Aikataulu: 7.11.2016– 30.4.2017
Ohjaajat: Kaija Hannula, Tuija Rautio
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 22.-23.11.2016 ja 21.-22.3.2017
Webinaari: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 

Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä erilaisiin oppijakeskeisiin, osallistaviin opetusmenetelmiin ja työtapoihin sekä kokeilla niitä omassa opetustyössäsi. Opintojaksolla jaetaan osallistujien kokemuksia työtapojen käytöstä ja soveltuvuudesta erilaisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin.

Opintojakso sisältää neljä lähipäivää, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Opintojakso toteutetaan lukuvuonna 2016-2017 ajankohtana 7.11.2016 – 30.4.2017. Lähipäivät järjestetään Jyväskylässä 22.-23.11.2016 ja 21.-22.3.2017. Lähipäivien välissä pidetään tarvittaessa webinaari, jonka ajankohta sovitaan opiskelijaryhmän kanssa.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia oppijakeskeisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Hän osaa soveltaa niitä omaan opetus- ja ohjaustyöhönsä ja perustella valitsemansa menetelmät pedagogisesti. Opiskelija kykenee kehittämään menetelmällisesti omaa työtään ja opetusalansa työkulttuuria.

Sisältö

 • Opetusmenetelmien valinnan perusteet
 • Osallistavat opetus- ja arviointimenetelmät yksilö- ja ryhmäohjauksessa
 • Elämykselliset, luovat ja yhteistoiminnalliset lähestymistavat

Arviointiaineisto

 • aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkkotyöskentelyyn
 • opiskelijan valitsemasta opetusmenetelmäkokeilusta tuotetut dokumentit
 • opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnit

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen
 • Opiskelija ymmärtää opetus- ja arviointimenetelmän valinnan taustalla olevat osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut.
 • Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä mielekkäällä tavalla yksilö- ja ryhmäopetuksessa.
Vuorovaikutus-

 

osaaminen

 • Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ilmapiirin syntymiselle.
 • Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista.
Kehittämisosaaminen
 • Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa opetusmenetelmällistä osaamista.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty