Harjoittelu 6 op (AEOH2019)


Opiskelijan harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle opiskelulle asetettuihin tavoitteisiin. Harjoittelu on siten yksilöllistä, ja se voi olla erityisen tuen tunnistamiseen, tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvää tai se voi kohdistua oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelu- ja koordinointijärjestelmään.  

Osa harjoittelusta on mahdollista toteuttaa myös ulkomailla. Kansainvälinen harjoittelu voidaan toteuttaa JAMK:n ERASMUS-opettajavaihtokohteissa, opiskelijan oman oppilaitoksen yhteistyökohteissa tai muussa erikseen sovittavassa paikassa..

Harjoittelu koostuu 3 viikon työskentelystä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Harjoittelu suoritetaan opetustyössä itselle uudessa erityisen tuen/vaativan erityisen tuen toimintaympäristössä. Harjoittelun ohjaavan opettajan tulee olla erityisopettaja. Harjoittelusta laaditaan erillinen suunnitelma sekä harjoittelusopimus JAMKin ja harjoittelupaikan välille. 

Sisältö

 • Oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus  
 • Teoreettisen tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistyminen

Osaamisen hankkiminen

Opiskelijan harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle opiskelulle asetettuihin tavoitteisiin, jotka kuvataan harjoittelusuunnitelmassa. Harjoitteluun valmistaudutaan tutustumalla ennakkoon toimintaympäristöön/-paikkaan ja harjoittelua taustoittavaan kirjallisuuteen. Harjoittelu suunnitellaan ja toteutetaan erityisopettajan ohjauksessa. Harjoittelua ei voi tehdä omassa työssä, vaan se toteutetaan itselle uudessa toimintaympäristössä.

Harjoittelusta laaditaan  kirjallisuuteen pohjautuva harjoitteluraportti. Raportissa reflektoidaan osaamisen kehittymistä, tavoitteiden saavuttamista, saadun ohjauksen kehittävyyttä ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteetin kehittymiseen. Raportissa yhdistetään käytännön kokemukset ja teoreettinen tieto erityisopettajan käyttöteorian perustaksi.

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

 • Opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvät dokumentit
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelut ohjaavan erityisopettajan kanssa
 • Harjoitteluraportti ja hyödynnetty kirjallisuus


Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

 • osaa suunnitella omaa erityisopettajaosaamista kehittävän kokonaisuuden ja valita osaamista kehittävän kirjallisuuden
 • osaa arvioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia, suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia erityisopetuksellisia ja erityisen tuen ratkaisuja harjoitteluympäristössään
 • osaa tunnistaa erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen esteitä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa erityisen tuen oppimisympäristöjä ja oppimiskokonaisuuksia yhdessä opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa 
 • osaa toimia aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten, työllistymistä edistävien ja muiden moniammatillisten verkostotoimijoiden kanssa
 • tuntee erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä  
 • osaa arvioida omaa kehittymistään erityisen tuen osaajana yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa.
 • osaa laatia pedagogisesti jäsennellyn asiantuntijakirjoituksen, jossa osoittaa hyödyntävänsä valitsemaansa kirjallisuutta

Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty