Aikataulu:7.11.2016 – 24.2.2017
Ohjaaja: Heli Kinnunen
Toteutus: verkossa

Tällä opintojaksolla kehität verkossa tapahtuvan työskentelyn valmiuksiasi ja uuden teknologian osaamistasi suunnittelemalla joko yksin, pari- tai ryhmätyöskentelynä verkossa toteutettavan opintojakson.

Verkossa tapahtuvasta työskentelystä sovitaan yhdessä opintojakson alkaessa. Opintojakson oppimistehtävänä on verkko-opintojakson suunnittelu.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa hyödyntäen erilaisia verkkovälineitä ja työskentelytapoja verkossa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 40 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tahto ja taito suunnitella ja kehittää sisältöjen ja menettelyjen suhteen mielekkäitä työelämänlähtöisiä oppimisprosesseja verkko-opiskeluympäristöön tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen sekä verkko- että sulautuvan opetuksen tarpeisiin. Hän on perehtynyt oman alansa opetussuunnitelmiin, sekä hänellä on tahto ja taito ohjata ja arvioida oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen, oppijalähtöisen työskentelyn verkko-opiskeluympäristössä tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen sulautuvassa opetuksessa.

Hän kykenee oppimistavoitteiden saavuttamisen kannalta myönteiseen vuorovaikutukseen oppijoiden ja muiden asianosaisten kanssa verkkoympäristöissä ja verkkovälineillä.

Sisältö

  • Verkko-opiskelun erityispiirteet
  • Verkkoympäristöosaaminen
  • Verkko-opiskelun suunnittelu

Arviointiaineisto

  • osallistuminen verkko-opiskeluun
  • verkko-opintojakson suunnittelutehtävä yksin tai yhdessä ryhmän kanssa

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan oppimista koskevaa osaamista, uuden teknologian osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

 

Hyväksyttävä osaaminen
Oppimista koskeva osaaminen
  • Opiskelija kykenee soveltamaan oppimisteorioita verkko-opiskeluympäristöissä tapahtuvan opiskelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Uuden teknologian osaaminen
  • Opiskelija tunnistaa verkko-opiskeluympäristöjen ja verkko-opiskelun erityispiirteet sekä hahmottaa kuinka hän voi soveltaa ohjausosaamistaan verkkoympäristöissä ja hallitsee opetuksen ja ohjauksen suunnittelemisen ja toteuttamisen verkko-opiskeluympäristöihin.
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Opiskelija tuo aktiivisen ja myönteisen panoksensa ryhmän työskentelyyn.
 Reflektio-osaaminen
  • Opiskelija kykenee tarkastelemaan oman opettajuutensa kehittymistä verkkoympäristöjen haltuunotossa kokemustensa perusteella sekä teoriatiedon valossa ja asettamaan perusteltuja tavoitteita opettajuutensa kehittämiseksi.

 Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty