Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet ja tavoitteet

Ammatilliset erityisopettajan opinnot on rakennettu siten, että ne vastaavat osaamisvaatimuksiin. Opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista, jotka jakautuvat pienempiin opintojaksoihin. Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, yhteistoiminnallisesta työskentelystä oppimispiirissä ja lähijaksoilla, etätyöskentelynä tehtävistä kirjallisista ja toiminnallisista tehtävistä sekä verkko-opintokokonaisuuksista ja harjoittelusta.

Osaamisalueet, opintokokonaisuudet ja opintojaksot on esitetty seuraavassa kuviossa.

Kuvio 2. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisalueet, opintokokonaisuudet ja opintojaksot

Kehittyvä ammatillinen identiteetti 11 op (AEJ17Z)

Jatkuvan oppimisen opintokokonaisuudessa tutustutaan ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmiin, asetetaan tavoitteet opiskelulle ja kootaan omaa portfoliota. Valinnaisten opintojen osuus mahdollistaa opintojen henkilökohtaistamista. Kaikkeen tähän sisällytetään jatkuva itsearviointi; oman toiminnan ja kehittymisen pohdintaa asetettujen tavoitteiden suunnassa.

Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen 23 op (AET17Z)

Inklusiivisen koulutuksen kehittämisen opintokokonaisuudessa orientoidutaan erityisopettajuuteen, perehdytään ammatillisen erityisopettajan työn muotoihin ja tarkastellaan ammatillisen erityisopetuksen sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään.

Oppimisen moninaisuus 26 op (AEO17Z)

Tässä opintokokonaisuudessa käsitellään inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön rakentamista sekä opetuksen suunnittelua ja toteuttamista siten, että se mahdollistaa monenlaisten oppijoiden oppimisen. Lisäksi käsiteltäviä teemoja ovat yksilöllisten oppimisvalmiuksien tunnistaminen ja huomioiminen, erilaiset oppimisen vaikeudet ja esteet, tuen tarpeet sekä erityisopetuksen menetelmät. Opintokokonaisuuteen sisältyvä harjoittelu yhdistää ammatillisen erityisopetuksen teoreettisen ajattelun käytännön toimintaan.