Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy

  • kasvatustieteellisiä perusopintoja
  • ammattipedagogisia opintoja
  • opetusharjoittelua
  • muita opintoja

Tämä opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Asetuksessa mainitut opinnot on jäsennetty opettajan osaamisen määrityksestä johdettujen osaamisalueiden mukaisiin opintoihin.

Opintoihin kuuluvien opintojaksojen kuvaukset avautuvat seuraavista linkeistä:

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen osaamisalueen osaamista edistetään näiden kolmen opintokokonaisuuden avulla.

Kuvio 4: Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot

 

Jatkuvan oppimisen opinnot

Jatkuvan oppimisen opinnot kattavat koko opiskelusi ajan. Näiden opintojen tavoitteena on, että sinulla on toiminnallisia ja käsitteellisiä välineitä käynnistää oman ammatti-identiteettisi kehittäminen ja opintojesi jälkeen ylläpitää oman osaamisesi kehittämistä.

Jatkuvan oppimisen opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

Portfoliotyöskentely alkaa henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi liittyvillä tehtävillä ja päättyy kokoavaan itsearviointiin. Valinnaisten opintojen avulla voit laajentaa omaa osaamistaan haluamallasi tavalla.  Ne voivat koostua yhdestä 10 opintopisteen tai kahdesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta tai kurssista. Voit valita ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisia opintojaksoja tai etsiä muusta koulutustarjonnasta sellaisia koulutuskokonaisuuksia, jotka parhaiten palvelevat henkilökohtaisia oppimistavoitteitasi.

 

Toimintaympäristöjen kehittämisen opinnot

Toimintaympäristöjen kehittämisen opinnoissa tarkastelet ammatillisen koulutuksen sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään. Opintoihisi sisältyvän toisen tarkastelutason muodostavat opettajan toimintaympäristöä säätelevät tekijät ja opettajan mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. Toimintaympäristöjen kehittämiseen liittyvän osaamisen lisäksi opintojaksojen avulla edistetään ja arvioidaan sekä jatkuvan oppimisen että vuorovaikutuksen ja yhteistyön osaamisalueisiin sisältyvää osaamista.

Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 

 

 

Oppimisen ohjaamisen opinnot

Oppimisen ohjaamisen opinnoissa keskityt erityisesti oppimisen ohjaamisen osaamisalueen kehittämiseen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen. Keskeisinä tarkastelukohteina ovat oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen, oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin sekä erilaisiin oppijoihin liittyvät kysymykset.

Oppimisen ohjaamisen opinnot myös kokoavat yhteen opettajankoulutuksen muissa opinnoissasi esillä olevia teemoja. Näin tapahtuu erityisesti Oppimisen ohjaaminen -opintojaksossa. Siinä sinut haastetaan kehittämään omaa opetus-, ohjaus ja arviointiosaamistasi. Opettajan työssä toimivilla tämä toteutuu omaa opetustyöstä kehittäen. Ne, jotka eivät toimi opettajina tällä hetkellä, keskustelevat kouluttajansa kanssa, mikä olisi heidän ammatillisen kehittymisensä kannalta sopivin oppimisympäristö tämän opintojakson toteuttamista varten.

Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamisen lisäksi opintojaksojen avulla edistetään ja arvioidaan sekä jatkuvan oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön että toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalueisiin sisältyvää osaamista.

Oppimisen ohjaamisen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Oppimisen ohjaamisen osaamistasi voit kehittää myös opettajakorkeakoulun valinnaisten opintojen avulla.