Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmat ja hän kykenee asettamaan mielekkäitä oman oppimisen tavoitteita henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa. Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista kasvuaan, oppimistaan ja opiskelulle asettamiaan tavoitteita. Hän osaa arvioida kriittisesti ammattinsa ja toimintansa perusteita ja tulevaisuuden haasteita. Hänellä on valmiuksia toimia ammatillista erityisopetusta tutkivana ja kehittävänä opettajana. Hän osaa tuottaa erityisopettajuuttaan määrittävän käyttöteorian kirjalliseen muotoon.

Sisältö ja jakson arviointiaineisto

 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelut
 • Mentorointi
 • Portfolio ja kokoava itsearviointi
 • Päättökeskustelu

Arviointikriteerit

Opiskelun henkilökohtaistamisen jakson aineistojen avulla arvioidaan opiskelun kehittämisosaamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta, vuorovaikutusosaamista ja opiskelijan reflektio-osaamista. Arviointi kohdistuu myös yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamiseen.

Tehtävät

Tehtävä 1. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma on ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen liittyvän portfoliotyöskentelyn ensimmäinen vaihe. Se on opiskelun sisältöjä ja muotoja koskeva suunnitelma siitä, miten opiskelija saavuttaa koulutuksen tavoitteet. Suunnitelman ensimmäisen versio laaditaan kevään orientaatiopäivien jälkeen, syksyn ensimmäiseen lähijaksoon mennessä. Sen jälkeen hops tarkentuu ja muotoutuu prosessinomaisesti opintojen edetessä.

Koko koulutusta koskevan HOPS:n laatimista varten opiskelijat perehtyvät erityisopettajankoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelmaan.

HOPSissa opiskelija kuvaa tähänastiset ammatillisen kasvunsa polut: millaisia erilaisia ammatillisia ja koulutuksellisia vaiheita opiskelijalla on ollut elämänsä kuluessa ja miten hän niiden kautta on edennyt ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen. HOPSin tavoitteena on liittää ammatillinen erityisopettajankoulutus ja siihen liittyvät oppimistehtävät opiskelijan omaan opetustyöhön, työyhteisöön ja ammattialan kehittämistyöhön. Tällä tavoin koulutus saa todellista ja käytännöllistä vaikuttavuutta ympäröivässä yhteisössä.

Hops koostuu kolmesta osiosta:

a) Oma opiskeluorientaatio

Oman opiskeluorientaation kuvaamisessa voit lähteä liikkeelle vastaamalla esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaiset koulutuksellisen ja ammatillisen urani vaiheet ovat olleet mielestäni kehittymiseni kannalta erityisen merkittäviä ja suuntaa antavia?
 • Mitkä ovat motiivini erityisopettajaksi ryhtymiselle?
 • Minkälaisia erityisopetuksen tehtäviä / roolia / asemaa tavoittelet työyhteisössäsi näiden opintojen myötä?
 • Mitkä ovat tällä hetkellä keskeiset tavoitteeni erityisopettajana kehittymiselle?
 • Mitkä asiat ovat vahvuuksiani, mitkä kehittymishaasteitani opiskelijana?
 • Mitkä ovat odotukseni? Mitä olen itse valmis panostamaan tavoitteitteni saavuttamiseksi?
 • Minkä tekijöiden arvelen vaikeuttavan sitoutumistani opintoihin? Mikä on näkemykseni kouluttajan roolista ja mikä omasta roolistani opiskelijana koulutuksen aikana?
 • Miten arvioin koulutuksen työtapojen, verkkoympäristössä tapahtuvan työskentelyn ja pitkälle viedyn itseohjautuvuuden sopivan minulle ja mitä se vaatii minulta?

b) Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen sisällöllinen henkilökohtaistaminen

Perehdy erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelman osaamisalueisiin. Pohdi opiskelusuunnitelmassasi

 • mitä ammatillisen erityisopettajan osaamisalueet tarkoittavat kohdallasi?
 • mitä niistä jo osaat ja miten voit niissä kehittyä?
 • mitä sinun pitäisi vielä oppia?
 • ajatuksia harjoittelusta
 • kehittämistehtävän teema, aihealue
 • valinnaisten opintojen teema, aihealue

Kirjaa hopsiin opintojen henkilökohtaistaminen harjoittelun, kehittämistehtävän ja valinnaisten opintojen osalta sekä mahdollisten osaamisen tunnistamisten osalta.

c) Opintojen ajoittuminen

Tee alustava ajoitussuunnitelma opinnoillesi. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laatiessasi on tärkeää miettiä, miten voit ja haluat jakaa aikasi ja voimavarasi eri elämänalueiden kesken ja millaiseen opiskeluaikatauluun sinun on mahdollista sitoutua.

Jokaisen kannattaa laatia opiskelulleen välitavoitteita ja arvioida opintojensa edistymistä. Suunnitelmia ja aikataulutusta voi tarvittaessa muuttaa, mutta päätavoitteesta kannattaa pitää kiinni. Oman toimen ohessa opiskeluun liittyy erilaisia työn ja opiskelun suunnittelu- ja järjestelykysymyksiä. Koulutukseen sisältyy lähiopetusjaksoja ja harjoittelu, jotka edellyttävät poissaoloa omasta työstä.

Yhteyshenkilö: oma vastuukouluttaja

Tehtävä 2. Mentorointi

Hanki alueeltasi mentori (kokenut erityisopettaja), jonka kanssa käyt keskustelua erityisopetuksen ajankohtaisista asioista. Kirjaa keskustelujen aiheet ja niissä syntyneet ajatukset portfolioon liitettävään oppimispäiväkirjaan. Mentorointikeskustelujen teemat on hyvä liittää oman ammatillisen kehittymisen aiheisiin. Mentoreina toimivat kokeneet erityisopettajat. Mentorointi ohjeistetaan tarkemmin opintojen aikana.

Yhteyshenkilö: oma vastuukouluttaja

Tehtävä 3. Portfolio ja kokoava itsearviointi

Portfolio koostuu koko koulutusta koskevasta henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (hops) ja opintojaksokohtaisten sisältöjen kokoavasta itsearvioinnista. Opinnot päättävä päättökeskustelu käydään portfolioon perustuen.

Portfoliota kootaan koko opiskelun ajan. Valikoi portfolioosi sellaista sinulle merkityksellistä aineistoa, joka kertoo siitä, mitä jo osaat koulutukseen tullessasi, miten olet kehittynyt koulutuksen aikana ja mitä osaat koulutuksen päättyessä. Käytä rohkeasti mielikuvitustasi ja osaamistasi portfolion kokoamisessa, sillä on tärkeää, että se on juuri sinun näköisesi. Huomioi, että voit käyttää portfoliossasi erilaisia muotoja osaamisesi dokumentointiin.

Voit valita portfolioosi esim. seuraavia aineistoja perusteluineen ja pohdintoineen:

 • henkilökohtaisen opiskelupolun suunnittelu
 • oppimistehtäviä, kehittämistyön sekä harjoitteluun liittyviä dokumentteja
 • itsearviointi suhteessa erityisopettajankoulutuksen tavoitteisiin, sisältöihin, opiskelu- ja arviointitapoihin ja opiskelun etenemiseen
 • palautteita opiskelijatovereilta ja kouluttajilta
 • muuta itsellesi tärkeää, koulutuksen ulkopuolella syntynyttä aineistoa, joka kertoo osaamisestasi ammatillisena erityisopettajana
 • koulutuksen kokoava arviointi

Kokoava itsearviointi on portfoliotyöskentelyn viimeinen vaihe. Kun laadit kokoavaa itsearviointiasi, arvioi osaamistasi ammatillisena erityisopettajana suhteessa aikaisemmin esitettyihin osaamisalueisiin. Pohdi, missä määrin olet onnistunut saavuttamaan ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteeksi asetetun osaamisen. Mitkä erityisopettajan osaamisen alueet näet tällä hetkellä vahvuuksinasi ja millä alueilla ovat suurimmat kehittymishaasteesi? Pohdi myös, oletko saavuttanut koulutuksen alussa tai matkan varrella henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi asettamasi tavoitteesi. Hahmottele myös, miten aiot jatkossa kehittää itseäsi ja erityisopettajuuttasi.

Yhteyshenkilö: oma vastuukouluttaja