Aikataulu: 22.11.2016 – 22.2.2017
Ohjaaja: Arja Pakkala
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 22.-23.11.2016 ja 22.2.2017
Webinaari: ajankohta sovitaan ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa

Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä valmentavaan opettajuuteen ja siinä sovellettaviin osallistaviin ohjausmenetelmiin sekä kokeilla niitä omassa työssäsi. Opintojaksolla keskitytään pedagogiseen toimintaan ja oppimisen ohjaamiseen työpaikoilla.   Opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen kehittämistehtävä ja jaetaan osallistujien kokemuksia valmentavana opettajana toimimisesta.

Opintojakso sisältää kolme lähipäivää, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2016-2017 ajankohtana 22.11.2016– 22.2.2017. Lähipäivät järjestetään Jyväskylässä 22.-23.11.2016 ja 22.2.2017. Lähipäivien välissä pidetään webinaari, jonka ajankohta sovitaan opiskelijaryhmän kanssa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee valmentavaan opettajuuteen soveltuvia menetelmiä ja lähestymistapoja. Hän osaa soveltaa niitä oppimisen ohjaamisessa ja työpaikkaohjaajien valmentamisessa oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset valmentamisen menetelmät sekä perustella valitsemansa menetelmät pedagogisesti. Hän kykenee kehittämään menetelmällisesti pedagogista toimintaa työpaikoilla, omaa työtään ja opetusalansa työkulttuuria.

Sisältö

 • Valmentava opettajuus käsitteenä ja toimintana
 • Valmentavaan opettajuuteen soveltuvat ryhmä- ja yksilöohjauksen menetelmät
 • Valmentavan opettajuuden toteuttaminen oppimisen ohjaamisessa

Arviointiaineisto

 • aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkkotyöskentelyyn
 • opiskelijan valitsemasta valmentavan opettajuuden kokeilusta tuotetut dokumentit
 • opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnit

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista.

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen
 • Opiskelija ymmärtää valmentavan opettajuuden toteutuksen taustalla olevat osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut.
 • Hän osaa soveltaa valmentavaa opettajuutta mielekkäällä tavalla yksilö- ja ryhmäohjauksessa oppilaitoksessa sekä työpaikalla.
Vuorovaikutusosaaminen
 •  Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ilmapiirin syntymiselle.
 • Opiskelija toimii valmentavan opettajuuden periaatteita noudattaen ja edistää ohjattaviensa kehittymistä näiden lähtökohdat huomioon ottaen.
Kehittämisosaaminen
 • Opiskelijalla on tahto ja taito toimia valmentavalla otteella opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien valmentajana toimiessaan.
 • Opiskelija osaa kehittää omaa ja oman opetusalansa toimintaa toimimalla valmentajana oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

 Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty