Kirjallisuus

Opintokokonaisuuden kohdennettu kirjallisuus päivitetään Optima- työtilaan

Alquraini, T. & Gut, D. Critical components of successful inclusion of students with severe disabilities: literature review. International Journal of Special Education 27 (1), 42-59.  

Altman, B.M. & Barnartt, S.N. (eds.) 2014. Environmental contexts and disability 2014.

Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) 2013. Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus. European Agency for Development in Special Needs Education

Engelbrecht, P. Savolainen, H. Nel, M. Koskela, T. & Okkolin, M-A. 2017. Making meaning of inclusive education: classroom practices in Finnish and South African classrooms.  Compare: A Journal of Comparative and International Education.  

Hakkarainen, A. 2016.Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin. Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. Jyväskylän yliopisto, Erityispedagogiikan laitos. Väitöskirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 64.  

Hirvonen, M. (toim.) 2015. Suunnitellen ja koordinoiden Kohti kaikille yhteistä ammatillista koulutusta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 201.  

Hirvonen, M. & Kaikkonen, L. (toim. ) 2005. Maisemia matkalta. Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisopettajan työn muutoksiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 52.  

Honka, J., Lampinen ,L. & Vertanen, I. (toim.) 2000. Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajan koulutustarpeista vuoteen 2010.Helsinki: Opetushallitus.  

Huhtanen, K. 2000. Maattomat kuninkaat. Osa-aikainen erityisopetus oppivelvollisuuskoulun vuosiluokilla 1-6. Tampereen yliopisto. Väitöskirja.  

Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. (toim.) 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. WSOY:Porvoo.

Jauhola, L. & Miettinen, K. 2012. Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Raportit ja selvitykset 2012:7. Opetushallitus.  

Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa. Opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Opetushallitus.  

Kaikkonen, L. 2003. Opettajuutta kehittämässä. Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 23. Väitöskirja.  

Kaikkonen, L 2010. Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina.  

Kauffman, J. M., Anastasiou, D. & Maag, J. W. (2016): Special Education at the Crossroad: An Identity Crisis and the Need for a Scientific Reconstruction, Exceptionality, DOI:10.1080/09362835.2016.1238380

Komonen, K. 2001. Koulutusyhteiskunnan marginaalissa? Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten yhteiskunnallinen osallisuus. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteiden julkaisuja 47.  

Korhonen, V. & Puukari S.(toim.) 2013. Monikulttuurinen ohjaus ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus.  

Kärkkäinen, K. 2017. Learning, Teaching and Integration of Adult Migrants in Finland. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 594. 

Kukkonen, H. & Raudasoja, A. 2018. (toim.) Osaaminen esiin. Ammamtillsen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 23. Tampere.

Lappalainen, K. 2001. Yläasteelta eteenpäin – oppilaiden erityisen tuen tarve peruskoulun päättövaiheessa ja toisen asteen koulutuksessa. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 71.  

Launikari, M. & Puukari, S. (Eds.) 2005. Multicultural Guidance and Counselling. Theoretical Foundations and Best Practices in Europe. Helsinki: CIMO; Jyväskylä: University of Jyväskylä, Institute for Educational Research.  

Mietola, R. 2014. Hankala erityisyys. Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa. Helsingin yliopisto. Väitöskirja.  

Miettinen, K. 2008. Opetussuunnitelmat ja erityisopetus ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Tampere University Press:Tampere.  

Miettinen, K. 2015. Erityisopetuksen käsikirja. Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus. Oppaat ja käsikirjat 2015: 14. Opetushallitus.  

Miles, S. & Singal, N. (2010) The Education for All and inclusive education debate: conflict, contradiction or opportunity? International Journal of Inclusive Education, 14:1, 1-15. 

Murto, P. 2008. Uskallanko puhua? Kasvatuksellisella kuntoutuksella itsenäiseen toimintaan (toim. Kivirauma, J. & Silander, P.) Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta.  

Mäkitalo, J (2014) Työtoimintalähtöisten menetelmien menetelmäopas työterveyshuoltoon

Niemi, A-M., Mietola, R. & Helakorpi, J. 2010. Erityisluokka elämänkulussa. Yhdenvertaisuus. Sisäasiainministeriön julkaisu 1/2010.  

Niemi, A-M. 2015. Erityisiä koulutuspolkuja?: Tutkimus erityisopetuksen käytännöistä peruskoulun jälkeen. Helsingin yliopisto. Väitöskirja.  

Rinne, R. & Kivirauma, J. (toim.) 2003. Koulutuksellista alaluokkaa etsimässä: matala koulutus yhteiskunnallisen aseman määrittäjänä Suomessa 1800-1900-luvuilla. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 18.  

Räty, K. 2016. Erityinen tuki elinikäisen oppimisen mahdollistajana ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Väitöskirja.  

Selkivuori, L. 2015. ”Ei näihin vaikeuksiin työelämässä törmää” Oppimisen tuki ja erityiselle tuelle annetut merkitykset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijan näkökulmasta. Jyväskyla: Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto. 2015. Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus.

Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Runswick-Cole, K. & Hodge, N. (2009). Needs or rights? A challenge to the discourse of special education. British Journal of Special Education, Volume 36 · Number 4.