Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää erityisopetuksen ja erityisen tuen arvolähtökohdat, on perehtynyt  alan tieteellisiin julkaisuihin ja hallitsee ammatillisen erityisen tuen peruskäsitteistön. Hän tunnistaa oman suhtautumisensa moninaisuuteen ja osaa toimia tiedostaen omat eettiset periaatteet. Opiskelija osaa hankkia teoreettista tietoa oman työnsä suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Sisältö

  • erityispedagogiikan peruskysymykset, käsitteet ja etiikka
  • erilaisuuden historiaa
  • perusteita oppimisvaikeuksista
  • ammatillisen erityisen tuen järjestämisen malleja
  • ammatillisen erityisen tuen ajankohtaisia haasteita

Arviointiaineisto

  • Verkko-opintokokonaisuuden oppimistehtävät

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

  • hallitsee ammatillisen erityisen tuen peruskäsitteistön
  • osaa perustella toimintansa erityiskasvatuksen eettisten periaatteiden mukaan
  • tuntee ammatillisen erityisen tuen järjestämisen tapoja