Valinnaisten opintojen tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy johonkin opettajankoulutuksen tavoitteita ja omia oppimistavoitteitaan tukevaan asiaan, siten laajentaen tai syventäen osaamistaan.  Valinnaisten opintojen laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Opinnot voivat koostua joko yksittäisistä,  vähintään 10 op:n laajuisista opinnoista tai kahdesta 5 op:n laajuisista opinnoista.

Valinnaisten opintojen suunnittelu on osa opintojen alkuvaiheen henkilökohtaista opiskelusuunnittelua.  Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia opintoja voi suorittaa minä tahansa opiskeluvuonna. Valinnaisten tarjonta voi muuttua lukuvuosittain. Valinnaisiksi opinnoiksesi voit opintojesi kuluessa esittää myös jonkin muun, vähintään viiden opintopisteen laajuisen koulutuksen, jonka suoritat opettajankoulutuksen aikana tai jonka olet suorittanut jossain muussa oppilaitoksessa 1.1.2014 jälkeen. Esitettävän koulutuksen tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellainen, että se tukee opettajankoulutuksen tavoitteita. Halutessasi tällä tavoin hyväksilukea nämä opinnot, lähetä korvaavuushakemus  ja todistus opintoihisi sisällytettävästä suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle.

Lukuvuonna 2016-17 opettajakorkeakoulu tarjosi seuraavat valinnaiset opintojaksot:

Lukuvuonna 2018-2019 tarjolla olevat opintojaksot näet täältä.

Ilmoittautuminen opettajakorkeakoulun tarjoamiin valinnaisiin opintoihin tapahtuu ASIO-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 12.10.2018. Opintojaksoille ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksot toteutetaan, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä (vähintään 16). Jos jokin opintojakso peruutetaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, järjestetään opiskelijoille mahdollisuus ilmoittautua jollekin sellaiselle opintojaksolle, jossa ensimmäisen ilmoittautumiskierroksen jälkeen on vielä opiskelupaikkoja.

ASIO-järjestelmästä voi ilmoittautumisaikana reaaliaikaisesti tarkistaa tekemänsä opintojaksoilmoittautumiset ja tarvittaessa myös poistaa ilmoittautumisensa tai muuttaa niitä.

Valinnaisten opintojaksojen tarjontaan voi tulla lisäyksiä. Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnan tarjonta on myös soveltuvin osin opiskelijoiden käytössä. Tästä tarjonnasta ja mahdollisista lisäyksistä ilmoitetaan ennen ilmoittautumisajan alkamista.

Valinnaisina opintoina opettajakorkeakoulun opiskelijoilla on käytettävissään myös ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot. Opinnot toteutetaan jaksoissa ja niille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ko. jaksojen aikana. Opinnot on suunniteltu ammattikorkeakoulun muiden opiskelijoiden tarpeisiin, mutta niistä voi löytyä myös opettajankoulutuksen henkilökohtaisia tavoitteita tukevaa tarjontaa. Opinnot voivat koostua myös kieli- ja viestintäopinnoista.