jamk.fi

Ylempi AMK-tutkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka on ammattikorkeakoulusta valmistuvien ammattilaisten pääasiallinen jatkokoulutusväylä. Tutkinnon laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella, kestona 2 - 3 vuotta. Koulutus on käytännönläheistä ja työelämälähtöistä syventäen opiskelijan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Opetus on opiskelijalle maksutonta EU- ja ETA-maista tuleville opiskelijoille. Katso maksut täältä (englanniksi).

Ammattikorkeakoulut suuntautuvat yliopistoja käytännöllisemmin ja kouluttavat ammatillisia asiantuntijoita työelämään ja sen kehittämiseen. Täten ylempi ammattikorkeakoulututkinto poikkeaa tavoitteiltaan ja profiililtaan selvästi yliopistojen maisteritutkinnosta.

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Ylemmät AMK-tutkinnot erottuvat kyseisen alan AMK-tutkinnosta ylempi AMK -liitteellä, esimerkiksi tekniikan alan ylemmän AMK-tutkinnon tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK).

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan korkeakoulututkintojen järjestelmässä yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut on siis kelpoinen hakemaan virkoja / toimia ja tehtäviä, joissa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylemmän AMK-tutkinnon peruspiirteitä

  • Pääsyvaatimus: AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden soveltuva työkokemus
  • Tutkinnon laajuus: 60 tai 90 opintopistettä
  • Suorittaminen: yleensä osa-aikaisesti työn ohessa, kesto 2-3 vuotta
  • Tutkinnon luonne: työelämälähtöistä, vaativaa asiantuntijakoulutusta
  • Opiskelutapa: monimuoto-opiskelua, jossa opiskelu ja työ sovitetaan yhteen
  • Opinnäytetyö: työelämää kehittävä soveltava tutkimus / kehittämistyö
  • Tutkinnon tuottama pätevyys: ylempi korkeakoulututkinto (EQF 7), kelpoisuus ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin

Ylempi AMK-tutkinto tarjoaa ammattikorkeakoulusta valmistuneille täydennys- ja jatko-opintojen väylän, joka antaa ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisen pätevyyden. Tutkinnon menestyksellinen suorittaminen vahvistaa opiskelijan ammattialakohtaista osaamista, laajentaa yleisiä työelämässä tarvittavia johtamis-, yrittäjyys-, tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia luoden uusia urakehitysmahdollisuuksia.