Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamisalueet ja yleistavoitteet

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen peruslähtökohtana on inklusiivisen koulutuksen kehittäminen. Erityisopettajaopinnoissa tätä toteutetaan oman erityisopettajuuden rakentamisen, työyhteisön osaamisen kehittämisen ja alueellisen yhteistyön kautta. Opiskelijan henkilökohtainen kasvu ja ammatillinen osaaminen liitetään kiinteästi hänen oman työyhteisönsä erityisopetuksen kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on erityisopettajuus, jossa painottuvat pedagogisen osaamisen lisäksi konsultatiivinen ja verkostoituva työote. Koulutuksen tavoitteena on ammattialaansa ja opetustyötään tutkiva erityisopettaja, joka uskaltautuu kehittävään vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa ja arvioi omaa toimintaansa tavoitteena työnsä ja toimintaympäristönsä kehittäminen. Tähän liittyvinä tavoitteina ovat oman erityiskasvatuksellisen ajattelutavan sisäistäminen ja sen tietoiseksi tekeminen sekä kehittyminen ammatilliseksi erityisopettajaksi omaa työtään tutkien.

Kuvio 1. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamistavoitteet

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen yleistavoitteina on kehittää
 

 • opettajan erityisopetuksen tietoperustaa
 • opettajan henkilökohtaisia yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja
 • opettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa oppilaitoksessaan
 • kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti
 • opettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi

Jatkuva oppiminen

Jatkuvan oppimisen vaatimus liittyy olennaisesti ammatillisen erityisopettajankoulutuksen kaikkiin osaamisalueisiin. Työn pohdinta, kyky kriittiseen itsearviointiin ja itsenäisiin valintoihin ovat välttämättömiä taitoja oman työn ja työyhteisön kehittämiselle. Keskeisenä ammatillisen erityisopettajien koulutuksen tavoitteena on tukea asiantuntijuuden kasvua ja sen uudistamista. Koulutuksen keskeisin tavoite on kehittää henkilökohtaista erityisopettajuutta. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla on mahdollista suunnata koulutusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Mentoroinnin avulla rakennetaan ammatillista identiteettiä.

Jatkuvan oppimisen pätevyysalue sisältää

 • reflektio-osaamista, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan taitoa arvioida oman ja yhteisönsä toiminnan lähtökohtia, tavoitteita ja toimintaympäristön muutosta ja kykyä asettaa uusia tavoitteita oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämiseksi.
 • tiedonhallintaosaamista, jolla ymmärretään ammatillisen erityisopettajan taitoa etsiä ja valikoida sellaista teoreettista tietoa, joka tukee henkilökohtaista kasvua ammatilliseen erityisopettajuuteen

Toimintaympäristöjen kehittäminen

Ammatillisen erityisopettajan tulee kyetä hahmottamaan erityisopetukseen yhteydessä olevat yhteiskunnalliset muutokset, määrittelemään työn monimuotoinen tehtävänkuva, ammatillisen erityisopetuksen käsitteet ja sitä koskevat säädökset. Erityisopetuksen kansainvälinen toiminta mahdollistuu ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamien englanninkielisten valinnaisten opintojen ja opiskelijavaihdon kautta. Opiskelijalla on myös mahdollista liittää opintoihinsa joko ammatillisen opettajakorkeakoulun tai oman oppilaitoksen kansainvälistymisen hankkeita.

Olennainen osa ammatillisen erityisopettajan työtä on erityisopetuksen kehittämistyö oppilaitoksessa ja yhteistyö muiden oppilaitosten, viranomaistahojen sekä paikallisen että alueellisen työelämän kanssa. Kehittämis- ja yhteistyön tavoitteena on löytää inklusiivisuutta tukevia ratkaisuja. Opetussuunnitelmatyö, erityisopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä työ ja erilaiset projektit ja hankkeet ovat esimerkkejä toiminnoista, joilla näihin tavoitteisiin pyritään.

Oppimisympäristöillä ja niiden fyysisellä esteettömyydellä on tärkeä merkitys opetuksen toteuttamiselle. Oppilaitoksen toimivat rakenteelliset ratkaisut sekä turvallinen opiskeluympäristö tukevat oppimista ja lisäävät esteettömyyttä. Ammatillinen erityisopettaja edistää oppilaitoksen inklusiivista toimintaa vaikuttamalla oppilaitoksen toimintapolitiikkaan, asenteisiin, kulttuuriin ja käytännön ratkaisuihin.

Kehittämistyön edellytyksenä ammatilliselta erityisopettajalta vaaditaan oman ammattialansa teoreettista ja käytännöllistä hallintaa ja vahvaa erityispedagogista osaamista. Toimintaympäristöjen kehittäminen edellyttää laaja-alaisen yhteistyön lisäksi monipuolisia tiedon käyttöön liittyviä taitoja.

Oppilaitoksen toiminnan sisäinen kehittäminen edellyttää erityisopettajalta yhteisöllisiä toimintavalmiuksia ja konsultatiivista työotetta. Erityisopettajalla on keskeinen rooli opiskeluhuollossa ja oppilaitoshyvinvoinnin rakentamisessa. Ammatillisen erityisopettajan työ edellyttää kykyä toimia myös vaikuttamistyössä ja ristiriitatilanteissa.

Ammatillisen erityisopettajan toimintaympäristö koostuu monenlaisista vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteista myös oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ammatillinen erityisopettaja kehittää yhteistyössä työelämän kanssa inklusiivisia työssäoppimismahdollisuuksia ja työllistymisvaihtoehtoja. Tämä kehittämistyö edellyttää ammatilliselta erityisopettajalta verkostossa toimimisen taitoja. Laajimmillaan erityisopettajan toimintaympäristö muodostuu erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista.

Inklusiivisen koulutuksen kehittäminen edellyttää erityisopettajalta tutkivaa ja kehittävää työotetta, jota opiskelija rakentaa koulutuksen aikana.

Toimintaympäristön kehittäminen sisältää

 • kontekstiosaamista, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan kykyä hahmottaa oma toimintansa suhteessa työyhteisön toimintaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin ja ympäröivään alueelliseen verkostoonsa ja sen muutostarpeisiin
 • oman alan sisältöosaamista, joka tarkoittaa laaja-alaiseen kelpoisuuteen liittyvää riittävää tiedollista ja menetelmällistä substanssin hallintaa
 • kehittämisosaamista, joka tarkoittaa erityisopettajan sisällöllistä ja menetelmällistä kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä toimintaa suhteessa toimintaympäristön muutokseen.
 • tiedonhallintaosaamista, jolla ymmärretään ammatillisen erityisopettajan taitoa etsiä ja valikoida sellaista teoreettista tietoa, joka yhdistyneenä kokemustietoon palvelee sekä hänen, että hänen yhteisönsä osaamisen kehittämistä.

Oppimisen ohjaaminen

Erityisopettajan työssä korostuu toimintaympäristöön ja työyhteisöön kohdistuva vaikuttaminen. Näiden lisäksi yksilöllinen opetus ja ohjaus, eettinen työote, erilaisuuden arvostaminen ja yksilöllisten erojen näkeminen rikkautena luovat erityisopettajan työn perustan.

Oppimisen ohjaaminen sisältää

 • oppimisteoriaosaamista, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan tietoisuutta erityisopetuksen teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista
 • oppijaosaamista, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan taitoa huomioida yksilöllisiä oppimisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • opetus- ja ohjaamisosaamista, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan taitoa suunnitella opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja työtapoja, taitoa arvioida oppimista ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä.

Yhteistyö ja vuorovaikutus

Yhteistyö ja vuorovaikutus kytkeytyy kiinteästi oppimisen ohjaamiseen ja toimintaympäristöjen kehittämiseen. Yhteistyö liittyy usein esimerkiksi valtakunnalliseen tai alueelliseen koulutuksensuunnitteluun ja toteuttamiseen sekä kehittämishankkeisiin. Lisäksi vuorovaikutusosaaminen liittyy kiinteästi opetus- ja ohjaamistilanteisiin niin oppilaitoksen koko henkilöstön kuin opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Yhteistyö oppilaitostasolla käsittää valmiuden muodostaa toimivia ohjaus- ja vertaissuhteita sekä työryhmiä. Laajemmin se sisältää myös valmiuden työskennellä verkostoissa, jotka muodostuvat suhteista muihin oppilaitoksiin ja työelämään. Laajimmillaan yhteistyö ulottuu kansainvälisiin suhteisiin, jotka ovat jo monen oppilaitoksen arkipäivää erilaisissa yhteistyöprojekteissa.

Ammatillisen erityisopettajan työ on luonteeltaan sosiaalista ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvaa. Kyky myönteiseen vuorovaikutukseen oppijoiden kanssa on laadukkaan opetuksen ja ohjaamisen kulmakivi.

Erityisopettajalta edellytetään myös valmiutta kehittää perinteisten vuorovaikutusmallien rinnalle uudenlaisia vuorovaikutuksellisia ratkaisuja esim. verkko-oppimisympäristöjen, digitaalisten materiaalien ja sosiaalisen median käyttämistä oppimisen, opetuksen ja ohjauksen tukena.

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen osaaminen sisältää

 • alueellista verkosto-osaamista, jolla ymmärretään ammatillisen erityisopettajan taitoa toimia erilaisissa yhteistyöverkostoissa sekä kykyä luoda oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisia yhteistyösuhteita
 • vuorovaikutusosaamista, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutussuhteissa kulloisenkin toiminnan tavoitteen kannalta myönteisellä ja mielekkäällä tavalla.
 • tieto- ja viestintäteknistä osaamista, joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan taitoa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa toiminnassaan.