jamk.fi

Opinnäytetyö - ohjeet YAMK-opiskelijalle

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydin muodostaen kolmanneksen tai jopa puolet tutkinnosta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on työelämää palveleva soveltava tutkimus tai kehittämistyö, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja aluekehitystä tukeva tehtävä. Tutkimus- ja kehittämistyöllä tarkoitetaan systemaattista toimintaa uuden tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Soveltavaa tutkimusta on sellainen tutkimus, jossa tavoitteena on jonkin uuden tiedon avulla toteutettava käytännön sovellus. Kehittämistyöllä tarkoitetaan tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun uuden tiedon käyttämistä uusien tuotteiden, palvelujen, tuotantoprosessien tai -menetelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen. Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita sekä uutta yrittäjyyttä. Innovaatiot voivat olla esim. teknologisia, sosiaalisia tai kulttuurisia innovaatioita, bisnesinnovaatiota, designinnovaatioita, tuote-/palvelu-innovaatiota tai yhdistelmiä edellisistä.

Opinnäytetyö voidaan tehdä osana laajempaa tutkimus- tai kehittämishanketta linkittyen alueelliseen, kansainväliseen tai JAMKin TKI-toimintaan, alueen osaamiskeskittymiin tai innovaatioverkostoihin. Opinnäytetyössä olennaista on erityyppisen tietoaineksen ja kokemustiedon yhdistäminen, tiedon arviointi ja soveltaminen sekä ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt ovat keskeisiä välineitä sekä työ- ja elinkeinoelämän että alueellisen hyvinvoinnin ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä ja uuteen osaamiseen pohjautuvan yrittäjyyden synnyttämisessä. Oleellista opinnäytetyöprosessissa on jaetun asiantuntijuuden kehittyminen ja uuden osaamisen rakentaminen vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Opinnäytetyö opintojaksoina

Opinnäytetyöprosessi jakaantuu seuraaviin opintojaksoihin:

YAMK-opinnäytetyö, osa 1 (10 op), YAMK-opinnäytetyö, osa 2 (20 op) ja Kypsyysnäyte

Tee HOPSiin oman opinnäytetyösi etenemisestä alustava suunnitelma, mukaan lukien kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Ilmoittaudu etukäteen opinnäytetyöhön liittyville opintojaksoille lukukausien ilmoittautumisaikoina.

Kirjaston palveluja opinnäytetyön tekijälle

  • Opparisauna
  • Oppariblogi
  • Hyvät lähteet opinnäytteeseen
  • Opi tiedonhakua

Kaikki yllä mainitut palvelut löytyvät täältä: http://www.jamk.fi/fi/Palvelut/kirjasto/Loyda-kysy-opi/.

Valmiiden opinnäytetöiden haku (Theseus-tietokanta)
JAMKin hyvät opinnäytetyöt (blogit.jamk.fi)

Sanastot (Finto)