Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen monenlaisten oppijoiden oppimisen edistämisessä. Hän osaa rakentaa oppimisympäristön erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista tukevaksi ja ohjata oppilaitoksen henkilöstöä oppimisympäristön kehittämisessä. Hän osaa tunnistaa ja ottaa huomioon opetuksessaan oppijoiden erilaiset valmiudet ja erityisen tuen tarpeet. Opiskelija osaa suunnitella oppijoiden joustavia, yksilöllisiä opiskelu- ja työllistymispolkuja ja ymmärtää monialaisen yhteistyön merkityksen suunnittelussa. Hän tuntee keskeiset oppimisvaikeudet ja muita oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä.

Sisältö

 • oppimisympäristön rakentaminen inklusiiviseksi
 • yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja tuen tarpeen arviointi
 • yksilöllisten opiskelusuunnitelmien laatiminen
 • oppimista ja opiskelua vaikeuttavien tekijöiden tunnistaminen
 • opetuksen pedagoginen eriyttäminen
 • työllistymisen tukeminen
 • tuki- ja palvelujärjestelmät

Arviointiaineisto

 • ryhmän työskentelyyn osallistuminen ja siihen liittyvät ennakkotehtävät
 • verkko-opintokokonaisuuteen osallistuminen (HOJKS)
 • oppimistehtävät
 • harjoittelu

Arviointikriteerit (hyväksytty osaaminen)

 • osaa kehittää oppimisympäristöjä opiskelua mahdollistaviksi, joustaviksi, esteettömiksi ja saavutettaviksi
 • tuntee ja tunnistaa oppimista ja opiskelua vaikeuttavat tekijät
 • osaa suunnitella ja toteuttaa opetusta erityispedagogisista lähtökohdista

Oppimisvaikeudet

Tämän osion tavoitteena on oppia tunnistamaan yksilöllisiä tuen tarpeita oppimisessa ja opiskelussa ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan tukitoimia henkilökohtaisille opinpoluille.  Oppimisvaikeudet ilmenevät hitaana tai poikkeavana taitojen omaksumisena. Ne voidaan havaita jo varhaislapsuudessa motoriikan, kielellisen kehityksen, tarkkaavaisuuden tai hahmottamisen vaikeuksina. Kouluiässä ne ilmenevät lukemisen, luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen tai laskemisen vaikeuksina tai puutteina tarkkaavaisuuden tai toiminnanohjauksen taidoissa. Monilla vaikeudet jatkuvat aikuisenakin heijastuen motivaatioon, käyttäytymiseen ja arjen hallintaan. Oppimisvaikeudet voidaan jakaa laaja-alaisiin tai erityisiin oppimisvaikeuksiin ja muihin oppimista haittaaviin tekijöihin.