Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä aikataulutus


Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisessa koulutuksessa toimiville opettajille tarkoitettua jatkokoulutusta muuttuviin koulutuksen tehtäviin. Koulutukseen tulevat ovat suorittaneet ammatillisen oppilaitosten opettajilta vaadittavan pedagogisen koulutuksen ja hankkineet kokemusta opettajan työstä. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia erityisopettajana ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, aikuisoppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa erityisopetuksen tehtävissä.

Opiskelijat hankkivat ammatillisen erityisopettajan osaamisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. 60 opintopisteen laajuinen koulutus toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna ja se tuottaa ammatillisen erityisopettajan kelpoisuuden. Yksi opintopiste (op) tarkoittaa noin 27 tunnin työskentelyä. Opinnot voi suorittaa työn ohessa lukuun ottamatta lähiopetusjaksoja ja harjoittelua. Omassa työssä ja työn ohella tapahtuvassa opiskelussa yhdistyvät oppimispiirissä tapahtuva oppiminen, itsenäinen opiskelu, lähiopetus, verkko-opintokokonaisuudet, oppimistehtävät, mentorointi ja oman työn kehittäminen. Erityisopettajan työhön kuuluu olennaisena osana neuvottelu- ja konsultointitaidot, joiden vuoksi opiskelijoiden odotetaan osallistuvan aktiivisesti oman oppimispiirin työskentelyyn ja jokaiselle lähijaksolle. Lähijaksot ovat osa opiskeluprosessia, vaikka iso osuus työskentelystä tapahtuu etäopiskeluna.

Opiskelija ja oppimispiiri saa opintojen aikana ohjausta ja palautetta kouluttajilta. Jokaisella opiskelijalla on nimetty vastuukouluttaja, joka vastaa opiskeluprosessin kokonaisohjauksesta. Vastuukouluttajan vastuulla ovat HOPS-työskentely, harjoittelu, kehittämistehtäväprosessi ja henkilökohtainen ohjaus. Oppimisessa hyödynnetään myös vertaispalautetta ja -ohjausta. Opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluiden henkilökunta tiedottaa, neuvoo ja ohjaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Optimaan tai muihin verkkotyövälineisiin liittyvät kysymykset voi osoittaa osoitteeseen aokktuki@jamk.fi .

Osaaminen osoitetaan etukäteen määritellyn arviointiaineiston avulla. Osaamisen arvioinnin lähtökohtana ovat erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamistavoitteet. Arviointi perustuu arviointikriteereihin ja arviointimateriaaliin sekä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Arviointi on avointa, jatkuvaa, ohjaavaa ja kehittävää. Arvioijina toimivat opiskelija itse, oppimispiirin jäsenet, harjoittelua ohjaavat opettajat, työyhteisön edustajat ja kouluttajat.

  • Erityisopettajankoulutuksen lähijaksot alkavat orientaatiopäivillä 6.6.2017 ja päättyvät joulukuussa 2018.
  • Opinto-oikeus päättyy 31.5.2020.
  • Opiskelijoilla on mahdollisuus liittää opintoihinsa kansainvälinen opiskelijavaihto.

Tarkemmin koulutuksen eteneminen on kuvattu seuraavassa kuviossa.

Opintojen ajoittuminen