Pedagogiset periaatteet ja käytänteet

Erityisopettajaksi kouluttautuminen tukee yksilön jatkuvaa ammatillista kasvua, jossa oma lähtöammatti ja opettajuus kehittyvät erityisopettajuudeksi. Koulutus tarjoaa kehyksen, jonka kautta mahdollistuu tarkastella erityisen tuen kysymyksiä sekä suhteessa omaan työhön, että työyhteisön toimintaan. Ammatillisen erityisopettajan opinnot on rakennettu siten, että ne vastaavat ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuden edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksessa osaamisen hankkiminen pohjautuu

  • koulutukselle asetettujen tavoitteiden henkilökohtaistamiseen
  • monialaisten oppimisyhteisöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen  
  • oppimisen ja osaamisen jakamiseen  
  • oppimista edistävien tehtävien käyttöön  
  • ammatti-identiteetin vahvistamiseen
  • digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen

Monimuotokoulutus ja digitaalinen ympäristö

Ammatillinen erityisopettajankoulutus toteutetaan verkkopainotteisena monimuotokoulutuksena. Monimuoto-opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä erityisen tuen osaajana – jokainen oppija on aktiivinen toimija.

Opiskelijaksi valitulla, läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on opiskeluoikeus ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opiskeluoikeusaika on kolme vuotta. Opiskeluoikeus perustuu lakiin 932/2014 ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön.

Opinnot voi suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta yhteisesti aikataulutettuja ohjauspäiviä (lähi- ja verkkopäivät) ja harjoittelua. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät niin oppimispiirityöskentely, ohjauspäivät verkossa ja lähipäivät Jyväskylässä, käytännön opetus- ja ohjaustaitojen kehittäminen harjoittelussa kuin itsenäinen opiskelukin. 

Verkkopainotteinen monimuoto-opiskelu edellyttää tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja. Verkko-opiskelua varten tarvitset toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Tietokoneen käyttöjärjestelmällä ei ole merkittävästi väliä, kunhan hallitset itse oman laitteesi käytön. Internet-yhteydeksi suosittelemme kiinteää laajakaistayhteyttä. Mobiilipohjaisissa verkkoyhteyksissä yhteyden luotettavuus ja nopeus ovat ajoittain aiheuttaneet ongelmia esimerkiksi reaaliaikaisissa verkkotapaamisissa. Tietokoneen lisävarusteena tarvitset kuulokemikrofonin (suosittelemme USB-kuulokemikrofoneja), jotta voit osallistua sujuvasti verkkotapaamisiin. Älykäs mobiililaite; älypuhelin tai iPad, on hyödyllinen apuväline monimuoto-opiskelijalle mutta ainoaksi laitteeksi se ei riitä. 

Formaalin koulutuksen merkitys näyttäisi vähenevän uuden teknologian käytön myötä. Teknologia on muuttanut ja muokkaa kiihtyvästi yhteiskuntaa, organisaatioita, työtä ja siten elämäämme. Teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen ja kommunikaation. Mahdollisuus löytää, luoda ja käyttää tietoa nopeasti ja moninaisesti luo kokonaan uudenlaista oppimisen ja opiskelun toimintaympäristöä. Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa hyödynnetään digitaalisuutta monimuotoisesti ohjauspäivien toteutuksissa, ohjauksessa, oppimispiirityöskentelyssä ja erilaisissa tehtävissä.

Opettajan osaamisen kehittymisen näkökulmasta erityisopettajan opinnoissa digitaalisuuden kautta tavoitellaan oppimisen laajuutta ja syvyyttä. Siten ohjauksessa opiskelijoita tuetaan löytämään, oppimaan ja luomaan uutta tietoa käyttämällä digitaalisia välineitä ja resursseja.

Opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan digitaalisuutta suositellaan hyödynnettäväksi tehtävien ja kommunikaation lisäksi esim. harjoittelun ohjauksessa. Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään digitaalisuutta siten, että lv. 2019-2020 toteutus on rakennettu hybridimalliseksi. Siten, että ohjauspäivät, oppimispiirityöskentely ja muut ohjaustilanteet toteutetaan osittain koko ryhmän lähipäivinä Jyväskylässä tai alueella, osittain verkkopäivinä. Kuitenkin niin, että kaikkiin verkkopäivinä toteutettaviin ohjauspäiviin on mahdollista osallistua myös Jyväskylässä yhteisissä tiloissa.

Opiskelun verkkoalustana JAMKissa käytetään pääasiallisesti Optimaa, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla opiskelijatunnuksilla. Optima toimii opintoja kokoavana alustana niin opintotoimiston informaation ja tiedottamisen, kuin opsin, totsun, oman ryhmän ohjauspäivien, tehtävien, aineistojen, yhteydenpidon ja kaiken ajankohtaisen asian osalta. Ohjauspäivien ja oppimispiirien käytössä on Zoom-verkkokokousjärjestelmä. Ohjauspäivien ja kouluttajan järjestämien ohjaustapaamisten käyttöön luodaan yhteinen Zoom-tila. Oppimispiirit voivat käyttää yhteydenpitoon Zoomia tai valita käyttöönsä muun soveltuvan verkkokokousjärjestelmän tai -alustan.

Henkilökohtainen suunnitelma

Opintojen aluksi arvioit henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelmassa omia lähtökohtiasi erityisopettajanopintoihin.

Suunnitelma täydentyy ja rakentuu opintojen edetessä erityisopettajankoulutuksen kehyksessä oman osaamisen kehittymistarpeiden ja –tavoitteiden tarkentuessa. Henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa saat halutessasi ohjausta.

Oppimispiiri

Oppimisyhteisöt muodostavat opiskelun, oppimisen ja ohjaamisen menetelmällisen ytimen.

Oppimisessa hyödynnetään oppimispiirejä, jotka ovat 4 –6 opiskelijan yhteistoiminnallisia ryhmiä. Oppimispiirien keskeisenä tehtävänä on jakaa olemassa olevaa eritysien tuen osaamistaan ja yhteistoiminnallisesti työstää opintoihin liittyviä teemoja ja tehtäviä. Oppimispiiri kokoontuu ja pitää yhteyttä sopimillaan tavoilla koko opintojen ajan. Keskinäisen työskentelyn aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Oppimispiirin toimivuuden kannalta on tärkeää keskustella avoimesti tehtävien toteuttamisesta, jotta realistisuus ja tasapuolisuus toteutuvat.

Ohjauspäivät

Ohjauspäivät lähipäivinä ja verkossa ovat koko ryhmän tai oppimispiireissä tapahtuvaa opiskelua ja ohjausta varten. Varaa päivät kalenteriisi.

Ryhmää ja oppimispiirejä ohjaa ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttaja. Lähipäivissä ja verkkotyöskentelyssä keskeistä on yhteinen tiedonmuodostus, kriittinen reflektio ja osaamisen jakaminen. Koko ryhmälle tarkoitetut ohjauspäivät, lähipäivät Jyväskylässä ja ohjauspäivät verkossa, järjestetään ennakkoon ilmoitettuina ajankohtina. Yhteisten ohjauspäivien lisäksi kouluttaja ja oppimispiirit sopivat keskenään muut ohjaustapaamiset.

Osallistuminen ohjauspäiviin, lähipäiviin ja verkkotyöskentelyyn, on merkittävä osa opiskelua, ja siten niihin sisältyy läsnäolovelvoite. Osallistuminen tuottaa arviointiaineistoa opiskelijan vuorovaikutusosaamisen arviointiin. Jos joudut pätevästä syystä olemaan poissa, niin ilmoita siitä kouluttajallesi ja esitä, miten hankit ja osoitat lähi- tai verkkotyöskentelyssä käsitellyn teema-alueen osaamisen. Kouluttajan hyväksyttyä esityksen, hanki ja osoita osaamisen sovitulla tavalla. Jos joudut olemaan poissa oppimispiirisi sopimista tapaamisista, sovi oppimispiirin jäsenten kanssa, miten osallistut yhteiseen työskentelyyn poissaolostasi huolimatta.

Tehtävät

Tehtävät ovat itsenäisesti tai oppimispiirin kanssa yhdessä tehtävää tiedon muodostamista, osaamisen hankkimista ja osoittamista.

Tehtävien tavoitteena on auttaa saavuttamaan ammatilliselta erityisopettajalta vaadittavaa osaamista. Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen valituilla opettajilla on taustalla useiden vuosien opettajakokemus ja moninainen ammatillisen koulutuksen tuntemus. Koulutuksessa hyödynnetäänkin käänteisen oppimisen mahdollisuuksia, pyrkien syventämään ja laajentamaan erityisen tuen osaamista hyödyntäen jo olemassa olevaa osaamista. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksessa tehtävien tarkoituksena on luoda uutta tietoa ja ymmärrystä erityisen tuen asioista ja ilmiöistä integroimalla aiempiin tietorakenteisiin uusia ideoita, tietoa ja käsitteitä. Tehtävien käyttö oppimisen yhtenä menetelmänä perustuu konstruktivismin periaatteisiin. Olennaista on, että opiskelijalla itsellään on mahdollisuus suunnata tehtävien kysymyksenasettelua omien oppimis- ja osaamistarpeidensa mukaisella tavalla. Näin koulutuksen aikaiset tehtävät mahdollistavat aktiivisen tiedon muokkaamisen ja rakentamisen. Opiskelijalla on tällä tavoin mahdollisuus olla itse aktiivinen tietorakenteidensa muodostaja tehtäviin liittyvän ohjauksen ja palautteen tuella. Opiskelija tekee tehtävien avulla luodusta uudesta tiedosta oman tulkintansa ja rakentaa uutta tietämystä aikaisempien tietojensa ja kokemustensa pohjalta. 

Tehtävistä osa on kaikille yhteisiä osaamisalueen keskeisiin teemoihin paneutumista vaativia, ennakkoon määritettyjä tehtäviä. Osa tehtävistä rakentuu henkilökohtaisten osaamistavoitteiden perusteella ja/tai ajankohtaisten työyhteisössä tarkastelua vaativien aiheiden kautta. Vastaavasti tehtävät tehdään joko oppimispiireittäin, kollegoiden kanssa yhteistyössä tai itsenäisesti edeten.

Oppimispiirien ja itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja monenlaisten tehtävien tekemistä; toiminnallisia ja kirjallisia tehtäviä. Osa tehtävistä, osaamisalueen ennakkoon määritetyt, on Optimassa. Osa tehtävistä (henkilökohtaiset osaamistarpeet, työyhteisön kehittäminen, ajankohtaiset teemat) ohjeistetaan ennakkotehtävinä verkkopäiviin ja/tai oppimispiirien ohjaustapaamisiin.

Oppimista tukeva yhteistyö, oppimiskumppanuudet

Oppimista ja osaamista tukeva yhteistyö perustuu käsitykseen ihmisen ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen merkittävyydestä.

Opiskeltaessa ammatilliseksi erityisopettajaksi vuorovaikutussuhteet muodostuvat opiskelijoiden keskinäistä suhteista (oppimispiirit, työyhteisöt), kouluttajien ja opiskelijoiden välisistä suhteista (ohjaus, palaute, arviointi) sekä muista oppimisen kannalta merkityksellisistä verkostoista. Nämä kaikki tukevat erityispedagogisen tietämisen ja erityisen tuen osaamisen kehittymistä, samalla mahdollistaen oman erityisopettajuuden kehittymisen tietoisen tarkastelun.  

Kouluttajien ja opiskelijoiden keskinäinen kumppanuus rakentuu tasa-arvon, läpinäkyvyyden, vastavuoroisen vastuullisuuden ja molemminpuolisen oppimisen periaatteille. Luottamuksen rakentaminen on toiminnan lähtökohta ja siten yhteinen tehtävä.  

Humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa ymmärretään, että ihmisessä on potentiaalia kasvuun ja kehittymiseen sekä itsensä toteuttamiseen. Minuuteen vaikuttavat suhderakenteet ovat kuitenkin monimutkaisia. Minuuden, identiteetin ja tiedon nykytilan rakentaminen ja ylläpitäminen ovat kaiken koulutuksen keskeisiä tehtäviä.

Oppimisen kannalta oma roolisi opiskelijana on keskeinen – oppiminen vaatii työn tekemistä ja suurin vastuu omasta oppimisestasi on sinulla. Oppiminen on parhaimmillaan myös hauskaa, kouluttajat tukevat ja auttavat niin, että sinun olisi mahdollisimman hyvä opiskella.

Aikataulu

Erityisopettajankoulutuksen opinnot alkavat orientaatiopäivillä 3.- 4.6.2019 ja päättyvät ryhmän yhteisten ohjauspäivien osalta syksyllä 2020. Yhteisten ohjauspäivien jälkeen sovitaan ohjaustapaamisia oppimispiireittäin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Opinto-oikeutesi on voimassa 31.7.2022 asti. Koko ryhmän ohjauspäivistä lähipäivät toteutetaan Jyväskylässä ja verkkopäivät Zoom- ja/tai Skype-yhteyden kautta.  

Omaa opiskeluasi suunnitellessasi on hyvä huomata, että näiden ohjauspäivien lähi- ja verkkokokoontumiset ovat vain osa opiskeluprosessia. Iso osuus opiskelusta toteutuu ohjauspäivien välisenä aikana työskennellen oppimispiirissä, harjoittelussa, omaa työtä kehittäen ja itsenäisesti opiskellen. Kun suunnittelet opintojasi ja arvioit niihin tarvittavaa aikaa, muista huomioida myös näiden vaatima aika. Ajankäytön hallinnan avainsanoja ovat omien opiskeluresurssien määrittäminen ja ennakoiva suunnittelu. Niiden avulla on mahdollista laatia joustava ja ennen kaikkea realistinen aikataulu, johon on helppo sitoutua.

Arviointi

Arvioinnin perustana ovat erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet.

Arviointi on luonteeltaan avointa, jatkuvaa, ohjaavaa, tulevaisuuteen suuntaavaa ja kehittävää. Arvioijina toimivat opiskelija itse, oppimispiirin jäsenet, ohjaavat erityisopettajat sekä JAMKin kouluttajat. 

Hyväksilukeminen

Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea  osaksi ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojasi  sellaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä.

Erityisopettajan koulutuksen aluksi laadit henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelman, jossa arvioit lähtökohtiasi opinnoille. Tässä suunnitelmassa kuvaat myös sen, millaista osaamista sinulla jo on suhteessa erityisopettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja mitä osaamistasi mahdollisesti esität hyväksiluettavaksi. Suunnitelmasi pohjalta käyt HOKS keskustelun oman kouluttajasi kanssa.

Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja tunnistaminen.

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista joko kokonaan tai osittain muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla saman alan opinnoilla. 

Korvaaviksi  opinnoiksi esitettävien opintojen tulee vastata ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä ja osaamisen tulee olla olemassa. Korvaavien opintojen tulee siten liittyä ammatillisen erityisopettajan työhön  tai oman ammattialan kehittämiseen. Korvaavat opinnot tulee olla suoritettu 1.8.2009 jälkeen.

Korvaavuutta  haetaan erillisellä hyväksilukuhakemuslomakkeella, johon liitetään kopio korvaaviksi esitettyjen opintojen todistuksesta ja tarvittaessa sisältökuvaus. Hyväksilukuhakemuslomake liitteineen lähetetään postitse opintojen ohjaajalle. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voidaan hyväksilukea korvaamalla:

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voit hyväksilukea sisällyttämällä:

Valinnaiseksi opintojaksoksi voi esittää erityiseen tukeen liittyvän koulutuksen, jonka opiskelija on suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana (1.8.2016 jälkeen). Samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa. Valinnaisiksi opinnoiksi ei hyväksilueta opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon ja / tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Sisällyttämistä haetaan erillisellä hyväksilukuhakemuslomakkeella. Liitä todistuksen lisäksi mukaan kuvaus siitä, miten opinnot tukevat koulutuksen tavoitteita: erityisopetukseen liittyvän osaamisesi kehittymistä. Hyväksilukuhakemuslomake liitteineen lähetetään postitse opintojen ohjaajalle.

Osaamisen tunnistaminen ja arviointi

Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka olet voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa. 

Perehdy  osaamisen tunnistamista varten opintojaksojen osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin. Arvioi hankkimaasi ja olemassa olevaa osaamistasi suhteessa niihin. Laadi aineisto, joka osoittaa, että sinulla jo on ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojakson/opintojaksojen tavoitteena oleva osaaminen. Tee aineiston arviointia varten selvitys, jossa perustelet, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisesi. Lähetä osaamisen tunnistaminen ja arviointi -lomake, aineistosi ja selvityksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten omalle kouluttajallesi.   

Esittämäsi aineiston perusteella  oma kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.