Aikataulu: alkaen syksyllä 2016
Ohjaaja: oma kouluttaja
Toteutus: monimuoto

Pedagoginen kehittämistyö -opintojaksolla valitset pedagogiseen toimintaan liittyvän asian, jota haluat tutkia ja  kehittää yhdessä muiden oppimispiirisi jäsenten kanssa. Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla voitte oppimispiirissänne syventää  määrittämäänne kehittämiskohdetta.

Opintojakson tavoitteisiin kuuluu myös kehittämistyön julkistaminen. Julkistamisen tavoitteena on jakaa kehittämisestä saadut kokemukset ja sen tulokset mahdollisimman laajalti. Julkistaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Tärkeää kuitenkin on, että kehittämistyön julkistamiseen liittyvä raportointi perustuu paitsi kehittämistyöstä saatuihin kokemuksiin myös riittävään kehittämisen kohdetta koskevaan lähteistöön.

Ohjausta ja palautetta kehittämistyöhön saat omalta kouluttajaltasi. Opintojaksotyöskentely alkaa syksyllä 2016.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kehittää pedagogista toimintaa yhdessä muiden kanssa. Hän osaa julkistaa kehittämistyönsä tuloksia ja arvioida omaa osaamistaan.

Sisältö

Opiskelija kehittää joko itse valitsemaansa tai oppimispiirin yhteistä pedagogisen kehittämisen kohdetta yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja työyhteisönsä jäsenten kanssa.

Arviointiaineisto

  • Kehittämistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät dokumentit
  • Kehittämistyön julkistaminen
  • Opintojakson itsearviointi

Arviointikriteerit

Arviointiaineistojen avulla arvioidaan kehittämisosaamista, yhteistyö- ja verkosto-osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Kehittämisosaaminen sekä Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen
  • Opiskelija tunnistaa pedagogisesti merkittäviä ja ajankohtaisia kehittämiskohteita ja osaa perustella kehittämistyönsä aiheenvalinnan.
  • Opiskelijalla on valmius kehittää pedagogista toimintaa yhteistyössä muiden kanssa.
Tiedonhallintaosaaminen
  • Opiskelija löytää ja osaa hyödyntää ajankohtaista tietoa pedagogisessa kehittämistyössään.
  • Opiskelija julkistaa ja levittää yhteisen kehittämistoiminnan tulokset ymmärrettävällä ja jäsentyneellä tavalla.
 Reflektio-osaaminen
  • Opiskelija arvioi realistisesti kehittämistoimintansa tuloksia ja kehittämisvalmiuksiaan sekä asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty

Oppimistehtävät

Pedagoginen kehittämistyö -opintojakso koostuu neljästä oppimistehtävästä. Oppimispiiri valitsee yhteisen pedagogisen kehittämiskohteen ja suunnittelee miten kehittämistyö toteutetaan käytännössä (tehtävä 1. Kehittämistyön suunnitelma). Kehittämistyöhön liittyvät käytännön toimenpiteet toteutetaan ja ne raportoidaan (tehtävä 2. Kehittämistyön toteutus). Kolmantena oppimistehtävänä on kehittämistyön tulosten julkistaminen sopivalla tavalla (Tehtävä 3. Kehittämistyön tulosten julkistaminen). Opintojakson päätteeksi kehittämistyön tekijät arvioivat kehittämistyön prosessia ja sen tuloksia suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin (Tehtävä 4. Kehittämistyön itsearviointi).

Kehittämistyön suunnittelu ja sen etenemisen dokumentointi tapahtuvat Optimassa. Sopivasta kehittämistyön julkistamistavasta sovitaan kouluttajan kanssa.

Kuvio: pedagisen kehitttämisen eteneminen

Kuvio 6. Pedagogisen kehittämistyön eteneminen

1. Kehittämistyön suunnitelma

Oppimispiiri valitsee yhteisen pedagogisen kehittämiskohteen ja esittää perustelut valinnalleen. Suunnitelmassa kuvataan kehittämistyön tavoitteita ja toiminnan etenemisen vaiheita. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy oppimispiirin jäsenten työnjaon kuvaus ja hahmottelua sopivasta tavasta kehittämistyön tulosten julkistamista varten.

 2. Kehittämistyön toteutus

Oppimispiiri perehtyy kehittämiskohteeseen hankkimalla ja analysoimalla ajankohtaista tietoa ja tausta-aineistoa. Oppimispiiri dokumentoi kehittämistyön vaiheita ja tuottaa aineistoa kehittämistyön julkistamista varten.

3. Kehittämistyön tulosten julkistaminen ja levittäminen

Pedagogiseen kehittämistyöhön liittyy tulosten julkistaminen ja levittäminen. Se tapahtuu oppimispiirin ja kouluttajan yhdessä sopimalla tavalla. Oppimispiirin tuotos voi olla yhteinen, tai siitä voidaan erotella osia eri tilanteissa julkistettavaksi. Tuotos voi olla esimerkiksi koulutustilaisuus, workshop, posterinäyttely, verkkolehtiartikkeli, puheenvuoro tai artikkeli ammattilehdessä.

4.   Opintojakson itsearviointi

Pedagoginen kehittämistyö -opintojakson itsearviointi sisältää kaksi osaa, opiskelijan oman ja oppimispiirin itsearvioinnin.

A. Oppimispiirin itsearviointi

Pedagogisen kehittämistyön suunnittelun, toteutuksen ja julkistamisen jälkeen tehdään oppimispiirin yhteinen itsearviointi. Oppimispiiri vertaa tuottamiaan aineistoja kehittämistyölle asettamiinsa tavoitteisiin: mitä niistä saavutettiin, missä olisi voitu onnistua paremmin? Millä tavoin yhteinen työskentely onnistui: mitkä olivat oppimispiirin vahvuudet tässä prosessissa, missä heikkoudet? Osallistuivatko kaikki mielekkäällä tavalla kehittämistyöhön?

B.   Opiskelijan itsearviointi

Opiskelijan itsearviointi kohdistuu omaa rooliisi pedagogisen kehittämistyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Mikä on ollut sinun kannaltasi merkityksellistä tässä prosessissa? Mikä oli sinun panoksesi yhteisessä työskentelyssä ja tulosten saavuttamisessa? Vertaa osaamistasi myös arviointikriteereihin: millä tavoin ja millä perusteella työskentelysi ja tuotoksesi suhteutuvat kriteereihin.