Kirjallisuus

Portfolio

  • Huotari, J., Lepänjuuri, A. & Niskanen, A. 2007. Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Teoksessa A. Laitinen, R. Nurminen & L. Soininen (toim.) Tunnistatko osaamisen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 89 – 98.
  • Kankaanranta, M. , Grant, A. & Linnakylä, P. (toim.) 2007. e-Portfolio. Adding Value for Lifelong Learnging. Institute for Educational Research: Jyväskylä.
  • Niikko, A. 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi
  • Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Porvoo: WSOY. 


HOPS, HOKS & ROPS

  • Annala, J. 2007. Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta. Toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1225. Tampere: Tampere University Press.
  • Ansela, M., Haapaniemi, T. & Pirttimäki, S. 2005. Yliopisto-opiskelijan hops: ohjaajan opas. Kuopio: Kuopion yliopisto.
  • Leppänen, T. 2018. Yhteisövoimainen oppimisprosessi. Substantiivinen teoria aikuisten ryhmässä oppimisen kokemuksista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  • Mäkinen, J., Olkinuora, E., Rinne, R. & Suikkanen. A. (toim.) 2006. Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: Ps-kustannus.
  • Penttinen, L., Skaniakos, T., Ansela, M. & Plihtari, E. (toim.) 2011. HOPS-ohjaus. Osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia. Jyväskylä: Kopijyvä Oy.
  • Vänskä, K. 2005. Moottoriteiltä metsäpoluille – oppimisen henkilökohtaistaminen opiskelussa. Teoksessa J. Lerkkanen (toim.) Opinto-ohjauksen tarkoitus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, 28-34.