hanhijoki,I., Katajisto, J., Kimari, M., & Savioja, H. 2011. Koulutus- ja työvoiman kysyntä 2025. Raportit ja selvitykset. 2011: 25. Helsinki: Opetushallitus.  Etsi tästä julkaisusta oman alasi koulutustarpeiden ennakointiselvitys.
 • Valtiokonttori. 2009. Osaaminen muutoksessa. Helsinki: Valtiokonttori.
 • Työ- ja elinkeinoministeriö. 2012. Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020.

Toimintaympäristöosaamisen kehittämiseen

 • Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) 2012. Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita.
 • Laitinen, A., Nurminen, R. & Soininen, L. (toim.) 2007. Tunnistatko osaamisen. Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 80. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 • Niskanen, A., Lepänjuuri, A. & Rautio, T. (toim.) 2006. Tunnistatko taiturin. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 67. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Poikela, E. & Poikela, S. (toim.) 2005. Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press.
 • oman alasi tutkinnon ja/tai opetussuunnitelman perusteet
 • oman oppilaitoksesi opetussuunnitelmat ja pedagogiset toimintasuunnitelmat tms.

Oppimista koskevan osaamisen kehittämiseen

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu. s.a. Oppimiskäsitykset.
 • Kupias, P. & Koski, M. 2012. Hyvä kouluttaja. Sanoma Pro.
 • Mäkinen, M., Annala, J., Korhonen, V., Vehviläinen, S., Norrgrann, A-M., Kalli, P. & Svärd, P. (toim.) 2012. Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press.
 • Rauste – von Wright, M. & von Wright, J. 1994. Oppiminen ja koulutus. Porvoo: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossa.
 • Säljö, R. 2001. Oppimiskäytännöt – sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Saatavuus JAMKin kirjastossaTynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Kirjayhtymä.
 • Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Kirjayhtymä.
 • Stenberg, K. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Juva: PS-kustannus.
 • Tieteelliset aikakauslehdet: Aikuiskasvatus, Kasvatus, Ammattikasvatuksen aikakauskirja

Oppijaosaamisen kehittämiseen

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Erityisopettaja.fi. -portaali.
 • Patrikainen, R. 1999. Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opetus-, ohjaus ja arviointiosaamisen kehittämiseen

 • Arvioinnin opas. 2015. Ammatillinen peruskoulutus. Näyttötutkinnot. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2012:9.
 • Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Engeström, Y. 1984. Perustietoa opetuksesta. Helsinki: VAPK. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Hätönen, H. & Romppanen, B. 2005. Arviointi ja palaute oppimisen ja kehityksen tukena. Helsinki: Educa-instituutti. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Jääskelä, P. et al. 2013. Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.
 • Kupias, P. 2002. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Edita. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Nurminen, R. (toim) 2007. Osaaminen hallintaan. Ammattitaidon valmentaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 74. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Peavy, R.V. 1999. Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien kustannus. Saatavuus JAMKin kirjastossa
 • Räisänen, A. (toim.) 2013. Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Raportit ja selvitykset 2013:3. Helsinki: Opetushallitus.
 • Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T. & Mäkelä, J. 2011. (2. painos 2014) Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita. Helsinki. Saatavuus JAMKin kirjastossa

Uuden teknologian osaamisen kehittämiseen