Ammatillisen erityisopetuksen perusteet 1 
5 op (AETA2019)


Ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen pedagoginen ajattelu ja käytännön ratkaisut pohjautuvat erityispedagogiseen tietoon. Erityispedagogiikka itsessään on soveltava tieteenala, ja sen perustieteenaloja ovat mm.  kasvatustiede, psykologia, lääketiede ja yhteiskuntatieteet. Tässä opintojaksossa lähestytään ja arvioidaan ammatillisen koulutuksen erityisen tuen käytänteitä ja niiden kehittämistä erityispedagogisina ratkaisuina.

Sisältö

  • Erityispedagoginen ajattelu ja erityiskasvatuksen sovelluksia ammatillisessa koulutuksessa
  • Perustietoa erityiskasvatuksen eettisestä perustasta, tiedonmuodostuksesta, käsitteistä, määritteistä, toimintaa ohjaavista säädöksistä ja toiminnallisista ratkaisuista
  • Oma suhde erityisyyteen ammatti-identiteetin perustana

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia tämän opintojakson tavoitteena olevan osaamisen osallistumalla kesällä 2019  järjestettävään verkkokurssiin ja  tekemällä siihen sisältyvät tehtävät.  

Olet voinut jo hankkia tai parhaillaan olla hankkimassa tässä opintokokonaisuudessa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten kautta (JAMK/AOKK täydennyskoulutus tai erityispedagogiikan perusopinnot).

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

Hyväksytyt tehtävät, osallistuminen verkkokurssille.

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

  • osaa määritellä mitä erityispedagogiikka tieteenä tarkoittaa ja pystyy pohtimaan miten tieteenalan tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön ammatillisessa koulutuksessa.
  • hallitsee erityisen tuen peruskäsitteistön, ammattieettiset periaatteet ja  sisältöalueet.  
  • tuntee erityispedagogisia lähestymistapoja ja osaa arvioida eri lähestymistapojen soveltuvuutta ja toimivuutta työssään ammatillisena erityisopettajana.  

Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty