Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiudet käyttää erityisopetusta määrittäviä asiakirjoja oman oppilaitoksen erityisopetuksen ja oman osaamisen kehittämisessä. Opiskelija hankkii tietoa, taitoa ja valmiuksia ammatillisen erityisopetuksen kansalliseen ja kansainväliseen verkostotoimijuuteen.

Sisältö

 • erityisopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kansalliset asiakirjat
 • oppilaitostason erityisopetussuunnitelmat
 • kansainvälistyvä erityisopettaja

Arviointiaineisto

 • ryhmän työskentelyyn osallistuminen ja niihin liittyvät tehtävät
 • oppimistehtävät
 • teemaan liittyvä seminaari- ja lähijaksotyöskentely

Arviointikriteerit (hyväksyttävä osaaminen)

 • osaa suunnitella ja kehittää työyhteisön erityisopetuksen toimintaa erityispedagogisista lähtökohdista viranomaisohjeistusta noudattaen
 • osallistuu aktiivisesti seminaari- ja lähijaksotyöskentelyyn

Tehtävät

Tehtävä 5. Erityisopetuksen toteutus omassa oppilaitoksessa

Tutustu oman oppilaitoksesi erityisopetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan tai koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaan, jossa kuvataan erityisopetuksen järjestäminen. Haastattele suunnitelmiin liittyen yksikkösi erityisopetuksesta vastaavia henkilöitä.

Selvitä

 • mitkä ovat oppilaitoksesi erityisopetuksen tavoitteet,
 • millaisia erityisopetuksen menetelmiä oppilaitoksessanne on käytössä,
 • keitä ovat erityisopetuksen toimijat,
 • keitä yhteistyökumppaneita oppilaitoksellanne on,
 • millaiset ovat eri toimijoiden vastuut erityisopetuksen toteuttamisessa ja
 • miten erilaiset erityisopetuksen tehtävät ajoittuvat lukukaudelle.

Lue seuraavat julkaisut ja tarkastele sekä pohdi oppilaitoksesi käytäntöjä niiden sisällön valossa.

Suunnitellen ja koordinoiden. Kohti kaikille yhteistä ammatillista oppilaitosta.

Erityisopetuksen käsikirja. Ammatillinen peruskoulutus ja aikuiskoulutus.

Tehtävä ohjeistetaan tarkemmin lähijaksolla.

Tehtävä 6. Ammatillinen erityisopettaja verkostotoimijana

Tehtävän tavoitteena on osallistua ajankohtaiseen erityiskasvatuksen keskusteluun, verkostoitua ammatilliseen erityisopetuksen kenttään ja rakentaa oman ammatillisen erityisopettajan roolin kannalta merkityksellisiä verkostoja.

Tehtävän voi suorittaa:

a) osallistumalla Ammatillisten erityisopettajien ry.:n (AEO) opintopäiville syksyllä 2016 tai syksyllä 2017.  Paikkakunnat tarkentuvat myöhemmin.

b) osallistumalla Erityisopetuksen kansallisille kehittämispäiville Helsingissä keväällä 2017

c) osallistumalla johonkin muuhun kaksipäiväiseen tai kahteen yksipäiväiseen, oppimistehtävän tavoitteita vastaavaan erityisopetuksen seminaariin tai konferenssiin.

Jos opiskelija haluaa osallistua johonkin itse valitsemaansa tilaisuuteen, hän tekee ennen tilaisuutta hakemuksen vastuukouluttajalle. Hakemuksessa tulee perustella se, miten ko. tilaisuuteen osallistumalla saavuttaa tehtävän tavoitteet.

Tehtävä 7. Kansainvälistyvä ammatillinen erityisopettaja

Tämän tehtävän tavoitteena on syventää ymmärrystä monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä ammatillisen erityisopetuksen ja -kasvatuksen näkökulmasta. Tehtävän tarkoituksena on laajentaa erityisopettajaosaamista organisaatiolähtöisten ja / tai henkilökohtaisten kehittymistarpeiden mukaisesti.

 Jyväskylän ammattikorkeakoulu/AOKK järjestää lukuvuoden 2016-2017 aikana erityisopetukseen liittyviä kv-videoneuvotteluyhteyksiä, joihin voit tehtävään liittyen halutessasi osallistua. Vaihtoehtoisesti voit  valita itseäsi kiinnostavan, teemaan liittyvän aiheen ja perehtyä siihen kirjallisuuden ja muun materiaalin avulla. Voit raportoida tehtävän  usealla tavalla esim. kirjoittamalla, tekemällä lyhyen videon tai podcastin, kokoamalla mindmapin tai jollakin muulla valitsemallasi tavalla. Osa tuotoksista voidaan julkaista erityisopettaja.fi verkkolehdessä. Lähteenä voit käyttää esim. European Agency for Special Needs and Inclusive Education-sivustoa