Erityisopettajan osaaminen


Koulutusjärjestelmässä tapahtuvat rakenteelliset, sisällölliset ja toiminnalliset muutokset muokkaavat myös ammatillisten erityisopettajien työnkuvaa. Kaikessa osaamisen hankkimisessa korostuu yksittäisen oppijan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet, joten jokainen opettaja joutuu omassa työssään ottamaan kantaa siihen, miten näihin tavoitteisiin ja tarpeisiin vastataan. Opettajat tarvitsevat työssään tukea ja erityisopettajan roolissa korostuukin yhä useammin konsultatiivinen osaaminen. Myös ammatillisten oppilaitosten yhdentyminen yhä suuremmiksi yksiköiksi edellyttää aiempaa enemmän erityisen tuen suunnittelua, toimintojen yhtenäistämistä, koordinointia ja johtamista ja asettaa siten erityisopettajan osaamiselle uusia vaatimuksia. Yhteiskuntamme kansainvälistyminen ja sitä kautta monikulttuuristuminen edellyttää ammatillisen erityisopettajan seuraavan myös kansainvälistä keskustelua inklusiivisesta koulutuksesta, sen ehdoista ja toteutuksesta.

Verkosto-osaaminen

Ammatillisten koulutuksen linjauksissa korostuu erityisen tuen vahva liittäminen osaksi yleistä opetusta. Näin myös ammatillisten erityisopettajien työssä korostuu vahva ammattipedagoginen kytkös. Inklusiivisessa koulutuksessa vaaditaan ammatti- ja työelämäpedagogisen kytköksen lisäksi monipuolista verkosto-osaamista. Ammatillisten erityisopettajien työn kohde on laaja: yksilöllisestä työotteesta oppilaitostasoiseen järjestelmien kehittämiseen. Ammatilliset erityisopettajat toimivat ammatinopettajina ryhmissä, suunnittelevat, järjestävät ja mahdollistavat erityisen tuen toteutumista ja toimivat oppilaitosyhteisöissä ja verkostoissa konsultatiivisessa tai johtavassa tehtävässä erityisen tuen kysymysten osalta. Erityisopettajien uusiutuvan, kehittävän työotteen vahvistaminen on  ammatillisen erityisopettajankoulutuksen keskeinen tehtävä.

Yksilöllinen tuki ja ohjaus

Ammatillinen erityisopettaja voi toimia myös vaativana erityisenä tukena järjestettävässä tutkintokoulutuksessa tai valmentavassa koulutuksessa. Erityisopettajalta edellytetään tuolloin osaamista tukea yksilöllisesti ja monipuolisesti opiskelijoita, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia tai vaikea vamma tai sairaus. Tuolloin korostuvat opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden tunteminen, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllisten pedagogisten ratkaisujen ja opinto- ja työllistymispolkujen löytäminen. Erityisesti työhön ja itsenäiseen elämää valmentavassa koulutuksessa erityisopettajalta edellytetään hyvin yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista yhteistyössä lähiverkoston kanssa. Toisaalta erityisopettaja voi toimia myös erityisen tuen kehittämis-, ohjaus ja tukitehtävissä muissa oppilaitoksissa ja verkostoissa.

Koulutusjärjestelmän ja työelämän tuntemus

Ammatilliseen opettajakorkeakouluun hakevilta edellytetään riittävää koulutusjärjestelmän ja työelämän tuntemusta.  Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen kehittämistarpeet liittyvät koko koulutuspolitiikkaa ja koulutusta koskeviin haasteisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät koulutuksen kärkihankkeet asettavat ammatilliselle koulutukselle, myös erityiselle tuelle, laajoja tehtäviä. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistoiminta vahvistuu entisestään ja tarvitaan uusia, työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja toteutustapoja kaikille opiskelijoille. Koulutuksen avulla pyritään lisäämään opiskelijoiden yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallisuutta kiinnittämällä huomiota erityisen tuen ja ohjauksen järjestämisen tapoihin ja ympäristöihin. Kärkihankkeisiin sisäänkirjoitettu koulutuksen inkluusio-ajattelu edellyttää ammatillisen koulutuksen kehittämistä entistä esteettömämmäksi, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta korostavaksi sekä henkilökohtaisia tavoitteita, joustavuutta ja kansainvälisyyttä huomioivaksi oppimisympäristöksi.

Osallistava pedagogiikka

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus (European Agency for Inclusive and Special Needs Education) on linjannut  inklusiivisen koulutuksen kehittämisen ehtoja. Matkalla inklusiiviseen koulutusjärjestelmään on kehitettävä paitsi koulutukseen pääsyä kaikille,  lainsäädäntöä ja politiikkaa, mutta on myös  parannettava osallistamista edistävää pedagogiikkaa sekä kehitettävä toimivia seuranta-, arviointi- ja tulosvastuujärjestelmiä.

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus on määritellyt myös ”Osallistavan opettajan profiilin” (2012). Profiili sisältää ne keskeiset arvot ja osaamisalueet, joita kaikki opettajat tarvitsevat työskennellessään inklusiivisessa koulutuksessa. Osallistavan opettajan arvoiksi nimettiin: 

  1. Oppijoiden moninaisuuden arvostaminen – oppijoiden erilaisuus nähdään koulutuksen voimavarana
  2. Kaikkien oppijoiden tukeminen – opettajilla on suuret odotukset kaikkien oppijoiden edistymisestä
  3. Yhteistyö muiden kanssa – yhteistyö ja tiimityöskentely ovat kaikkien opettajien olennaisia työvälineitä
  4. Henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen – opettaminen on oppimista, ja opettaja ottaa vastuun omasta elinikäisestä oppimisestaan  


Erityisopettajankoulutuksen osaamisalueet sitoutuvat osallistavan opettajan arvoihin rakentuen kolmesta tekijästä: asenteista, tiedoista ja taidoista. Kukin asenne tai näkemys edellyttää sekä tietoa ja ymmärrystä että taitoa soveltaa sitä käytäntöön.

Osallistavan opettajan arvotaustan perusteena on

  • käsitys inklusiivisesta koulutuksesta – erityispedagoginen perusta  
  • näkemys opiskelijoiden moninaisuudesta   
  • kaikkien opiskelijoiden tiedollisen, käytännöllisen, sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen edistäminen
  • yhteistyö opetusalan ja eri asiantuntijaverkostojen kanssa   
  • opettaja reflektoivana toimijana: oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi
  • koulutus ammatillisen oppimisen ja kehityksen perustana


Edellä kuvatut asiakokonaisuudet toteutuvat ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa inklusiivisen koulutuksen kehittämisen lähtökohtana, sisältyen opintojaksoihin ja omiin henkilökohtaisiin kehittymistavoitteisiin.