Kehittyvä ammatillinen identiteetti 12 op
(AEJ18Z)

Tämän osaamisalueen opintojaksoissa perehdytään koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten erityisen tuen vastuisiin ja tehtäviin erityisen tuen järjestämisen osalta. Jakson tehtäväalueeseen sisältyy myös henkilökohtaisen ja oppimispiirin osaamisen kehittämisen määrittäminen, portfolion koostaminen ja erityisopettajan osaajaidentiteetin kehittymisen tarkastelu ja arviointi. Valinnaisten opintojen osuus tarjoaa mahdollisuuden opintojen henkilökohtaistamiseen siten, että valittu teema, aihepiiri ja kokonaisuus syventävät ja laajentavat erityisen tuen osaamista. Kaikkeen tähän sisällytetään jatkuva itsearviointi; oman toiminnan ja kehittymisen pohdinta asetettujen tavoitteiden suunnassa.


Opintojen aluksi arvioit henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelmassa omia lähtökohtiasi erityisopettajanopintoihin. HOKSin avulla myös suunnittelet ja arvioit opintojesi etenemistä niiden alussa ja opiskelusi eri vaiheissa. Opintojesi aikana pidät yllä myös portfoliota. Kokoat siihen tärkeimpinä pitämiäsi kokemuksia ja oppimistuloksia opintojesi ajalta.  

Näiden kahden koko opintojen ajan ylläpidettävien aineistojen lisäksi tähän opintojaksoon sisältyy yhtenä oppimistehtävänä osallistuminen oppimispiiritoimintaan ja yhteisen opiskelusuunnitelman laatiminen. ROPS on oppimispiirin yhteinen suunnitelma opintojen sisällöllisistä tavoitteista, osaamisen hankkimisesta ja kehittämisestä, etenemisestä, yhteistyön tavoista ja vertaisohjauksesta. ROPS tukee omalta osaltaan ryhmän jäsenten kehittymistä ammatillisena erityisopettajana. Ryhmässä työskentely auttaa tunnistamaan ja hyväksymään esimerkiksi erilaisia oppimisen ja ammatillisen kehittymisen tarpeita ja ammatillista osaamista. Oppimispiirissäsi saat vertaisohjausta ja –palautetta opintoihisi liittyen ja toimit myös itse vertaisohjaajana ja palautteen antajana.

Opintojesi päättövaiheessa teet kokoavan itsearvioinnin ja käyt kouluttajasi kanssa koulutuksen päättävän arviointikeskustelun, jota varten kokoat arviointiaineiston koulutuksen aikana ylläpitämästäsi portfoliosta ja mahdollisesta oppimispäiväkirjastasi.  

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa aloitteellisesti tarkastella ja rakentaa ammatillista kehittymispolkuansa opettajasta erityisopettajaksi
  • osaa asetta perusteltuja tavoitteita ja haasteita omalle ammatilliselle kehittymiselleen erityisopettajana
  • ymmärtää yhteisöllisen tiedon rakentamiseen merkityksen oman osaajaidentiteetin kehittymisessä
  • osaa toimia monenlaisissa verkostoissa oman ja työyhteisönsä toiminnan kehittämiseksi
  • syventää ja laajentaa omaa erityisen tuen osaamista

Opintojaksot

Kehittyvä ammatillinen identiteetti osaamisalueen opintojaksot ovat