Oppimisen moninaisuus 28 op (AEO18Z)

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt sekä ammatillisissa oppilaitoksissa että ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden kokonaismäärästä erityistä tukea tarvitseviksi on määritelty 7-10% opiskelijoista riippuen siitä, lasketaanko valmentavan koulutuksen opiskelijat tähän lukuun mukaan. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen piirissä on runsaasti monenlaista tukea oppimisessa tarvitsevia opiskelijoita, joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä.

Oppimisen moninaisuus osaamisalueen opinnoissa käsitellään inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön rakentamista sekä opetuksen suunnittelua ja toteuttamista siten, että se mahdollistaa monenlaisten oppijoiden oppimisen. Muita osaamisalueen teemoja ovat yksilöllisten oppimisvalmiuksien tunnistaminen ja huomioiminen, erilaiset oppimisen vaikeudet ja esteet, tuen tarpeet sekä erityisopetuksen ja erityisen tuen menetelmiä. Osaamisalueeseen sisältyvä oman työn ja työyhteisön ulkopuolella tehtävä harjoittelu yhdistää ammatillisen erityisen tuen teoreettisen ajattelun käytännön toimintaan. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle
  • osaa  suunnitella ja toteuttaa opetusta  monenlaisille oppijoille
  • osaa tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia
  • tietää oppimisvaikeuksien ja opiskelun vaikeuksien perusteet 
  • osaa käyttää perustellusti erityisen tuen menetelmiä oppimisen ja opiskelun tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • tuntee erityisen tuen prosessin ja osaa hyödyntää sen mahdollisuuksia tuen suunnittelussa ja opiskelijan oppimisen tukemisessa


Tehtävien ja harjoittelun myötä perehdyt myös ammatillisen erityisopettajan eettiseen ajatteluun ja tilanteisiin sekä käyt keskustelua erilaisuuden merkityksestä oppimisessa.

Opintojaksot

Oppimisen moninaisuus osaamisalueen opintojaksot ovat