Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen 20 op
(AET19Z)

Inklusiivisen koulutuksen kehittämisen osaamisalueessa perehdytään erityisen tuen taustalla olevaan tiedonmuodostukseen, orientoidutaan erityisopettajuuteen, perehdytään ammatillisen erityisopettajan työn muotoihin ja tarkastellaan ammatillisen erityisopetuksen sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään. Osaamisalueen opintojaksoon - Toimintaympäristön kehittäminen - sisältyy oman työn kehittämiseen kohdentuva harjoittelu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija 

  • tietää erityisopetuksen ja erityisen tuen arvolähtökohdat, on perehtynyt alan tieteellisiin julkaisuihin ja hallitsee ammatillisen erityisen tuen peruskäsitteistön.  
  • tunnistaa oman suhtautumisensa moninaisuuteen ja osaa toimia tiedostaen omat eettiset periaatteet.
  • osaa hankkia teoreettista tietoa oman työnsä suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
  • omaa valmiudet käyttää erityistä tukea määrittäviä asiakirjoja oman oppilaitoksen erityisen tuen ja oman osaamisen kehittämisessä.  
  • hankkii tietoa, taitoa ja valmiuksia ammatillisen erityisen tuen verkostotoimijuuteen.  
  • omaa valmiudet kehittää omaa osaamistaan, työtään sekä tukea oppimispiirinsä jäsenten osaamisen kehittymistä erityisopettajana.  
  • osaa etsiä ja kriittisesti valikoida sellaista teoreettista tietoa, joka yhdistyneenä kokemustietoon palvelee sekä hänen  että hänen yhteisönsä erityisen tuen osaamisen  kehittymistä.

Opintojaksot

Inklusiivisen koulutuksen osaamisalueen opintojaksot ovat