Kirjallisuus

Opintokokonaisuuden kohdennettu kirjallisuus päivitetään Optima työtilaan. 

ADHD 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (soveltuvin osin)

Ari, T., Järviluoma, E., Mäntylä M, Mäntynen, H., Määttä S., & Paananen M. Kummi 11. 2014. Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin. Niilo Mäki Instituutti.

Aro, T. & Närhi, V. 2003. KUMMI 2. Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Aro, M., Aro, T., Koponen, T. & Viholainen, H. 2012. Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino, 299–332.

Asunta, P., Mälkönen, I., Viholainen, H., Ahonen, T. & Rintala, P. 2014. Miten voimme tunnistaa lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia, ja tukea heitä kouluympäristössä? NMI‐bulletin 24 (4), 4–21.

Ayres J.A. 2018.  Aistimusten aallokossa – sensorisen integraation häiriö ja terapia. PS-kustannus.

Cook, B., Tankersley, M., Cook, L. & Landrum, T. 2008. Evidence-Based Practices in Special Education: Some Practical Considerations. Intervention in School and Clinic 44 (2), 69–75.  

Cook, B., Tankersley, M. & Harjusola-Webb, S. 2008. Evidence-Based Special Education and Professional Wisdom: Putting It All Together. Intervention in School and Clinic 44 (2), 105–111.  

Dowker, A. 2004. What Works for Children with Mathematical Difficulties? Research Report RR554. London: Department for Education and Skills.  

Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S. & Barnes, M. A. 2007. Learning disabilities. Kern, L., & Clemens, N. H. 2007. Antecedent strategies to promote appropriate classroom behavior. Psychology in the Schools 44 (1), 65–75.  

Geary, D. 2011. Consequences, Characteristics, and Causes of Mathematical Learning Disabilities and Persistent Low Achievement in Mathematics.  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 32 (3), 250–263.

Greene, Ross W. 2009. Koulun hukkaamat lapset: opas käytösongelmaisten lasten auttamiseksi. Finn Lectura.

Halonen, M. 1999. Matematiikan ja lukemisen vaikeuksien yhteys toisen asteen koulutuspolkuun ja jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumiseen. Joensuun yliopisto. Väitöskirja.

Heikkinen, E. Ukkola, S., Leppänen, P. H. T. & Kunnari, S. 2016. Kielellinen erityisvaikeus - ei pelkästään kielellisten taitojen ongelma. Puhe ja kieli 1, 45–56.  

Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike.

Jahnukainen, M. 1997. Koulun varjosta aikuisuuteen: entisten tarkkailuoppilaiden peruskoulun jälkeiset elämänvaiheet. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 182.  

Jahnukainen, M. (toim.) 2001. Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa. 11.täysin uudistettu painos. Lastensuojelun keskusliitto. Helsinki: Bookwell.  

Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) 2015. Erityisopetuksesta oppimisen ja koulun käynnin tukeen. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera.

Kairaluoma, L. 2014. Sujuvaksi lukijaksi. Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 494. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kauppila, A.  2016. Kehitys- ja vaikeavammaisten opiskelijoiden valmentavat koulutukset: historiallinen muotoutuminen, ristiriidat ja tulevaisuuden haasteet.  Teoksessa E. Pietiläinen (toim.) Tiedosta teoiksi ja takaisin. Puheenvuoroja erityisen tuen käytännöistä. Kehitysvammaliitto, Opike, 96-108.

Karhu, A., Paananen, M., Närhi, V. KUMMI 17. 2017. Check in Check out (CICO): toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen. Niilo Mäki -instituutti  

Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kielellinen erityisvaikeus. 2017. Käypä hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.  

Koivikko, M. & Autti-Rämö, I. 2006. Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Duodecim 122, 1907–1912.  

Kokkonen, J., Salonen, J. & Mykkänen, S. 2013. Lasten kuulovikojen seulonta. Suomen Lääkärilehti 35, 2119–2122.

Kontu, E. & Pirttimaa, R.  2009. Teaching methods and curriculum models used in Finland in the education of students diagnosed with having severe/profound intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities 38, 175-179. DOI:10.1111/j.1468-3156.2009.00571.  

Koskentausta, T., Sauna-Aho, O. & Varkila-Saukkola, L. 2013. Autististen lasten ja nuorten hoito ja kuntoutus. Suomen Lääkärilehti 68 (8), 587–592.  

Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. 4. painos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry.

Lebeer, J., Birta-Szekely, N., Demeter, K., Bohacs, K., Candeias, A., Sönnesyn, G., Partanen, P. & Dawson, L. 2011. Re-assessing the current assessment practice of children with special education needs in Europe. School Psychology International 33 (1), 69–92.

Leppänen, P. 2014. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Opetustallenne (60 min): professori Paavo Leppänen, psykologian laitos/Jyväskylän yliopisto, polkuavain: eRIP104   

Moilanen, I., Mattila, M.-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 128 (14), 1453–62.  

Mononen, R, Aunio P., Väisänen E., Korhonen J., Tapola A. 2017 Matemaattiset oppimisvaikeudet. Ps-kustannus.

Motivaatio ja oppiminen. 2018. Toim. Salmela-Aro K. PS-kustannus.

Nieminen, I. 2017. Kouluinterventio osana mielenterveyskuntoutujien koulutusta. Käytännön teoria. Tampere: Tampere University Press.

Niilo Mäki Instituutti. 2017. LukiMat - Oppimisen arviointi (soveltuvin osin)  

Närhi, V. & Klenberg, L. 2010. ADHD - Tutkimuksellinen mysteeri, käytännössä kaikille tuttu. NMI-Bulletin 20 (3), 29–38.  

Pakarinen, E. 2018. Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa. Kohti interkulttuurista ohjausta. Kuopio: University of Eastern Finland.

Puukari, K. Lappalainen & M. Kuorelahti (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus.

Rossetti, Z. S. 2012. Helping or hindering: the role of secondary educators in facilitating friendship opportunities among students with and without autism or developmental disability. International Journal of Inclusive Education 16 (12), 1259-1272. DOI: 10.1080/13603116.2011.557448.  

Räsänen, P. 2012. Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 128 (11), 1168–1177.  

Räty, L., Kontu, E. & Pirttimaa, R. 2016. Teaching Children with Intellectual Disabilities: Analysis of Research-Based Recommendations. Journal of Education and Learning 5 (2), 318-336. DOI: 10.5539/jel.v5n2p318.

Sailor, Wayne. 2009. Handbook of positive behavior support. Springer cop.

Sointu, E. 2014. Multi-informant Assessment of Behavioral and Emotional Strengths. Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto. 

Taajamo, M. & Puukari, S. (toim.) 2007. Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita 36.  

Taipale, A. 2010. Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien päällekkäistyminen nuoruusiässä. Väitöskirja.  

Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: FinnLectura.

Tervo, S. 2007. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kokemukset kouluun sopeutumisestaan ja erityisopetuksen roolista koulunkäynnissään. Pro gradu tutkielma, erityispedagogiikanlaitos, Jyväskylän yliopisto. Vehkamäki, P. & Tamminen-Dahlman, A. 2004.  

YLE. 2013. Teemareportaasi: Kun oppiminen ei suju.

Äikäs, A. 2012. Toiselta asteelta eteenpäin. Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä. Publications of the University of Eastern Finland: Dissertations in Education, Humanities and Theology.  

Oheismateriaali: Papunet