Osaamisalueet ja opintojaksot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajankorkeakoulun opetussuunnitelma on osaamisperusteinen. Ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle asetettuja tavoitteita tulkiten opintojen kaksi keskeistä osaamisaluetta ovat oppimisen moninaisuus ja inklusiivisen koulutuksen kehittäminen. Kolmannen osaamisalueen, kehittyvä ammatillinen identiteetti, myötä paneudutaan oman opiskelun henkilökohtaistamiseen ja erityisopettajan osaajaidentiteetin vahvistamiseen.

Osaamisalueet jakaantuvat opintojaksoiksi.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen peruslähtökohtana on inklusiivisen koulutuksen kehittäminen. Erityisopettajaopinnoissa tätä toteutetaan oman erityisopettajuuden rakentamisen, oppimispiirin ja työyhteisön osaamisen kehittämisen sekä alueellisen yhteistyön kautta. Opiskelijan henkilökohtainen kasvu ja ammatillinen osaaminen liitetään kiinteästi oppimispiirin osaamisen ja opiskelijan oman työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on erityisopettajuus, jossa painottuvat pedagogisen osaamisen lisäksi konsultatiivinen ja verkostoituva työote. Koulutuksen tavoitteena on ammattialaansa ja opetustyötään tutkiva erityisopettaja, joka uskaltautuu kehittävään vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa ja arvioi omaa toimintaansa tavoitteena työnsä ja toimintaympäristönsä kehittäminen. Tähän liittyvinä tavoitteina ovat oman erityiskasvatuksellisen ajattelutavan sisäistäminen ja sen tietoiseksi tekeminen sekä kehittyminen ammatilliseksi erityisopettajaksi omaa työtään tutkien. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen yleistavoitteina on kehittää opettajan

  • erityisopetuksen ja erityisen tuen tietoperustaa
  • yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja
  • valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa oppilaitoksessaan
  • kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä  inklusiivisten periaatteiden mukaisesti
  • valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien   opiskelijoiden hyväksi koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi.


Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, yhteistoiminnallisesta työskentelystä oppimispiirissä ja lähijaksoilla, etätyöskentelynä tehtävistä kirjallisista ja toiminnallisista tehtävistä sekä harjoittelusta.