Aikataulu: 15.11.2016 – 31.1.2017
Ohjaaja: Marja Olsonen
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 15.11.2016 ja 31.1.2017

Tällä opintojaksolla suunnittelet, toteutat ja arvioit erilaisia digitaalisia materiaaleja. Tutustut digitaalisiin työmenetelmiin, rakennat digitaalisen kertomuksen ja valmistat oppimateriaalia omaan opetustyöhösi.

Opintojaksoon sisältyy kaksi pakollista työpajatyöskentelypäivää. Opiskelijat  toimivat yhteistoiminnallisesti pääasiassa verkossa. Opintojaksoon sisältyvät tuotokset tehdään yhdessä ryhmän kanssa. Niissä etsitään ja työstetään hyviä käytäntöjä. Tuotokset julkistetaan ryhmän kesken ja niitä arvioidaan yhdessä. Sisältöjä ovat esim. liikkuvalla kuvalla kertominen itsestä ja maailmasta sekä liikkuvalla kuvalla toteutetut oppimistehtävät. Opinnoissa työstetään myös oman alan oppimateriaalia.

Tarkemmin sisältöalueista ja ohjatusta verkkotyöskentelystä sovitaan opiskelijaryhmän ja kouluttajan kesken. Tämän opintojakson sisällöillä ja oppimistehtävillä on vahva yhteys opettajankoulutuksen muihin opintojaksoihin.

Opintojakso toteutetaan työpajatyöskentelynä ja verkkotyöskentelynä syksyllä 2016 ja keväällä 2017. Lähipäivät ovat Jyväskylässä ja niihin osallistuminen on pakollista. 

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa.

Katso tästä esimerkki opinnoista tuotetusta

Osaamistavoite

Opiskelija osaa rakentaa digitaalisia sisältöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hän hallitsee oman alansa ilmaisun digitaalisia työmenetelmiä. Hän hyödyntää erilaisia kuvapalveluja sekä oman alansa videonjakopalveluja ja oppimateriaaleja. Valinnoissaan hän ottaa huomioon tekijänoikeudet.

Sisältö

 • Digitaaliset  työmenetelmät
 • Digitaalisen kertomus rakentaminen
 • Digitaalisten oppimateriaalien laatiminen
 • Videonjakopalvelut ja sosiaalinen media

Arviointiaineisto

 • orientaatiotehtävä, jossa opiskelija kuvaa digitaalisesti omaa ammatillista kasvuaan
 • orientaatiotehtävä, jossa opiskelija analysoi omaa lähtötasoaan ope.fi-tasojen viitoittamana
 • oma vapaavalintainen tuotos kuvilla, teksteillä ja liikkuvalla kuvalla
 • opetusmateriaalia, joka tuotetaan liikkuvalla kuvalla
 • fiktiivinen tai dokumentaarinen liikkuvalla kuvalla tuotettu esitys
 • vertaispalaute ja kokoava itsearviointi, jotka toteutetaan digitaalisesti ns. mediapalautteina

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan osallistujan uuden teknologian osaamista ja opintojaksolla tehtyjen tuotosten pedagogista mielekkyyttä sekä näkemystä avoimeen vertaisarviointiin. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Uuden teknologian osaaminen ja vuorovaikutusosaaminen
 • Opiskelija käyttää uuden teknologian ratkaisuja.
 • Opiskelija osaa rakentaa pedagogisesti mielekkäitä sisältöjä, joissa on mukana digitaalisia kuva-, audio- ja videoaineistoja.
 • Opiskelija osaa analysoida omia ja vertaisopiskelijoitten digitaalisia tuotoksia.
 • Opiskelija osaa työstää erilaisia materiaaleja yhdistämällä digitaalisia kertomuksia, jotka hän yhdessä ryhmän kanssa julkistaa jossakin sosiaalisen median yhteisöpalvelussa.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty