Harjoittelu 6 op (AEOH2018)


Opiskelijan harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle opiskelulle asetettuihin tavoitteisiin. Harjoittelu on siten yksilöllistä, ja se voi olla erityisen tuen tunnistamiseen, tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvää tai se voi kohdistua oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelu- ja koordinointijärjestelmään.  

Osa harjoittelusta voi tapahtua myös ulkomailla. Kansainvälinen harjoittelu voidaan toteuttaa JAMK:n ERASMUS-opettajavaihtokohteissa, opiskelijan oman oppilaitoksen yhteistyökohteissa tai "Opettajat Ilman rajoja (KUA)" verkoston kohteissa kehittyvissä maissa tai muussa erikseen sovittavassa paikassa..

Harjoittelu koostuu 3 viikon työskentelystä ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Harjoittelu suoritetaan opetustyössä itselle uudessa erityisen tuen/vaativan erityisen tuen toimintaympäristössä. Harjoittelun ohjaavan opettajan tulee olla erityisopettaja. Harjoittelusta laaditaan erillinen harjoittelusopimus JAMKin ja harjoittelupaikan välille. 

Sisältö

 • Oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus  
 • Teoreettisen tiedon ja käytännön kokemuksen yhdistyminen

Osaamisen hankkiminen

Harjoitteluun valmistaudutaan tutustumalla ennakkoon toimintaympäristöön/-paikkaan ja harjoittelua taustoittavaan kirjallisuuteen. Harjoittelu suunnitellaan ja toteutetaan erityisopettajan ohjauksessa. Harjoittelua ei voi tehdä omassa työssä, vaan se toteutetaan itselle uudessa toimintaympäristössä.

Harjoittelusta laaditaan  kirjallisuuteen pohjautuva harjoitteluraportti. Raportissa reflektoidaan osaamisen kehittymistä, tavoitteiden saavuttamista, saadun ohjauksen kehittävyyttä ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteetin kehittymiseen. Raportissa yhdistetään käytännön kokemukset ja teoreettinen tieto erityisopettajan käyttöteorian perustaksi.


Tehtävät

Opintojakson tehtävät löydät Optimasta.

Arviointiaineisto

 • Opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvät dokumentit
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelut ohjaavan erityisopettajan kanssa
 • Harjoitteluraportti ja hyödynnetty kirjallisuus


Arviointikriteerit

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit
Opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa erityispedagogisesti tarkoituksenmukaisen oppimiskokonaisuuden
 • osaa toimia aktiivisesti  yhteistyössä oppilaitosten, tuettua työllistymistä edistävien ja  muiden alueensa erityisen tuen toimijoiden kanssa
 •  osaa luoda uusia   oman ja yhteisönsä toiminnan  kehittämiselle tarkoituksenmukaisia yhteistyöverkostoja 
 • tuntee erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä  
 • osaa tunnistaa erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen esteitä
 • osaa arvioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia, suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia erityisopetuksellisia ja erityisen tuen ratkaisuja harjoitteluympäristössään
 • osaa rakentaa mielekkäitä oppimisympäristöjä yhdessä oppijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa  
 • valitsee oman erityisopettajuuteen kasvun näkökulmasta tavoitteellisen harjoittelukohteen
 • osaa arvioida omaa kehittymistään yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa.
 • osaa laatia pedagogisesti jäsennellyn, kirjallisuuteen sitoutuvan raportin

Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty