Pedagogiset periaatteet

Ammatillisen opettajakorkeakoulun pedagogisen toiminnan elementit ovat oppimiskumppanuudet, tehtävät ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Oppimiskumppanuuksista

Ihmisten välinen vuorovaikutus on merkittävä oppimista edistävä tekijä. Sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys yksilöllisen oppimisen sekä jaetun ymmärtämisen muodostamisessa ja uuden tiedon tuottamisessa.  

Oppimiskumppanuus perustuu vuorovaikutukselliseen käsitykseen ihmisen ja hänen ympäristönsä välisestä suhteesta. Vuorovaikutussuhteilla on siten keskeinen asema oppimiskokemuksissa. Ne muodostuvat opiskelijoiden keskinäistä suhteista, kouluttajien ja opiskelijoiden välisistä suhteista sekä muista sosiaalisista verkostoista, joilla on yhteisiä oppimistavoitteita. Nämä kumppanuussuhteet muodostavat pedagogisen toiminnan keskeisen lähtökohdan.  

Opettajien ja opiskelijoiden keskinäinen kumppanuus rakentuu tasa-arvon, läpinäkyvyyden, vastavuoroisen vastuullisuuden ja molemminpuolisen oppimisen periaatteille. Luottamuksen rakentaminen on yhteinen tehtävä.  

Oppimiskumppanuuksien aktiivinen luominen osana oppimisprosessia tuottaa valmiuksia, jotka mahdollistavat yhteistoiminnallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen.  

Humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa ymmärretään, että ihmisessä on potentiaalia kasvuun ja kehittymiseen sekä itsensä toteuttamiseen. Minuuteen vaikuttavat suhderakenteet ovat kuitenkin monimutkaisia. Minuuden, identiteetin ja tiedon nykytilan rakentaminen ja ylläpitäminen ovat kaiken koulutuksen keskeisiä tehtäviä.  

Oppimisen kannalta oma roolisi opiskelijana on keskeinen – oppiminen vaatii työn tekemistä ja suurin vastuu omasta oppimisestasi on sinulla. Oppiminen on parhaimmillaan myös hauskaa, kouluttajat tukevat ja auttavat niin, että sinun olisi mahdollisimman hyvä opiskella.  

Tehtävistä

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, yhteistoiminnallisesta työskentelystä oppimispiirissä, lähipäivissä ja verkkokokoontumisissa, etätyöskentelynä tehtävistä kirjallisista ja toiminnallisista tehtävistä sekä harjoitteluista.

Oppimispiirien ja itsenäiseen työskentelyyn kuuluu kirjallisuuteen perehtymistä ja erilaisten tehtävien tekemistä. Tehtävien tarkoituksena on luoda uutta tietoa ja ymmärrystä opittavista asioista ja ilmiöistä integroimalla aiempiin tietorakenteisiin uusia ideoita, tietoa ja käsitteitä. Osa opintojaksoihin sisältyvistä tehtävistä on Optimassa. Osa tehtävistä ohjeistetaan ennakkotehtävinä verkkopäiviin ja/tai oppimispiirien  ohjaustapaamisiin.

Tehtävien käyttö oppimisen yhtenä menetelmänä perustuu konstruktivismin periaatteisiin. Olennaista on, että oppijalla itsellään on mahdollisuus suunnata tehtävien kysymyksenasettelua omien oppimis- ja osaamistarpeidensa mukaisella tavalla. Näin koulutuksen aikaiset tehtävät mahdollistavat aktiivisen tiedon muokkaamisen ja rakentamisen. Oppijalla on tällä tavoin mahdollisuus olla itse aktiivinen tietorakenteidensa muodostaja tehtäviin liittyvän ohjauksen ja palautteen tuella. Oppija tekee tehtävien avulla luodusta uudesta tiedosta oman tulkintansa ja rakentaa uutta tietämystä aikaisempien tietojensa ja kokemustensa pohjalta. 

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisestä

Formaalin koulutuksen merkitys oppimisen lähteenä on vähentynyt uuden teknologian käytön myötä. Uusi teknologia muuttaa koko ajan työtämme, organisaatioitamme, yhteiskuntaamme ja elämäämme. Teknologia mahdollistaa aiempaa laadukkaammin ajasta ja paikasta riippumattoman ihmisten välisen kommunikaation. Se mahdollistaa myös tiedon löytämisen, luomisen ja käyttämisen aivan uudenlaisella tavalla. Se luo ihmisille kokonaan uuden toimintaympäristön.  

Opiskelijan osaamisen näkökulmasta oppimisen laajuus ja syvyys ovat tärkeitä ulottuvuuksia. Oleellista on auttaa opiskelijaa löytämään, oppimaan ja luomaan uutta tietoa käyttämällä digitaalisia välineitä ja resursseja. Koska tieto on kaikkien saatavilla, ei koulutuksessa enää korostu tiedon siirtäminen, vaan ymmärryksen ja jopa viisauden rakentuminen ja rakentaminen. Pääsy digitaalisiin välineisiin ja resursseihin on levinnyt käytännöllisesti katsoen kaikkialle, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomien yhteyksien luomisen ideoiden synnyttämistä, kehittämistä ja jakamista varten. Digitaaliset välineet mahdollistavat jatkuvan palautteen ja siten tukevat oppimisen ja uuden tiedon luomisen näkyväksi tekemistä kaikille asianosaisille.  

Digitaaliset välineet ja resurssit eivät palvele vain yhteistoiminnallista uuden tiedon rakentamista ja jakamista sekä siihen tarvittavan tiedon hankkimista. Digitaalisuuden eteneminen muokkaa ammatteja ja yhteiskuntaa jo nyt siten, että kaikilta kansalaisilta vaaditaan uudenlaisia ajattelumalleja sekä digitaitoja ja -välineitä. Niistä on tulossa ensisijainen tapa tehdä asioita, olipa henkilö työntekijän tai kansalaisen roolissa.