Aikataulu: 9.1. – 28.4.2017
Ohjaajat: Heli Kinnunen, Marja Olsonen
Toteutus: kaksi samanaikaista toteutusta verkossa

Tällä opintojaksolla perehdyt sosiaaliseen mediaan, sen verkostoihin, keskeisiin palveluihin ja sosiaalisen median käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa. Opintojakson aikana tuotat yksilö-, pari- tai ryhmätyönä pedagogisesti perustellun opintokokonaisuuden tai pedagogisen käytänteen, jota voit hyödyntää omassa työssäsi.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa hyödyntäen sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia. Kutsu verkkoympäristöön lähetetään opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ohjeineen ennen opintojakson alkua edeltävällä viikolla.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 40 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija tuntee sosiaalisen median palveluja ja osaa arvioida niiden käyttökelpoisuutta sekä hyödyntää niitä opetus- ja ohjaustyössään pedagogisesti perustellusti oman organisaationa linjausten mukaisesti ottaen huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset.

Sisältö

Opintojakson aikana yksilö- ja ryhmätyöskentelyn tuloksena syntyy kokemuksellisen oppimisen kautta käsitys sosiaalisen median kentästä ja sosiaalisen median käytön mahdollisuuksista opetuksesta. Konkreettisena lopputuotoksena syntyy sosiaalisen median palveluja hyödyntävä opintojakso tai pedagoginen käytänne. Oppimispolun voi suunnitella yksilö-, pari- tai ryhmätyönä.

Arviointiaineisto

 • verkkoyhteisötyöskentely
 • opintojakson etenemisvaiheisiin liittyvät, pedagogisen opintokokonaisuuden tai pedagogisen käytänteen tuottamisprosessia tukevat tehtävät
 • tuotoksen esittely perusteluineen verkkoyhteisössä
 • vertaisarviointi
 • itsearviointi

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan kehittämisosaamista, yhteistyö- ja verkosto-osaamista, uuden teknologian osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Kehittämisosaaminen
 • Opiskelija osaa kehittää omaa opetustyötään / organisaationsa opetuksen kehittämistyötä sekä itsenäisesti että verkostoissa hyödyntämällä sosiaalista mediaa pedagogisissa ratkaisuissa oman organisaationsa linjausten mukaisesti.
Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen
 • Opiskelija tietää sosiaalisen median verkostoja ja hyödyntää niitä kehittäessään omaa ja organisaationsa opetus- ja ohjaustyötä.
Uuden teknologian osaaminen
 • Opiskelija tuntee sosiaalisen median palveluja ja osaa hyödyntää niitä opetus- ja ohjaustyössään pedagogisesti perustellusti ottaen huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset.
 Tiedonhallintaosaaminen
 • Opiskelija hankkii aktiivisesti tietoa oman alansa sosiaalisen median yhteisöissä ja verkostoissa.
 • Hän seuraa sosiaalisen median palvelujen kehitystä, ja on tietoinen oman organisaationsa strategisista linjauksista ja suosituksista.
 Reflektio-osaaminen
 • Opiskelija arvioi realistisesti omaa sosiaalisen median käytön osaamistaan suhteessa arviointikriteereihin, asettaa itselleen kehittymistavoitteita ja seuraa tavoitteidensa saavuttamista, arvioi valitsemiaan menetelmiä ja muokkaa suunnitelmaansa tavoitteiden saavuttamisen mukaisesti.
 • Hän vertaisarvioi rakentavasti muiden suorituksia.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty