Aikataulu: 1.9. alkaen
Ohjaaja: Pirjo Hänninen, Virpi Koskelo, Päivi Kauppila
Toteutus: verkko-opintojakso Optimassa

Opintojaksossa perehdyt koulutussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Koulutus ja yhteiskunta -opintojakso kuuluu kasvatustieteellisiin perusopintoihin.

Voit suorittaa opintojakson osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen liittyvän oppimistehtävät. Oppimistehtävät  voit tehdä yksin tai oppimispiirissä.  Opintojakson voit korvata esittämällä todistuksen joko kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai ammattikasvatuksen perusopinnoista tai approbatur-arvosanasta. Kun haluat korvata opintojakson, lähetä Opettajankoulutuksen korvaavuushakemus (julkaistaan syyskuussa 2016) ja todistus korvaavasta suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle (ks. Hyväksilukeminen).

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee koulutussosiologian peruskäsitteistöä ja lähestymistapoja. Hän tunnistaa koulutukseen ja opettajuuteen kytkeytyviä yhteisöllisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä ymmärtää opettajan roolin yhteiskunnallisena ja kulttuurisena toimijana ja vaikuttajana. Opiskelijalla on valmiudet seurata koulutussosiologista tietoa.

Sisältö

 • kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteistö ja lähestymistavat
 • koulutuksen ja yhteiskunnan suhteet
 • koulutukseen ja opettajuuteen kytkeytyvät yhteisölliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ilmiöt
 • koulutussosiologisen tiedon merkitys opettajan työssä

Arviointiaineisto

 • verkkotyöskentely
 • oppimistehtävät

Arviointikriteerit

Oppimistehtävän avulla arvioidaan toimintaympäristöosaamista, tiedonhallintaosaamista, oppijaosaamista sekä reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Hyväksyttävä osaaminen
Toimintaympäristö-osaaminen
 • Opiskelija kykenee hahmottamaan omia lähtökohtiaan suhteessa koulutuksen ja yhteiskunnan toimintaympäristöihin.
 • Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää opettajuuteen kytkeytyviä yhteisöllisiä, kulttuurisia ja  yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa soveltaa tätä tietoa omaan työhön.
Tiedonhallintaosaaminen
 • Opiskelija etsii ja valitsee opettajuuden kannalta keskeisiä tiedonlähteitä koulutuksen ja yhteiskunnan välisistä suhteista.
 • Opiskelija kykenee tarkastelemaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään yhteiskunnan ja koulutuksen välisistä suhteista koulutussosiologisen tiedon valossa.
 • Opiskelija käsittelee yhteiskunnan ja koulutuksen ilmiöitä tehtävissään jäsentyneellä ja ymmärrettävällä tavalla.
Reflektio-osaaminen
 • Opiskelija arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty