AOKK_Opettajan toimintaymparisto_8op_APTO2016.doc

Aikataulu: 1.9. alkaen
Ohjaajat: Sinikka Blom, Hannele Torvinen, Ritva Ylitervo
Toteutus: verkko-opintojakso Optimassa

Opintojaksossa perehdyt kansalliseen koulutusjärjestelmään, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmään sekä oppilaitosten toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Lisäksi tutustut koulutusorganisaatioiden sisäiseen, alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Opintojakso suoritetaan tekemällä verkossa olevat oppimistehtävät oppimispiirissä tai osoittamalla osaaminen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyn kautta (AHOT).

Sinulla jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen tapahtuu seuraavasti: perehdy opintojakson osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin. Arvioi omaa osaamistasi suhteessa niihin. Laadi aineisto, joka osoittaa, että sinulla jo on tässä opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Tee aineiston arviointia varten selvitys, jossa perustelet, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisesi. Lähetä aineistosi, selvityksesi sekä hakemuksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten opintojakson kouluttajallesi (ryhmäjako kouluttajittain Optimassa APTO2016). Hakemuspohja julkaistaan syyskuussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansallisen koulutusjärjestelmän ja on perehtynyt ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiin. Hän on tietoinen kansainvälisten sopimusten ja järjestelmien vaikutuksesta kansallisiin ohjausjärjestelmiin, oppilaitosten kansainvälisestä toiminnasta ja siitä, millaisten toimintamuotojen avulla niitä kehitetään. Opiskelija ymmärtää tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) osana opettajan työtä ja työelämän kehittämistä. Opiskelija on selvillä opettajan ja muiden työyhteisön jäsenten rooleista, oikeuksista ja velvollisuuksista organisaationsa ja työyhteisönsä jäseninä. Opiskelija ymmärtää yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen.

Sisältö

 • suomalainen koulutusjärjestelmä sekä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kansallinen ja oppilaitoskohtainen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmä ja hallinnointi valtion, ylläpitäjien sekä toimijoiden näkökulmista
 • oppilaitosten toimintaa säätelevä lainsäädäntö
 • oppilaitos organisaationa ja työyhteisönä
 • koulutuksen laadun kehittämisen ja arvioinnin periaatteet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta alueellisesti ja kansainvälisesti työelämää ja oppilaitosta kehittävänä toimintana
 • kansainvälistymisen strategiset painotukset
 • koulutusorganisaatioiden sisäinen yhteistyö ja verkostoituminen

Arviointiaineisto

 • oppimistehtävät

Arviointikriteerit

Tämän opintojakson oppimistehtävien avulla arvioidaan toimintaympäristöosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

  Hyväksyttävä osaaminen
Toimintaympäristö-osaaminen
 • Opiskelija tuntee suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä sen kansallisen ja oppilaitoskohtaisen ohjaus-, suunnittelu- ja hallinnointijärjestelmän ja toimintaa ohjaavat periaatteet.
 • Opiskelija tuntee ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen koulutuksen järjestäjän ja opettajan työn kannalta.
 • Opiskelija on selvillä koulutuksen laadunhallinnan, laadunarvioinnin ja kehittämisen periaatteista.
 • Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden, tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan sekä alue- ja kansainvälisyyskehityksen osaksi opettajan työtä.
Reflektio-osaaminen
 • Opiskelija arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty