Aikataulu: 17.1. – 28.3.2017
Ohjaajat: Satu Aksovaara, Mika Loponen
Toteutus: verkossa

Tällä opintojaksolla perehdyt erilaisiin työelämälähtöisiin ja osallistaviin oppimistehtäviin ja opit suunnittelemaan, rakentamaan ja ohjaamaan monipuolisia verkko-oppimistehtäviä. Opit laatimaan pedagogisen käsikirjoituksen oppimistehtävälle ja laajennat oppimisympäristöajatteluasi hyödyntämällä oppimistehtävän eri vaiheissa erilaisia Tivi-mahdollisuuksia (ohjelmistot, verkko-palvelut, laitteet ja välineet). Opintojakson aikana tuotat yksilö-, pari- tai ryhmätyönä oppimistehtäväkokonaisuuden, jonka jaat muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojakso toteutetaan aikataulutettuna verkkototeutuksena hyödyntäen erilaisia verkkovälineitä ja työskentelytapoja.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 40 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaisia työelämälähtöisiä ja osallistavia verkko-oppimistehtäviä ja tiedostaa niiden merkityksen oppimisprosessin osana. Hän osaa soveltaa – suunnitella, rakentaa, ohjata ja arvioida – niitä omassa opetustyössään. Hän osaa perustella tekemänsä oppimistehtävät pedagogisesti sekä valita tehtävän suorittamista varten soveltuvan tivi-ympäristön.

Sisältö

 • Verkkotehtävät opintojakson osana
 • Erityyppiset oppimistehtävät verkossa
 • Oppimistehtävän pedagoginen käsikirjoitus
 • Oppimistehtävää tukevien Tivi-välineiden valinta
 • Oppimisympäristön rakentaminen – ohjaus ja viestintä
 • Palaute ja arviointi
 • Oppimistehtäväaihioiden jakaminen ja soveltaminen omaan työhön

Arviointiaineisto

 • Opintojakson oppimistehtävien suorittaminen aikataulussa
 • Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn

Arviointikriteerit

Arviointiaineiston perusteella arvioidaan oppimista koskevaa osaamista, uuden teknologian osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Oppimista koskeva osaaminen
 • Opiskelija osaa rakentaa verkossa toteutuvan oppimistehtävän ja luoda tehtävään tekemistä ohjaavan vaiheistuksen.
 • Opiskelija ymmärtää oppimistehtävän osana laajempaa pedagogista kehikkoa – opintojakson oppimisprosessia.
 • Opiskelija soveltaa oppijakeskeistä ajattelua oppimistehtävän suunnitteluun ja toteuttamiseen, palautteenantoon ja arviointiin.
Uuden teknologian osaaminen
 • Opiskelija tunnistaa verkko-opiskeluympäristöjen piirteitä ja kykenee valitsemaan Tivi-välineitä ja verkkosovelluksia oppimisympäristön laajentamiseksi.
 • Opiskelija osaa hyödyntää oppimisympäristön analytiikkaa oppimisen ohjaamisessa.
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Opiskelija jakaa ja hyödyntää ryhmän oppimistehtäväaihioita osana omaa toimintaansa.
 • Opiskelija antaa kehittävää vertaispalautetta.
Reflektio-osaaminen
 • Opiskelija kykenee kehittämään osaa osaamistaan saamansa palauteen ja itsearvioinnin avulla.

Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty