Aikataulu: 10.2. – 8.4.2017
Ohjaaja: Maarit Miettinen
Toteutus: monimuoto
Lähipäivät: 10.-11.2. ja 7.-8.4.2017

Tämän opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystä kulttuurienvälisestä kohtaamisesta ja monikulttuurisesta pedagogiikasta. Opintojaksolla jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, tarkastellaan monikulttuurisen pedagogiikan teoriaa sekä sovelletaan monikulttuurisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin sopivia menetelmiä.

Opintojakso sisältää neljä lähipäivää sekä etätyöskentelyä. Opintojakso sisältää tutkivaa ja yhteistoiminnallista oppimista, eikä siihen sisälly kirjallisia tehtäviä. Osallistujat oppivat aktiivisen työskentelyn ja ryhmässä toimimisen kautta soveltamaan omaa osaamistaan monikulttuurisuuden haasteisiin omalla koulutusalallaan.

Opintojakso toteutetaan 10.2 – 8.4.2017. Lähipäivät ovat 10.2-11.2. ja 7.4-8.4. Jyväskylässä.

Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 16 opiskelijaa.

Osaamistavoite

Opiskelija osaa käyttää kulttuurisensitiivisiä menetelmiä maahanmuuttajien opetuksessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa monikulttuurista pedagogiikkaa ja ymmärtää kulttuurisen taustan merkityksen oppimisessa.

Sisältö

 • Orientaatio monikulttuuriseen pedagogiikkaan
 • Kulttuurin merkitys oppimisessa
 • Monikulttuurisen opetuksen hyviä käytänteitä
 • Monikulttuurisen opetuksen ja ohjauksen menetelmiä

Arviointiaineisto

 • Oppimistehtävät ja opintojaksoon osallistuminen.
 • Itsearviointi ja vertaisarviointi

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, oppijaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen
 • Opiskelija osaa ohjata oppimisprosesseja yksilölliset ja kulttuuriset tekijät huomioon ottaen.
 • Opiskelija tuntee monikulttuurisen pedagogiikan perusteita ja välineitä, ja kykenee soveltamaan tätä tietoa ja taitoa omassa työssään.
Oppijaosaaminen
 • Opiskelija tietää ja ymmärtää, miten kulttuuriset ja yksilölliset tekijät, ihmisen elämänkokemukset ja maailmankuva vaikuttavat oppimisen taustalla.
 • Opiskelija tiedostaa monikulttuurisen opetuksen ja ohjaamisen edellytyksiä ja menetelmiä ja osaa soveltaa tätä tietoa opetuksen ja ohjauksen käytäntöihin omassa työssään.
Reflektio-osaaminen
 • Opiskelija tunnistaa oman maailmankuvansa ja osaa arvioida kriittisesti omaa toimintaansa ja käyttöteoriaansa.
 • Opiskelija arvioi realistisesti ja perustellusti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

 Arviointiasteikko

 • Hyväksytty/Hylätty