Erityisopettajan osaaminen

Koulutusjärjestelmässä tapahtuvat säädöstasoiset, rakenteelliset, sisällölliset ja toiminnalliset muutokset muokkaavat ammatillisten erityisopettajien työnkuvaa. Kaikki opettajat tarvitsevat työssään osaamista yhä moninaisempien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen. Uudessa ammatillisessa koulussa opettajan työssä korostuvat yksittäisen oppijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet osaamisen hankkimisessa. Siten, jokainen opettaja joutuu työssään ottamaan kantaa siihen, miten näihin tavoitteisiin ja tarpeisiin vastataan. Näin ollen ammatillisen erityisopettajan roolissa korostuukin yhä useammin konsultatiivinen osaaminen erityisen tuen asiantuntijana työyhteisössä. Myös ammatillisten oppilaitosten yhdentyminen yhä suuremmiksi yksiköiksi edellyttää aiempaa enemmän erityisen tuen suunnittelua, toimintojen yhtenäistämistä, koordinointia ja johtamista ja asettaa siten erityisopettajan osaamiselle uusia vaatimuksia. Koulutuksen kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen edellyttävät ammatillisen erityisopettajan seuraavan myös kansainvälistä keskustelua inklusiivisesta koulutuksesta, sen ehdoista ja toteutuksesta.

Verkosto-osaaminen

Ammatillisten koulutuksen linjauksissa korostuu erityisen tuen vahva liittäminen osaksi yleistä opetusta. Myös ammatillisten erityisopettajien työssä on vahva ammattipedagoginen kytkös. Inklusiivisessa koulussa ammatti- ja työelämäpedagogisen kytköksen lisäksi edellytetään monipuolista verkosto-osaamista. Ammatillisten erityisopettajien työn kohde on laaja: yksilöllisestä työotteesta oppilaitostasoiseen järjestelmien kehittämiseen. Ammatilliset erityisopettajat toimivat ammatinopettajina ryhmissä, suunnittelevat, järjestävät ja mahdollistavat erityisen tuen toteutumista ja toimivat oppilaitosyhteisöissä ja verkostoissa konsultatiivisessa tai johtavassa tehtävässä erityisen tuen kysymysten osalta.  Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen keskeinen tehtävä on vahvistaa erityisopettajien uusintuvaa, kehittävää työotetta erityisen tuen asiantuntijana ja toimijana.

Yksilöllinen tuki ja ohjaus

Erityisopettaja osaa tukea yksilöllisesti ja monipuolisesti opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaisen tai säännöllisen erityisen tuen tarvetta. Tuolloin korostuvat opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden tunteminen, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllisten pedagogisten ratkaisujen ja opinto- ja työllistymispolkujen löytäminen. Ammatillinen erityisopettaja voi toimia myös vaativana erityisenä tukena järjestettävässä tutkintokoulutuksessa tai valmentavassa koulutuksessa. Erityisesti työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa erityisopettajalta edellytetään hyvin yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista yhteistyössä lähiverkoston kanssa. Toisaalta erityisopettaja voi toimia myös erityisen tuen kehittämis-, ohjaus ja tukitehtävissä muissa oppilaitoksissa ja verkostoissa.

Koulutusjärjestelmän ja työelämän tuntemus

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen hakevilta edellytetään riittävää koulutusjärjestelmän ja työelämän tuntemusta.  Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen kehittämistarpeet liittyvät koko koulutuspolitiikkaa ja koulutusta koskeviin haasteisiin. Inklusiivisuus koulutuksen toimintaperiaatteena edellyttää ammatillisen koulutuksen kehittämistä entistä saavutettavammaksi, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta korostavaksi sekä henkilökohtaisia tavoitteita, joustavuutta ja kansainvälisyyttä huomioivaksi oppimisympäristöksi.

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistoiminta vahvistuu entisestään. Tarvitaan uusia, työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja toteutustapoja kaikille opiskelijoille. Erityisopettajalta edellytetään yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjausosaamista työllistymisen tukemiseksi. Koulutuksen sisältöjen ja toteutuksen kautta pyritään lisäämään tulevien ammatillisten erityisopettajien yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallisuutta.

Osallistava pedagogiikka

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus (European Agency for Inclusive and Special Needs Education) on linjannut inklusiivisen koulutuksen kehittämistä. Matkalla inklusiiviseen koulutusjärjestelmään on kehitettävä paitsi koulutukseen pääsyä kaikille,  lainsäädäntöä ja politiikkaa, mutta on myös  parannettava osallistumista edistävää pedagogiikkaa sekä kehitettävä toimivia seuranta-, arviointi- ja tulosvastuujärjestelmiä.

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus on määritellyt ”Osallistavan opettajan profiilin” (2012). Profiili sisältää keskeiset arvot ja osaamisalueet inklusiiviseen opettajuuteen. Osallistavan opettajan arvoja ovat: 

  1. Oppijoiden moninaisuuden arvostaminen – oppijoiden erilaisuus nähdään koulutuksen voimavarana
  2. Kaikkien oppijoiden tukeminen – opettajilla on suuret odotukset kaikkien oppijoiden edistymisestä
  3. Yhteistyö muiden kanssa – yhteistyö ja tiimityöskentely ovat kaikkien opettajien olennaisia työvälineitä
  4. Henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen – opettaminen on oppimista, ja opettaja ottaa vastuun omasta elinikäisestä oppimisestaan  

Osallistavan opettajan arvotaustan perusteena on

  • käsitys inklusiivisesta koulutuksesta – erityispedagoginen perusta  
  • näkemys opiskelijoiden moninaisuudesta   
  • kaikkien opiskelijoiden tiedollisen, käytännöllisen, sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen edistäminen
  • yhteistyö opetusalan ja eri asiantuntijaverkostojen kanssa   
  • opettaja reflektoivana toimijana: oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi
  • koulutus ammatillisen oppimisen ja kehityksen perustana


Edellä kuvatut asiakokonaisuudet toteutuvat ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa inklusiivisen koulutuksen kehittämisen lähtökohtana, sisältyen opintojaksoihin ja omiin henkilökohtaisiin kehittymistavoitteisiin. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisalueet sitoutuvat osallistavan opettajan arvoihin rakentuen kolmesta tekijästä: asenteista, tiedoista ja taidoista. Kukin asenne tai näkemys edellyttää sekä tietoa ja ymmärrystä että taitoa soveltaa sitä käytäntöön.