Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia, suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia erityisopetuksellisia ja erityisen tuen ratkaisuja harjoitteluympäristössään. Hän osaa tunnistaa erilaisia oppimisvaikeuksia ja oppimisen esteitä sekä osaa rakentaa mielekkäitä oppimisympäristöjä yhdessä oppijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijat perehtyvät erityisopetusta, erityistä tukea, yksilöllisen oppimisen arviointia ja ohjausta käsittelevään kirjallisuuteen. He suunnittelevat ja toteuttavat opetusharjoittelun erityisopettajan ohjauksessa. Harjoittelua ei voi tehdä omassa työssä tai työyhteisössä, vaan se toteutetaan itselle uudessa toimintaympäristössä. Myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollinen. Opiskelijat arvioivat opetustaan ja laativat valitsemaansa kirjallisuuteen perehtyen harjoitteluraportin.

Sisältö

  • oppimisprosessin ja erityisen tuen suunnittelu ja toteutus
  • oman osaamisen arviointi

Arviointiaineistot

  • opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvät dokumentit
  • ohjaus- ja arviointikeskustelut ohjaavan erityisopettajan kanssa
  • harjoitteluraportti ja hyödynnetty kirjallisuus

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

  • valitsee oman erityisopettajuuteen kasvun näkökulmasta tavoitteellisen harjoittelukohteen
  • osaa suunnitella ja toteuttaa erityispedagogisesti tarkoituksenmukaisen oppimiskokonaisuuden
  • osaa arvioida omaa kehittymistään yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa
  • osaa laatia pedagogisesti jäsennellyn raportin