Opiskelun periaatteita

Erityisopettajaksi kehittyminen on osa yksilön jatkuvaa ammatillista kasvua, jossa oma lähtöammatti ja opettajuus kehittyvät erityisopettajuudeksi. Koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijalle kehykset, joiden kautta hän voi tarkastella erityisen tuen kysymyksiä suhteessa omaan ja työyhteisönsä toimintaan. Ammatilliset erityisopettajan opinnot on rakennettu siten, että ne vastaavat ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuden edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen toiminta rakentuu 

  • koulutukselle asetettujen tavoitteiden henkilökohtaistamiseen
  • erilaisten oppimisyhteisöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen  
  • oppimisen ja osaamisen jakamiseen  
  • mielekkäiden oppimista edistävien tehtävien käyttöön  
  • digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen

Monimuotokoulutus ja digitaalinen ympäristö

Monimuoto-opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja kehittymisestä erityisen tuen osaajana – jokainen oppija on aktiivinen toimija.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus toteutetaan kolmen lukukauden mittaisena verkkopainotteisena monimuotokoulutuksena. Opinnot voi suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta yhteisesti aikataulutettuja lähi- ja verkkopäiviä ja harjoittelua.  Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät niin oppimispiirityöskentely, ohjauspäivät verkossa ja lähipäivinä Jyväskylässä, käytännön opetus- ja ohjaustaitojen  kehittäminen harjoittelussa kuin itsenäinen opiskelukin.  

Yksi monimuoto-opiskelun pidetyimmistä ominaisuuksista on sen tarjoama joustavuus aikataulujen suhteen. Monimuoto-opetus ei ole kuitenkaan täydellisen riippumatonta ajasta ja paikasta, vaan verkko- ja lähipäiviä ja oppimispiirityöskentelyä varten täytyy olla tiettyyn aikaan sovitussa paikassa. 

Digitaalinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden aiempaa laajempaan, monipuolisempaan ja ajanmukaisempaan tiedonhankintaan sekä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen.

Verkkopainotteisuus edellyttää sinulta tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja. Verkko-opiskelua varten tarvitset toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Tietokoneen käyttöjärjestelmällä ei ole merkittävästi väliä, kunhan hallitset itse oman laitteesi käytön. Internet-yhteydeksi suosittelemme kiinteää laajakaistayhteyttä. Mobiilipohjaisissa verkkoyhteyksissä yhteyden luotettavuus ja nopeus ovat kokemustemme mukaan ajoittain aiheuttaneet ongelmia esimerkiksi reaaliaikaisissa verkkotapaamisissa. Tietokoneen lisävarusteena sinulla tulee olla kuulokemikrofoni (suosittelemme USB-kuulokemikrofoneja). Tämän avulla varmistat, että voit osallistua sujuvasti verkkotapaamisiin. Älykäs mobiililaite, älypuhelin tai tablet-laite, on hyödyllinen apuväline monimuoto-opiskelijalle mutta ainoaksi laitteeksi se ei riitä. 

Henkilökohtainen suunnitelma

Opintojen aluksi arvioit henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelmassa omia lähtökohtiasi erityisopettajanopintoihin.

Suunnitelma täydentyy ja rakentuu opintojen edetessä erityisopettajankoulutuksen kehyksessä oman osaamisen kehittymistarpeiden ja –tavoitteiden tarkentuessa.

Oppimispiiri

Oppimisyhteisöt muodostavat opiskelun, oppimisen ja ohjaamisen menetelmällisen ytimen.

Oppimisessa hyödynnetään oppimispiirejä, jotka ovat 4 –6 opiskelijan muodostamia yhteistoiminnallisia ryhmiä. Oppimispiiri kokoontuu ja pitää yhteyttä sopimillaan tavoilla koko opintojen ajan. Oppimispiirien keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnallisesti työstää opintoihin liittyviä teemoja ja tehtäviä.  Oppimispiirityöskentelyn aikataulutuksen ja työnjaon ryhmäläiset sopivat keskenään. Oppimispiirin toimivuuden kannalta on tärkeää keskustella avoimesti tehtävien toteuttamisesta, jotta realistisuus ja tasapuolisuus toteutuvat.

Ohjauspäivät

Ohjauspäivät lähipäivinä ja verkossa ovat koko ryhmässä tai oppimispiireissä tapahtuvaa opiskelua ja ohjausta varten. Varaa päivät kalenteriin.

Ryhmääsi ohjaa ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttaja. Lähipäivissä ja verkkotyöskentelyssä keskeistä on yhteinen tiedonmuodostus, kriittinen reflektio ja osaamisen jakaminen. Niissä sinulla on mahdollisuus osallistua teemaluennoille sekä jakaa vertaisryhmäsi kesken tehtävien tuottamia kokemuksia ja niiden tuloksia.  

Lähipäiviä ja verkkotyöskentelyä järjestetään myös webinaareina tai muunlaisina verkkokokoontumisina ennakkoon ilmoitettuina päivinä ja erikseen vastuukouluttajan ja ryhmän sopimina ajankohtina. Osallistuminen lähipäiviin ja verkkotyöskentelyyn on merkittävä osa opiskelua.  Osallistuminen lähipäivien ja verkkotyöskentelyyn on myös osa opiskelijan osaamisen arviointia, koska ne tuottavat arviointiaineistoa opiskelijan vuorovaikutusosaamisen arviointiin.

Ohjauspäiviin, niin lähi- kuin verkkokokoontumisiin, kuuluu läsnäolovelvoite. Jos joudut pätevästä syystä olemaan poissa, niin ilmoita siitä vastuukouluttajallesi ja esitä, miten hankit ja osoitat lähi- tai verkkokokoontumisessa käsitellyn teema-alueen osaamisen. Kouluttajan hyväksyttyä esityksen, hanki ja osoita osaamisen sovitulla tavalla. Jos joudut olemaan poissa oppimispiirisi sopimista tapaamisista, sovi ryhmäsi kanssa, miten osallistut yhteiseen työskentelyyn poissaolostasi huolimatta.

Tehtävät

Tehtävät ovat itsenäisesti tai oppimispiirin kanssa yhdessä tehtävää tiedon ja osaamisen hankkimista ja osoittamista. Niiden tavoitteena on auttaa sinua saavuttamaan ammatilliselta erityisopettajalta vaadittavaa osaamista. Koulutuksessa hyödynnetään käänteisen oppimisen mahdollisuuksia. 

Aikataulu

Erityisopettajankoulutuksen opinnot alkavat 4.-5.6.2018 ja ryhmän yhteisten tapaamisten osalta päättyvät syksyllä 2019.

Opinto-oikeutesi on voimassa 31.7.2021 asti. Opiskelun lähipäivät toteutetaan Jyväskylässä ja verkkopäivät ACP- ja/tai Skype-yhteyden kautta.  

Omaa opiskeluasi suunnitellessasi on hyvä huomata, että ohjauspäivien lähi- ja verkkokokoontumiset ovat vain osa opiskeluprosessia. Huomattava osuus opiskelusta toteutuu näiden välisenä aikana työskennellen oppimispiirissä, harjoittelussa ja itsenäisesti opiskellen. Kun suunnittelet opintojasi ja arvioit niihin tarvittavaa aikaa, muista huomioida myös näiden vaatima aika. Ajankäytön hallinnan avainsanoja ovat omien opiskeluresurssien määrittäminen ja ennakoiva suunnittelu. Niiden avulla on mahdollista laatia joustava ja ennen kaikkea realistinen aikataulu, johon on helppo sitoutua.

Arviointi

Arvioinnin perustana ovat erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamistavoitteet ja arviointikriteerit sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet.

Arviointi on luonteeltaan avointa, jatkuvaa, ohjaavaa, tulevaisuuteen suuntaavaa ja kehittävää. Arvioijina toimivat opiskelija itse, oppimispiirin jäsenet, ohjaavat erityisopettajat sekä kouluttajat. 

Hyväksilukeminen

Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea  osaksi ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojasi  sellaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä.

Erityisopettajan koulutuksen aluksi laadit henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelman, jossa arvioit omia lähtökohtiasi opinnoille. Tässä suunnitelmassa kuvaat myös sen, millaista osaamista sinulla jo on suhteessa erityisopettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin ja mitä osaamistasi mahdollisesti esität hyväksiluettavaksi. Suunnitelmasi pohjalta käyt HOKS keskustelun oman kouluttajasi kanssa.

Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja tunnistaminen.

Korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista joko kokonaan tai osittain muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla saman alan opinnoilla. 

Korvaaviksi  opinnoiksi esitettävien opintojen tulee vastata ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä ja osaamisen tulee olla olemassa. Korvaavien opintojen tulee siten liittyä ammatillisen erityisopettajan työhön  tai oman ammattialan kehittämiseen. Korvaavat opinnot tulee olla suoritettu 1.8.2008 jälkeen.

Korvaavuutta  haetaan erillisellä hyväksilukuhakemuslomakkeella (julkaistaan elokuussa 2018), johon liitetään kopio korvaaviksi esitettyjen opintojen todistuksesta ja tarvittaessa sisältökuvaus. Hyväksilukuhakemuslomake liitteineen lähetetään postitse opintojen ohjaajalle. 

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voit hyväksilukea korvaamalla:

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voit hyväksilukea sisällyttämällä:

Valinnaiset opinnot 5 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi voi esittää erityiseen tukeen liittyvän koulutuksen, jonka opiskelija on suorittanut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana (1.8.2015 jälkeen). Samoja opintoja ei voida hyväksilukea muissa opintojaksoissa. Valinnaisiksi opinnoiksi ei hyväksilueta opintoja, jotka sisältyvät hakukelpoisuuteen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen eli hakututkintoon ja / tai opettajan pedagogisiin opintoihin.

Sisällyttämistä haetaan erillisellä hyväksilukuhakemuslomakkeella (julkaistaan elokuussa 2018). Liitä todistuksen lisäksi mukaan kuvaus siitä, miten opinnot tukevat koulutuksen tavoitteita: erityisopetukseen liittyvän osaamisesi kehittymistä. Hyväksilukuhakemuslomake liitteineen lähetetään postitse opintojen ohjaajalle.

Osaamisen tunnistaminen ja arviointi

Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka olet voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa. 

Perehdy  osaamisen tunnistamista varten sinulla jo olemassa olevan opintojakson osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin suhteessa. Arvioi omaa osaamistasi suhteessa niihin. Laadi aineisto, joka osoittaa, että sinulla jo on ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojakson/opintojaksojen tavoitteena oleva osaaminen. Tee aineiston arviointia varten selvitys, jossa perustelet, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisesi. Lähetä osaamisen tunnistaminen ja arviointi -lomake (julkaistaan elokuussa 2018), aineistosi ja selvityksesi osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten omalle kouluttajallesi.   

Esittämäsi aineiston perusteella  oma kouluttajasi arvioi osaamisesi ja päättää hyväksiluvusta.