jamk.fi

Lähdeviittausten tarkistaminen Urkund-plagioinninestojärjestelmällä

Opinnäytetyön arviointi alkaa siitä, että lähetät opinnäytetyösi tarvittavine liitteineen työn ohjaajalle sähköisen tarkistusjärjestelmän (Urkund) kautta vähintään neljä viikkoa ennen opinnäytetyöryhmän käsittelypäivää. Tämä tapahtuu lähettämällä sähköposti opinnäytetyön pääohjaajan Urkund-osoitteeseen (etunimi.sukunimi.JAMK@analysis.urkund.com). Tarkistettavan työn tulee olla mukana viestin liitetiedostona.

Urkund-järjestelmä tarkistaa työn tekstin Internetissä olevaa materiaalia, kirjoja ja muita järjestelmään toimitettuja dokumentteja vasten etsien samankaltaisuuksia plagiaattien välttämiseksi. Tarkistukseen kuluva aika on noin vuorokausi, jonka jälkeen järjestelmä lähettää alkuperäisen työn ja edellä kuvattuun vertailuaineistoon pohjautuvan raportin edelleen ohjaajalle. Järjestelmä ei anna havainnoista palautetta suoraan opiskelijalle, vaan opiskelija saa sen tarvittaessa ohjaajan kautta.

Urkund-järjestelmän käyttöohje on Elmo-opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen).

Lue myös eettiset periaatteet (pdf), joiden mukaan toimitaan plagiointia havaittaessa.

Arviointikriteerit

Tee itsearviointi opinnäytetyöstäsi. Pyydä lisäksi työelämän ohjaajan arviointi laatimastasi työstä ja mahdollisesti myös vertaisarviointi eli opiskelijakollegan antaman arviointi. Näille arvioinneille löytyvät omat lomakepohjat. Opinnäytetyön ohjaajat arvioivat opinnäytetyön käyttäen opinnäytetyön yleisiä, koko JAMKia koskevia arviointikriteereitä. He laativat arvioistaan yhteisen kirjallisen lausunnon. Lausunnon lopussa ehdotetaan arvosanaa opinnäytetyölle.

Opinnäytetyön arviointikohteita ovat

  • Johdanto: aiheen ja lähestymistavan valinta
  • Opinnäytetyön tietoperusta
  • Opinnäytetyön toteutus ja tulokset
  • Opinnäytetyön pohdinta
  • Raportointi.

Arviointipäätös

YAMK-opinnäytetyöryhmä tekee arviointipäätöksen ja antaa opinnäytetyölle lopullisen arvosanan vahvistettujen arviointikriteerien ja työn ohjaajien arviointikriteerien pohjalta antaman lausunnon perusteella.

Jos olet tyytymätön saamaasi arviointiin, sinulla on oikeus hakea muutosta arviointiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan. Opinnäytetyön arvioinnin suullinen tai kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan YAMK-opinnäytetyöryhmälle.

Mikäli et tyydy opinnäytetyöryhmältä saamaasi vastineeseen, voit hakea arvosanaan oikaisua tutkintolautakunnalta. Huomaa oikaisupyynnön aikarajat tutkintosäännöstä.

YAMK-opinnäytetyöryhmien kokouspäivät ovat Elmo-opiskelijaintrassa (vaatii kirjautumisen).