Aikataulu: koko opintojen ajan
Ohjaaja: oma kouluttaja
Toteutus: monimuoto

Portfoliotyöskentely alkaa opintojesi alussa ja kestää koko opiskelusi ajan. Suunnittelet ja arvioit opintojesi etenemistä niiden alussa ja opiskelusi eri vaiheissa. Opintojesi päättövaiheessa teet kokoavan itsearvioinnin. Opiskelusi päätteeksi käyt kouluttajasi kanssa päättökeskustelun, jota varten kokoat koosteportfolion, johon  sisällytät kokoavan itsearvioinnin lisäksi tärkeimpinä pitämiäsi kokemuksia ja oppimistuloksia opintojesi ajalta.

Portfoliotyöskentelyyn kuuluu

 • koko koulutusta koskevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen
 • reflektiopäiväkirjan tekeminen
 • kokoava itsearviointi
 • koosteportfolion kokoaminen edellisten pohjalta.

Aiemmin opitun arviointi, tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistuvat opintojaksokohtaisen opiskelun suunnittelun yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee asettamaan tavoitteita omalle oppimiselleen. Hän kykenee käsitteellistämään ja perustelemaan omaa toimintaansa opettajana ja on tietoinen omaan ammatti-identiteettiinsä vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan suhteessa omiin ja opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Hän kykenee asettamaan uusia tavoitteita oman ammatillisen kehittymisensä tueksi.

Sisältö

 • opettajankoulutuksen tavoitteet, sisällöt, opiskelu- ja arviointitavat ja opiskeluprosessin eteneminen
 • henkilökohtaisen opiskeluprosessin suunnittelu: oman osaamisen tunnistaminen opintojen alkaessa
 • ammatti-identiteetti suhteessa kehittyvään opettajuuteen

Arviointiaineisto

 • oppimispiiri- ja lähipäivätyöskentely, koosteportfolio ja päättökeskustelu

Arviointikriteerit

Portfoliotyöskentelyn tuottaman arviointiaineiston avulla arvioidaan reflektio-osaamista, kehittämisosaamista sekä yhteistyö- ja verkosto-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Reflektio-osaaminen
 • Opiskelija arvioi realistisesti omaa osaamistaan ja kehittymistään suhteessa omiin ja opettajankoulutuksen tavoitteisiin.
 • Opiskelija arvioi realistisesti oman ammatti-identiteettinsä kehittymistä.
Kehittämisosaaminen
 • Opiskelija määrittää perusteltuja tavoitteita pedagogisen osaamisensa kehittämiseksi.
 • Opiskelija tuottaa oppimisprosessiaan realistisesti kuvaavan ja arvioivan portfolion.
Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen
 • Opiskelija kykenee hyödyntämään yhteistyöverkostoja oman pedagogisen kehittymisen tukena.
 • Opiskelija kykenee antamaan palautetta ja hyödyntämään saamaansa palautetta omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Oppimistehtävät

Portfoliotyöskentely kestää koko opiskeluprosessin ajan. Se alkaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta ja päättyy päättökeskusteluun. Portfoliotyöskentely auttaa sinua tunnistamaan omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Valikoi portfolioosi opiskelun kuluessa sellaista sinulle merkityksellistä aineistoa, joka kertoo siitä mitä olet oppinut ja miten olet kehittynyt koulutuksen aikana ja mitä osaat koulutuksen päättyessä. Pidä aineiston valinnan keskeisinä kriteereinä koulutuksen tavoitteita ja henkilökohtaisia tavoitteitasi. Perustele valintasi.

Portfoliotyöskentelyyn kuuluu neljä oppimistehtävää:

 1. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)
 2. Reflektiopäiväkirja
 3. Kokoava itsearviointi
 4. Koosteportfolion laatiminen

 1. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (3 op)

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on portfoliotyöskentelyn ensimmäinen vaihe. HOPSissa on tarkoitus tunnistaa omaa aiemmin hankittua osaamista suhteessa opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin. HOPS on opiskelun sisältöjä ja muotoja koskeva suunnitelma siitä, miten opettajankoulutuksen tavoitteet voidaan kunkin opiskelijan osalta saavuttaa. HOPSin laatiminen ja sen ylläpitäminen perustuu jatkuvaan ja aktiiviseen oman oppimisen havainnointiin ja itsearviointiin (reflektointiin) suhteessa opettajankoulutuksen tavoitteisiin. HOPS jäsentää opintojen etenemistä.

Tehtävänäsi on laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka sisältää neljä osaa:

 1. oma opiskeluorientaatio
 2. sitoutuminen opiskeluun ja opiskeluvalmiudet
 3. opettajankoulutuksen sisällölliset kysymykset
 4. konkreettinen opintojen ajoitussuunnitelma

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 1. osa palautetaan Optimaan oman ryhmän työtilaan (työtila aukeaa elokuussa) ja sitä käsitellään ensimmäisessä lähipäivässä.  Tämän jälkeen alustavaa HOPSia täydennetään jatkuvasti ja siihen tehdään tarpeellisia muutoksia opiskeluprosessin edetessä.

1. Oma opiskeluorientaatio

Kuvaa omaa opiskeluorientaatiotasi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • millaisten vaiheiden kautta olet päätynyt opettajankoulutukseen?
 • mitä odotat opettajan työltä?
 • mitkä ovat motiivisi opettajaksi ryhtymiselle?
 • mitkä ovat tällä hetkellä keskeiset tavoitteesi opettajana kehittymiselle?
 • mitkä asiat ovat vahvuuksiasi ja kehittymishaasteitasi opettajana?

2. Sitoutuminen opiskeluun ja opiskeluvalmiudet

 • mitä olet itse valmis panostamaan tavoitteittesi saavuttamiseksi?
 • miten arvioit koulutuksen työtapojen ja itsenäisen työskentelyn sopivan sinulle?
 • mitkä ovat valmiutesi verkkoympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn?
 • onko sinulla oppimiseen liittyviä haasteita, esimerkiksi oppimisvaikeuksia, joista kouluttajan on hyvä olla tietoinen?
 • luonnehdi itseäsi oppijana

3. Opettajankoulutuksen sisällölliset kysymykset

Perehdy käsikirjan alussa kuvattuihin opettajan työn osaamisalueisiin ja osaamisiin sekä opettajankoulutuksen opintojaksokuvauksiin.

 • mikä on oma suhteesi kuvattuihin osaamisiin: missä olet jo edistynyt, mitä sinun vielä pitää oppia?
 • mitkä opintojaksot ovat etukäteen ajatellen sinun kannaltasi tavoitteiltaan ja sisällöiltään merkittävimpiä? miksi?

Palaa näiden kysymysten pohdintaan vielä tarkemmin ensimmäisten lähipäivien jälkeen.

Tutustuttuasi oppimispiirisi muiden jäsenten opiskelusuunnitelmiin vertaile tavoitteitasi oppimispiirisi muiden jäsenten kanssa. Määrittele tämän perusteella yhdessä oppimispiirin muiden jäsenten kanssa mahdolliset yhteiset toimenpiteet (esim. valinnaisten opintojen valinta), jotka tukevat itse kunkin oppimispiirin jäsenen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden määrittelyn pohjalta suunnittelette omien kouluttajienne kanssa ryhmänne oppimisprosessin.

Yrittäjyyskasvatus ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen on yksi ammatillisen koulutuksen kehittämisen painotuksista. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa kaikki opettajaopiskelijat hankkivat yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset perusvalmiudet. Opetussuunnitelmassa tämä näkökulma sisältyy Portfoliotyöskelyn lisäksi opintojaksoihin  Opettajan toimintaympäristö ja Oppimisen ohjaaminen joko tavoitteina, oppimistehtävinä, oppimateriaaleina tai arviointikriteereinä. 

4. Ajankäytön suunnittelu

Tee alustava ajoitussuunnitelma opinnoillesi tutustuttuasi huolellisesti opintojaksojen sisältöihin ja laajuuksiin. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laatiessasi on tärkeää miettiä, miten voit jakaa aikasi ja voimavarasi eri elämänalueiden kesken ja millaiseen opiskeluaikatauluun sinun on mahdollista sitoutua. Ohjattua opiskeluaikaa on elokuusta 2016 alkaen kokopäiväisillä opiskelijoilla yksi lukuvuosi ja osa-aikaisilla kaksi lukuvuotta. Opinto-oikeus on kokopäiväisillä opiskelijoilla kaksi vuotta ja osa-aikaisilla kolme vuotta. Opiskelulle kannattaa laatia välitavoitteita ja opintojen edistymistä kannattaa arvioida säännöllisesti. Suunnitelmia ja aikataulutusta voi tarvittaessa muuttaa, mutta päätavoitteesta kannattaa pitää kiinni.

Opiskeluun liittyy erilaisia työn ja opiskelun suunnittelu- ja järjestelykysymyksiä. Oppimistehtäviä työstetään lähipäivissä, oppimispiireissä ja verkkoympäristössä. Kaikki nämä edellyttävät sinulta aktiivista osallistumista.

Erityisesti muussa kuin opettajan työssä toimivien on jo tässä vaiheessa tärkeä ryhtyä järjestämään itselleen aikaa oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelua varten.

2. Reflektiopäiväkirja

Päiväkirjan tarkoitus on ohjata omakohtaiseen, reflektiiviseen ajatteluun. Se on keskeinen lähde, kun koulutuksessa työstetään portfoliota ja kokoavaa itsearviointia. Reflektiopäiväkirjaa kirjoitetaan koko koulutuksen ajan.

Reflektiopäiväkirjaan voit kirjata kysymyksiä, kommentteja ja havaintojasi omista tavoitteistasi ja opiskeluprosessistasi. Voit verrata lähipäivillä esiin nostettujen teemojen ja lukemasi kirjallisuuden sekä oppimistehtäviesi herättämiä ajatuksia omiin kokemuksiisi. Opetustilanteissa voit pohtia sekä opiskelijoiden toimintaa että omaa toimintaasi. Opetusharjoittelussa saat palautetta opiskelijoilta, kollegalta tai ohjaavalta opettajalta, kouluttajalta ja vertaisohjaajilta. Tarkastele päiväkirjassa opettajan ammatti-identiteettisi kehittymistä.

Lähipäivillä käsitellään opiskelijoiden reflektiopäiväkirjan otteita kouluttajan kanssa sovitulla tavalla.

Omien havaintojen ja kokemusten dokumentointia voi tehdä monella eri tavalla. Pidä blogia, piirrä, valokuvaa, videokuvaa, äänitä, tee käsitekarttoja, kirjoita, käytä hyväksesi lehtileikkeitä – tärkeintä on, että löydät itsellesi sopivimman tavan ja muodon.

3. Kokoava itsearviointi (1 op)

Kokoava itsearviointi on portfoliotyöskentelyn viimeinen vaihe. Kun kirjoitat kokoavaa itsearviointia, arvioi osaamistasi opettajana suhteessa opettajan osaamisalueisiin: jatkuva oppiminen, toimintaympäristöjen kehittäminen, oppimisen ohjaaminen sekä yhteistyö ja vuorovaikutus.

Pohdi:

 • missä määrin olet onnistunut saavuttamaan opettajankoulutuksen tavoitteeksi asetetun osaamisen?
 • mitkä opettajan osaamisen alueet näet tällä hetkellä vahvuuksinasi ja millä alueilla ovat suurimmat kehittymishaasteesi?
 • miten pedagogiset opinnot ovat tukeneet opettajan ammatti-identiteettisi kehittymistä?
 • oletko saavuttanut koulutuksen alussa tai matkan varrella henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi asettamasi omat tavoitteesi?

Hahmottele myös, miten aiot jatkossa kehittää itseäsi ja opettajuuttasi.

Kirjoittaessasi kokoavaa itsearviointia käytä hyväksesi reflektiopäiväkirjaasi ja muuta keräämääsi portfolioaineistoa. Opintosi päätösvaiheessa käyt kouluttajasi kanssa päättökeskustelun, jossa portfoliollasi on keskeinen rooli.

4. Koosteportfolion laatiminen (2 op)

Opintojesi päätteeksi käyt kouluttajasi kanssa päättökeskustelun, jossa puolin ja toisin arvioidaan opintojesi tuloksia. Päättökeskustelua varten laadit opintojesi aikana kokoamastasi portfolioaineistosta ja kokoavasta itsearvioinnistasi koosteportfolion. Koosteportfolion avulla

 • esittelet ja analysoit opintojesi aikaisia oppimistuloksia,
 • erittelet omaa oppimisprosessiasi,
 • arvioit osaamisesi kehittymistä sekä
 • arvioit omien tavoitteittesi saavuttamista.

Käytä rohkeasti mielikuvitustasi ja osaamistasi koosteportfolion kokoamisessa, sillä on tärkeää, että se on juuri sinun näköisesi.

Kuvio 5. Koosteportfolio