Opiskelun henkilökohtaistaminen 7 op 
(AEJO2019)


Opiskelija tutustuu ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmiin, asettaa tavoitteet omalle opiskelulle ja oppimiselle sekä kokoaa portfoliota. 

Sisältö

  • HOKS, ROPS, oppimispäiväkirja, mentorikeskustelut, portfolio, palautekeskustelut, kokoava itsearviointi, päättökeskustelu
  • Ammatillisen erityisopettajan osaajaidentiteetti ja ammatillisen toimijuuden kehittyminen

Osaamisen hankkiminen

Lähijaksotyöskentely, oppimispiirityöskentely, verkkotyöskentely, itsenäinen perehtyminen ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan ja kirjallisuuteen

Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

Opiskelun henkilökohtaistaminen opintojakson aineistojen avulla arvioidaan opiskelun kehittämisosaamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, vuorovaikutusosaamista ja opiskelijan reflektio-osaamista. 

Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat opintojaksoon kuuluvat tehtävät, vertaisarvioinnit ja opettajakorkeakoulun kouluttajan palautteet sekä havainnot  opintojakson  osaamistavoitteisiin liittyvästä  vuorovaikutusosaamisesta ja reflektio-osaamisesta. 

Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

  • tuntee ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat
  • kykenee asettamaan mielekkäitä tavoitteita sekä henkilökohtaiseen osaamisen kehittymissuunnitelmaan, että oman oppimispiirinsä ryhmäkohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.
  • kykenee vuorovaikutukselliseen ja osaamista kehittävään dialogiin sekä yhteisöllisen tiedon rakentamiseen erilaisissa vertaisryhmissä erityisopettajankoulutuksen aikana. 
  • tukee ryhmän ja oppimispiirin jäseniä tunnistamaan ja hyväksymään erilaisia oppimisen ja ammatillisen kehittymisen tarpeita. Hän tukee toisia löytämään ja vahvistamaan jokaisen ammatti-identiteettiä oppivana, kehittyvänä erityisopettajana.
  • osaa arvioida omaa ammatillista kasvuaan, oppimistaan ja opiskelulle asettamiaan tavoitteita. Hän osaa arvioida kriittisesti ammattinsa ja toimintansa perusteita ja tulevaisuuden haasteita.
  • omaa valmiuksia toimia ammatillista erityisopetusta ja erityistä tukea tutkivana ja kehittävänä opettajana.  
  • osaa tuottaa erityisopettajuuttaan määrittävän käyttöteorian kirjalliseen muotoon.

Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty