Aikataulu: 26.10.2016 – 20.1.2017
Ohjaajat: Päivi Kauppila, Mervi Pasanen
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 26.10.2016, 20.1.2017

Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on mahdollisuus perehtyä uraohjaukseen ja opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien kehittymisen tukemiseen. Opintojaksolla käsitellään ohjauksen peruskäsitteistöä, arvolähtökohtia sekä uraohjausta käsitteenä. Opintojaksolla syvennät osaamistasi toimia yhteistyössä opiskelijan kanssa hänen koulutuksellisten ja ammatillisten valintojensa ja päätöstensä selkiyttämiseksi.

Opintojakso sisältää 2 lähipäivää, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lähipäivät järjestetään Jyväskylässä   ja niihin osallistuminen on pakollista. Lähipäivien välissä pidetään webinaareja.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Osa opintokokonaisuudesta toteutetaan yhteistyössä Oulun ja Tampereen ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ohjauksen arvolähtökotiin, uraohjaukseen käsiteenä sekä opiskelijan urasuunnitteluvalmiuksien kehittymisen tukemiseen. Opiskelija osaa tukea ohjattavan toimijuuden vahvistumista ja hänen persoonallisuutensa kasvua ja kehitystä niin, että ohjattavan itsetuntemus, päätöksenteko- ja metakognitiiviset taidot kehittyvät. Opiskelija osaa tukea ohjattavan kykyä tehdä hänelle sopivampia koulutuksellisia ja ammatillisia ratkaisuja koulutus- ja työuran siirtymissä.

Sisältö

  • Ohjauksen arvolähtökohdat ja periaatteet
  • Urasuunnitteluvalmiudet ja uraohjaus
  • Päätöksentekotaidot urasuunnittelun tukena
  • Itsetuntemus, itsesäätelytaidot ja toiminnanohjaus (ajattelu- ja toimintastrategiat)
  • Koulutukselliset ja ammatilliset ratkaisut koulutus- ja työuran siirtymissä
  • Uraohjausmenetelmiä

Arviointiaineisto

  • Oppimistehtävät ja opintojaksoon osallistuminen

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista.

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen Opiskelija ymmärtää uraohjauksen taustalla olevat arvolähtökohdat ja periaatteet.

 

Opiskelija osaa suunnitella uraohjauksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä ohjattavan tarpeista lähtien.

Opiskelija tuntee päätöksentekoprosessin ja osaa tukea ohjattavaa erilaisissa päätöksenteko- ja valintatilanteissa.

Vuorovaikutusosaaminen
 Opiskelija osaa tukea ohjattavaa itsetuntemuksen ja metakognitiivisten taitojen kehittymisessä.

 

Opiskelija toimii uraohjauksessaan ohjattavaa voimaannuttaen ja ohjattavan todellisuuden tunnetta vahvistaen.

Kehittämisosaaminen
 Opiskelija kykenee arvioimaan omia uraohjausvalmiuksiaan ja hänellä on tahto ja taito kehittää uraohjaustaitojaan
   
   
   

 Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty